Overzicht van parels

Parels
Filter parels

Kwaliteitsnetwerk

Overkoepelend domein

Jaar

Het betrekken van buurtbewoners en media
De kliniek werkt taboe- en stigma-doorbrekend door de buurt en de media te betrekken bij de kliniek en haar patiënten. De kliniek stelt zich hierbij transparant op en geeft anderen een kijkje binnen de muren van de instelling. Hiermee probeert de kliniek het kritische en soms negatieve beeld over tbs te nuanceren door het gesprek met elkaar aan te (blijven) gaan. Hierdoor werkt de kliniek aan verbinding met de buitenwereld en geeft iedereen de kans een realistisch beeld te vormen
Kwaliteitsnetwerk
FPC/K
Cyclus
C2
Domein
Behandeling
Instelling
FPC de Rooyse Wissel
Contactgegevens
MaudElbers@derooysewissel.nl
Periode
2021
Zorg voor de patiënt en elkaar
Medewerkers van de kliniek zijn loyaal aan elkaar, hun instelling en aan de patiënt. Men is trots op het werk en straalt dat ook uit, dit blijkt onder andere uit de bevlogenheid waarmee medewerkers praten over hun werk. Er wordt warme en humane zorg geboden waarin de patiënt voorop staat
Kwaliteitsnetwerk
FPC/K
Cyclus
C2
Domein
Behandeling
Instelling
FPC De Rooyse Wissel
Contactgegevens
MaudElbers@derooysewissel.nl
Periode
2021
De ontwikkelingen op het gebied van seksualiteitsbeleid
De vorige cyclus is seksualiteitsbeleid als oester uit de reviewdag gekomen. Inmiddels heeft FPC de Rooyse Wissel een aantal punten opgepakt om te werken aan dit seksualiteitsbe - leid. Het eindresultaat ligt er nog niet, maar het initiatief ertoe vindt het reviewteam een echte parel. Zo ligt er de wens om een erotheek te faciliteren, is er een commissie aange - steld waar casussen op het gebied van seksueel overschrijdend gedrag kunnen worden ingebracht, is het thema seksualiteit opgenomen in de basistraining voor nieuwe mede - werkers, is er de mogelijkheid, in overleg en als dit past bij de problematiek en behandeling van de patiënt, tot het verkrijgen van porno voor de patiënt.
Kwaliteitsnetwerk
FPC/K
Cyclus
C2
Domein
Behandeling
Instelling
FPC De Rooyse Wissel
Contactgegevens
MaudElbers@derooysewissel.nl
Periode
2021
De maatschappelijk werker als constante factor
Een parel die nog steeds blinkt is de maatschappelijk werker die als continue factor fun - geert binnen de behandeling. De maatschappelijk werker is van het begin tot eind betrok - ken bij de behandeling van de patiënt, dit zorgt onder andere voor een goede en veilige behandelrelatie
Kwaliteitsnetwerk
FPC/K
Cyclus
C2
Domein
Behandeling
Instelling
FPC de Oostvaarderskliniek
Contactgegevens
info@oostvaarderskliniek.nl
Periode
2021
Samen op reis
Tijdens cyclus 1 is als oester naar voren gekomen dat er verbinding en een aanspreekcul - tuur worden gemist tussen de verschillende lagen van de organisatie. Om hierop te acteren is het project ‘Samen op reis’ in het leven geroepen. Binnen dit project werkt de kliniek aan deze verbinding en brengt medewerkers en afdelingen met elkaar in contact. De basisvisie en grondhouding zijn gelegd binnen het visietraject uit 2019 ‘ga je mee op reis’ en inmid - dels is de kliniek daadwerkelijk samen op reis gegaan. Dit jaar staat in teken van verbinding, zorgen voor elkaar, concretisering en de vertaalslag maken naar de praktijk
Kwaliteitsnetwerk
FPC/K
Cyclus
C2
Domein
Gezond werkklimaat en personeel
Instelling
FPC de Oostvaarderskliniek
Contactgegevens
info@oostvaarderskliniek.nl
Periode
2021
Ruim aanbod op het gebied van dagbesteding
De kliniek biedt een ruim aanbod aan dagbesteding en daginvulling voor patiënten.
