Overzicht van parels

Parels
Filter parels

Kwaliteitsnetwerk

Overkoepelend domein

Jaar

ZINloopspreekuur
Binnen Altrecht Aventurijn wordt op systematische wijze geleerd van de incidentmeldingen. Eens per week kijken de psychiater, de teammanager, de verpleegkundige van dienst en (waar mogelijk) de ervaringswerker alle incidentmeldingen door. Deze meldingen hebben vooral betrekking op medicatie, agressie en separatie. Er is aandacht voor de ervaringskennis van de medewerkers: waar worden incidenten verwacht en zijn er interventies die nog ingezet kunnen worden. Ook wordt de argusregistratie grondig doorgenomen: zijn de dwang en drangtoepassingen proportioneel en doelmatig, zijn er alternatieven en hoe zijn de interventies door patiënt en team geëvalueerd. Centraal in dit overleg staan reflectie, evaluatie en het gesprek over samenwerking, draagkracht van de teams en algehele visievorming.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C1
Domein
Personeel, Cliënten en Familie
Instelling
FPA Utrecht - Fivoor
Contactgegevens
fpa.utrecht@fivoor.nl
Periode
2014
Succesvolle communicatie
Binnen Radix is men sterk in de onderlinge communicatie. Er zijn korte lijnen en er wordt helder gecommuniceerd. Deze goede communicatie en samenwerking is zowel tussen professionals onderling als met de patiënten en zorgt voor een gevoel van veiligheid. Patiënten voelen zich behandeld als een gelijkwaardig persoon.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C1
Domein
Personeel, Cliënten en Familie
Instelling
FPA Radix - Mondriaan
Contactgegevens
FPAV2@mondriaan.eu
Periode
2014
Toewijding
Binnen de Mare is het klimaat sterk groepsgericht en er wordt duidelijk gebruik gemaakt van de groepsdynamiek. Zo is er eenmaal per twee weken een cliënten-staf-overleg (CSO) met zowel patiënten als professionals waar het leefmilieu op de FPA besproken wordt. De cultuur is open en er wordt op aangestuurd dat patiënten vanaf het eerste moment ook open zijn over hun delictachtergrond.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C1
Domein
Personeel, Cliënten en Familie
Instelling
FPA De Mare - GGZ WNB
Contactgegevens
Fp.opname@ggzwnb.nl
Periode
2014
Open en op groei gericht
Vanaf het eerste moment van binnenkomst is er een goede sfeer is op Palier. Voor iedereen is er een warm welkom. Er is een open en op groei gericht behandelklimaat, waarbij liever het gesprek aan wordt gegaan met de patiënten dan enkel sancties op te leggen (al kan dit soms gezien het juridische kader niet anders). Patiënten voelen zich gesteund, gestimuleerd en worden uitgenodigd om na te denken. De behandeling van de ziekte staat voorop, met als winst de vermindering van de delictrecidive. De respectvolle bejegening is het uitgangspunt.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C1
Domein
Personeel, Cliënten en Familie
Instelling
FPA Den Haag - Fivoor
Contactgegevens
fpa.denhaag@fivoor.nl
Periode
2014
Zelfreflectief
Bij GGZ Noord Holland Noord is er veel zelfreflectie en een succesvolle aanspreekcultuur. Dit zorgt er onder andere voor dat er een helder behandelklimaat heerst waarin de richtlijnen zowel expliciet dan wel impliciet gelezen worden. Hiermee hangt samen dat er een vrije cultuur heerst om officiële melding te maken van fouten en dat met elkaar te delen en van te leren.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C1
Domein
Personeel, Cliënten en Familie
Instelling
FPA GGZ NHN
Contactgegevens
secretariaatfpa@ggz-nhn.nl
Periode
2014
Visie op uitstroom
Palier heeft een heldere op uitstroom, waarbij het probleemhouderschap is belegd bij de regio van herkomst van de patiënt. Daarnaast laat Palier behandelinhoudelijke afwegingen prevaleren boven de doorstroomdruk. Als een langdurig verblijf in de instelling bijvoorbeeld nodig is omdat er geen goede plek in de maatschappij te vinden is dan moet dat kunnen, ook als de titel afloopt.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C1
Domein
In-, door- en uitstroom
Instelling
FPA Den Haag - Fivoor
Contactgegevens
fpa.denhaag@fivoor.nl
Periode
2014
Betrekken van sociaal steun systeem
Binnen de Mare wordt binnen zes weken contact gelegd met de familie, een huisbezoek afgelegd en daarmee de eerste aanzet tot systeemgesprekken gemaakt om samen naar de toekomst te kijken.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C1
