Uitgangspunten

1. Kwaliteitsnetwerken ondersteund door het EFP zijn van het veld zelf

Bij een kwaliteitsnetwerk ondersteund door het EFP is the professional in the lead. Bij de start van een nieuw kwaliteitsnetwerk buigt een multidisciplinaire kerngroep van professionals zich over eventuele invulling van de methodiek specifiek voor de sector, de wijze van communiceren en de standaarden. Als een netwerk eenmaal loopt, is er een multidisciplinaire adviesraad met een onafhankelijke voorzitter die de standaarden voor elke cyclus evalueert en vaststelt. Voor inhoudelijke wijzigingen aan het kwaliteitsnetwerk/ de kwaliteitsnetwerken wordt altijd advies gevraagd aan de adviesra(a)d(en). In deze methodiek is geen plaats voor inmenging van buiten; de betrokken sector moet vrij zijn om het kwaliteitsnetwerk, en met name de standaarden, zelf te bepalen.  Het Kwaliteitsnetwerk levert dan ook geen benchmark op (en dient ook niet) om zorginkopers te informeren: het doel is om door onderlinge uitwisseling kwaliteitsverbetering in de sector te realiseren. Het kwaliteitsnetwerk gaat door alle lagen heen: afdelingsmedewerkers, behandelaars, managers en directies zijn allen actief betrokken.

2. Gebaseerd op gelijkwaardigheid en vertrouwelijkheid

Het kwaliteitsnetwerk is gebaseerd op een gelijkwaardig met-elkaar-mee-denken. Het is geen audit en geen controle. Individuele namen van medewerkers of patiënten worden nergens genoemd in het landelijke- of instellingsrapport behalve waar het ‘parels’ betreft. Het instellingsrapport is alleen bestemd voor de bezochte instelling zelf. Deze vertrouwelijkheid en gelijkwaardigheid waarborgt dat deelnemers tijdens de reviewdag open kunnen zijn, ook over de zaken die zij voor verbetering vatbaar vinden binnen de instelling. Zo kan het reviewteam een volledig en diepgaand beeld geven van de instelling, met zijn tops en tips. 

3. Standaarden zijn primair een aanleiding tot gesprek

De standaarden die als uitgangspunt dienen voor het kwaliteitsnetwerk ‘door EFP’ leggen de lat hoog: het zijn ambitieuze standaarden, geen minimale eisen. Er wordt een beperkt aantal standaarden gekozen om ervoor te zorgen dat er op de reviewdag ruimte is voor diepgaand gesprek. Het is niet de bedoeling dat er een dekkende set is over alle aspecten van kwaliteit. Primair zijn de standaarden aanleiding voor een gesprek tussen professionals en patiënten over kwaliteit. Secundair daaraan is het meten van die kwaliteit. Per cyclus (bij voorkeur jaarlijks) bepaalt de adviesraad de standaarden. Input hiervoor is de evaluatie van de standaarden door de gebruikers maar ook de scores op de standaarden. Haalt 90% een standaard? Dan is het misschien tijd om hem aan te passen. Grondslag voor het bepalen van de eerste set standaarden is een visiedocument dat is opgesteld door de deelnemende instellingen; als start is er een gezamenlijke visie nodig op wat kwaliteit is binnen de sector. Indien een dergelijk document nog niet voorhanden is, dan is de eerste stap om daartoe te komen. 

4. De patiënt en/of naaste is partner in de kwaliteitsverbetering

Standaarden worden mede door hen bepaald en  waar enigszins mogelijk maakt een patiëntreviewer als volwaardig lid deel uit van het reviewteam. Deze borgt dat het perspectief van de patiënt een duidelijke plek krijgt in de review. Als het betrekken van een patiëntreviewer niet mogelijk is binnen de reviewbezoeken, wordt gezocht naar een andere manier waarin het perspectief van de patiënt kan worden gegarandeerd. Essentieel voor het kwaliteitsnetwerk is dat patiënten als partner worden betrokken in de review.

5. De reviewdag biedt een breed inzicht in de instelling

De reviewdag duurt minimaal één hele dag. Het reviewteam bestaat uit minimaal drie en bij voorkeur vier reviewers die zoveel mogelijk vanuit verschillende instellingen en verschillende disciplines afkomstig zijn. Dit team wordt aangevuld met een ondersteuner vanuit het EFP. Deze bewaakt de eenduidige uitvoering van de methodiek en ondersteunt het reviewteam.  

6. Kwaliteit hoog in het vaandel

Het kwaliteitsnetwerk versterkt de kwaliteit van zorg. Om duurzaam een bijdrage te leveren aan de kwaliteit binnen de sector, moet de methodiek zelf ook ‘staan’. Zo is er een handboek dat de methodiek beschrijft en zijn reviewers gecertificeerd.  Dit betekent dat zij de bij de methodiek behorende training hebben gevolgd en regelmatig worden bijgeschoold. Ook wordt de kwaliteit van de reviewers tijdens de reviewbezoeken gemonitord; waar nodig vindt bijsturing plaats. Om de kwaliteit van de methodiek te borgen wordt jaarlijks een brede evaluatie uitgevoerd op de hele cyclus. Reviewers van een kwaliteitsnetwerk ondersteund door het EFP zijn gecertificeerd.

7. Wetenschappelijke onderbouwing

Momenteel wordt binnen het kwaliteitsnetwerk FPA wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd naar het effect van het kwaliteitsnetwerk. Dit onderzoek heeft ook waarde voor de andere kwaliteitsnetwerken. Het is de ambitie om wetenschappelijk onderzoek een blijvend onderdeel te laten zijn van de kwaliteitsnetwerken.

8. Implementeren & verbinden

Verbeteren van kwaliteit begint bij inspiratie. Maar daarmee zijn we er nog niet. Het is de ambitie van het kwaliteitsnetwerk om niet slechts de cyclus uit te voeren, maar ook in de stap daarna de individuele instellingen te ondersteunen bij het implementeren van parels. Daarbij hoort onder andere het verbinden van instellingen die kennis bij elkaar te halen hebben. 

9. Cultuur 

De toon van de review is positief. De kracht van een kwaliteitsnetwerk ligt erin dat deelnemers enthousiast worden van bij elkaar in de keuken te kijken. Dit drijft kwaliteitsverbetering binnen het kwaliteitsnetwerk: inspiratie en van elkaar willen leren. De nadruk ligt daarom op laagdrempelig contact, onderlinge verbinding, gezamenlijkheid en fun. Samen met de professionals in het veld ontwikkelen we de methodiek gezamenlijk dóór en maken hem zo gaandeweg steeds beter. Initiatieven daartoe vanuit deelnemers worden toegejuicht.