Kwaliteitsnetwerk
FPC/K
Cyclus
C2
Domein
Behandeling
Instelling
FPC de Oostvaarderskliniek
Contactgegevens
info@oostvaarderskliniek.nl
Periode
2021
Initiatieven voor een stevige fundering
De kliniek heeft recentelijk allerlei initiatieven genomen op het gebied van vormgeving van een solide basis en stevige fundering voor de organisatie. Deze initiatieven zijn ook daad - werkelijk uitgevoerd
Kwaliteitsnetwerk
FPC/K
Cyclus
C2
Domein
Gezond werkklimaat en personeel
Instelling
FPC de Oostvaarderskliniek
Contactgegevens
info@oostvaarderskliniek.nl
Periode
2021
De VR bril
De kliniek participeert innovatief op het gebied van technologie door het inzetten van VR brillen. De VR bril wordt gebruikt tijdens therapie. Het is mogelijk situaties van de buiten - wereld realistisch na te bootsen zodat de patiënt kan leren hoe hij reageert in bepaalde situaties en wat triggers zijn.
Kwaliteitsnetwerk
FPC/K
Cyclus
C2
Domein
Behandeling
Instelling
FPC de Oostvaarderskliniek
Contactgegevens
info@oostvaarderskliniek.nl
Periode
2021
De betrokkenheid tussen medewerkers
Tussen medewerkers wordt een grote mate van verbinding gevoeld. Medewerkers weten elkaar te vinden, steunen elkaar en de lijntjes qua communicatie zijn kort. Dit zorgt voor een prettig werkklimaat waarbinnen medewerker zich gehoord en gesteund voelen en prettig samenwerken.
Kwaliteitsnetwerk
FPC/K
Cyclus
C2
Domein
Gezond werkklimaat en personeel
Instelling
FPC de Kijvelanden
Contactgegevens
rinke.boone@fivoor.nl
Periode
2021
Het betrekken van de patiënt en zijn sociale netwerk bij de behandeling
Niet alleen de patiënt maar ook zijn sociale netwerk worden waar mogelijk betrokken bij de behandeling. Er wordt warme en humane zorg geleverd, de patiënt en zijn wensen staan waar mogelijk centraal binnen de behandeling en er wordt zorg op maat geboden. Er heerst een goede sfeer tussen medewerkers en patiënten. Er worden tal van acties ingezet om het sociale netwerk te betrekken.
Kwaliteitsnetwerk
FPC/K
Cyclus
C2
Domein
Behandeling
Instelling
FPC de Kijvelanden
Contactgegevens
rinke.boone@fivoor.nl
Periode
2021
Open en collegiale sfeer op de afdelingen
Er hangt een open, veilige en collegiale sfeer op de afdelingen. Door medewerkers op deze afdelingen worden onder elkaar korte lijntjes en goede communicatie ervaren. Medewer - kers durven elkaar aan te spreken en vinden steun bij elkaar. Medewerkers lopen gemak - kelijk bij elkaar naar binnen doordat er verschillende disciplines op de afdeling werkzaam zijn.
Kwaliteitsnetwerk
FPC/K
Cyclus
C2
Domein
Gezond werkklimaat en personeel
Instelling
FPC de Pompestichting
Contactgegevens
r.greve@pompestichting.nl
Periode
2021
Het lerende karakter van de kliniek
Het is het reviewteam opgevallen dat FPC De Pompestichting kritisch durft te zijn als het gaat om reflectie op eigen ontwikkeling. Dit kwam zowel terug in de gesprekken als in de zelfreview. In de zelfreview scoort de kliniek zich op een aantal punten met een 2 score: ‘voldoet niet tot voldoet deels’. In de gesprekken tijdens de online reviewdag durven me - dewerkers open en eerlijk antwoord te geven op soms kritische vragen, ook bij doorvragen blijven medewerkers transparant in hun antwoorden
Kwaliteitsnetwerk
FPC/K
Cyclus
C2
Domein
Gezond werkklimaat en personeel
Instelling
FPC de Pompestichting
Contactgegevens
r.greve@pompestichting.nl
Periode
2021
De rehabilitatiebegeleider op de afdeling