Domein
In-, door- en uitstroom
Instelling
FPA De Mare - GGZ WNB
Contactgegevens
Fp.opname@ggzwnb.nl
Periode
2014
Forensische Oefen Unit
Palier zet in op een naadloze oversteek naar de maatschappij. De Forensische Oefen Units (FOU) zijn hier een goed voorbeeld van: op deze units kunnen patiënten al binnen de klinische setting stevig en realistisch oefenen met meer vrijheid.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C1
Domein
In-, door- en uitstroom
Instelling
FPA Den Haag - Fivoor
Contactgegevens
fpa.denhaag@fivoor.nl
Periode
2014
Goede aansluiting
De Mare heeft goede samenwerkingen met het FACT-team en de RIBW. De uitstroom richting FACT en RIBW lijkt goed aan te sluiten op het klinische vervolgtraject.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C1
Domein
In-, door- en uitstroom
Instelling
FPA De Mare - GGZ WNB
Contactgegevens
Fp.opname@ggzwnb.nl
Periode
2014
Modulair aanbod
Binnen de Mare is er veel samenhang in het modulaire behandelaanbod, dat veel duidelijkheid en structuur biedt. Het team houdt in de groepsbehandeling het individuele behandeltraject scherp voor ogen. Patiënten ervaren dat er ruimte is voor eigen ontwikkeling wat men fijn vindt.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C1
Domein
Zorgprogramma
Instelling
FPA De Mare - GGZ WNB
Contactgegevens
Fp.opname@ggzwnb.nl
Periode
2014
What works en maatwerk
GGZ Noord-Holland-Noord biedt dagbesteding waarbij vanuit het herstelprincipe gekeken wordt naar de individuele mogelijkheden van cliënten. Het reviewteam was onder de indruk van de mogelijkheid om hout te bewerken in boten. Met name omdat dit gebeurt buiten het terrein, wat past bij de herstelgedachte en bijdraagt aan het resocialiseren.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C1
Domein
Zorgprogramma
Instelling
FPA GGZ NHN
Contactgegevens
secretariaatfpa@ggz-nhn.nl
Periode
2014
Sleutel tot herstel en zelfstandigheid
Bij Radix is een groot basisaanbod van therapieën, waarbij muziektherapie en beeldende therapie zich binnen de ‘muren’ van de instelling bevinden. Op het terrein is voorts een ruim aanbod van verschillende vaktherapieën: onder andere ergotherapie, psychomotore therapie en arbeidstherapie. Voor de vaktherapeuten is het helder welke sleutel ze vervullen binnen de behandeling op weg naar herstel en zelfstandig functioneren.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C1
Domein
Zorgprogramma
Instelling
FPA Radix - Mondriaan
Contactgegevens
FPAV2@mondriaan.eu
Periode
2014
Zwaard en Kelk voor balans
De zelfgenoemde methode “het Zwaard en de Kelk” die men binnen Radix hanteert verdient aanbeveling: een mooie manier om te zorgen dat je daadwerkelijk naast de patiënt blijft staan hetgeen soms met deze populatie lastig kan zijn. Hiermee wordt het verpleegkundig personeel op een eenvoudige manier bewust gemaakt welke bejegening het beste is voor de patiënt op een bepaald moment. Pas je het Zwaard toe of kies je voor de Kelk. Deze methode sluit mooi aan bij een balans tussen risicobeheersing en een op groei gericht leefklimaat.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C1
Domein
Zorgprogramma
Instelling
FPA Radix - Mondriaan
Contactgegevens
FPAV2@mondriaan.eu
Periode
2014
Kapstok
Over het gehele behandelproces is goed nagedacht. Het Risk Need Responsivity (RNR) model is de kapstok voor de behandeling.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C1
Domein
Zorgprogramma
Instelling
FPA GGZ NHN
Contactgegevens
secretariaatfpa@ggz-nhn.nl
Periode
2014
Groepen bouwen bij verslaving
Bij Radix (Mondriaan) weet men in korte tijd een groep te creëren bij een populatie waar verslaving op de voorgrond staat. Er zijn twee behandelafdelingen die specifiek gericht zijn op behandeling van patiënten met verslavingsproblematiek. Door het werken met onder andere groepssignalering en groepsdynamiek wordt een setting gecreëerd waarin patiënten verantwoordelijkheid nemen en elkaar aanspreken. Tevens zijn er specifieke richtlijnen omtrent handelswijze in het geval van (het vermoeden van) aanwezigheid van drugs in de kliniek.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C1
Domein
Zorgprogramma
Instelling
FPA Radix - Mondriaan
Contactgegevens
FPAV2@mondriaan.eu
Periode
2014