Als de stap naar dagbesteding of werk te groot is, wordt er een rehabilitatiebegeleider op de afdeling ingezet. Deze medewerker treedt op een laagdrempelige manier in contact met de patiënt en gaat met de patiënt aan de slag op het gebied van actieve of creatieve bezigheden. Op deze manier wordt de patiënt vanuit een veilige situatie gestimuleerd zijn werkzaamheden op te pakken, wordt de drempel naar het deelnemen van dagbesteding of werk verlaagd en angst verminderd
Kwaliteitsnetwerk
FPC/K
Cyclus
C2
Domein
Behandeling
Instelling
FPC de Pompestichting
Contactgegevens
r.greve@pompestichting.nl
Periode
2021
Open cultuur
In de kliniek heerst een open cultuur en een prettige sfeer waarin medewerkers collegiaal met elkaar omgaan. Respect en vertrouwen zijn waarden die door medewerkers in de ge - sprekken veel genoemd worden. Medewerkers voelen zich veilig genoeg om elkaar aan te spreken en vinden steun bij elkaar.
Kwaliteitsnetwerk
FPC/K
Cyclus
C2
Domein
Gezond werkklimaat en personeel
Instelling
FPK Inforsa
Contactgegevens
anke.van.aller@inforsa.nl
Periode
2021
Nabijheid cliënten-medewerker
Binnen de kliniek wordt met respect met elkaar omgegaan en menswaardig naar cliënten gekeken. De kliniek werkt actief aan een waardevolle relatie tussen medewerkers en cli - ënten. Dit blijkt onder andere uit dat geïnvesteerd wordt in duurzame verbinding, cliënten goede nazorg ervaren na een incident, er veel aandacht wordt gegeven aan het gesprek tussen medewerkers en cliënten en regelmatig activiteiten georganiseerd worden
Kwaliteitsnetwerk
FPC/K
Cyclus
C2
Domein
Patiënt en leefklimaat
Instelling
FPK Inforsa
Contactgegevens
anke.van.aller@inforsa.nl
Periode
2021
ECT centrum
FPK Inforsa is gespecialiseerd in het bieden van elektroconvulsietherapie (ECT) en heeft hiervoor een speciaal ingericht ECT centrum gerealiseerd. Als enige forensische kliniek biedt zij deze therapie aan. ECT is een behandeling die wordt toegepast bij een aantal ernstige psychiatrische aandoeningen. Met een stroomstoot wordt kunstmatig een epi - leptische aanval opgewekt. Door deze behandeling meerdere keren te herhalen, kunnen cliënten zich beter gaan voelen en hebben ze minder last van hun psychische klachten
Kwaliteitsnetwerk
FPC/K
Cyclus
C2
Domein
Behandeling
Instelling
FPK Inforsa
Contactgegevens
anke.van.aller@inforsa.nl
Periode
2021
Waardevolle aanvulling op begeleiding door de inzet van verlof- en 1-op-1 begeleiding
Op extern langdurig verlof gaan speciaal ingezette verlofbegeleiders mee met cliënten, hierdoor wordt er geen extra druk gelegd op de huidige bezetting en hoeven minder ver - loven geannuleerd te worden. Cliënten en medewerkers vinden dit een waardevolle aan - vulling op de begeleiding. Zij hebben het gevoel dat het belang van verlof wordt ingezien. Het doel van de behandeling is immers dat cliënten re-integreren en met het middel verlof kan hiermee geoefend worden
Kwaliteitsnetwerk
FPC/K
Cyclus
C2
Domein
Behandeling
Instelling
FPK Inforsa
Contactgegevens
anke.van.aller@inforsa.nl
Periode
2021
Nazorg aan medewerkers rondom incidenten
Incidenten die plaatsvinden bij FPK Inforsa hebben veel impact op zowel cliënten als me - dewerkers. Een vorm van nazorg is dat op korte termijn na het plaatsvinden van een inci - dent met alle betrokkenen een reconstructie wordt gedaan. Dit helpt bij de beeldvorming en het helder krijgen van het voorval en tevens het verwerken van emoties. Het opvang - team (O-team) is een team dat betrokken medewerkers opvangt en met hen in gesprek gaat. Als betrokken medewerkers aangeven geen gesprek te willen zoekt het O-team toch laagdrempelig contact
Kwaliteitsnetwerk
FPC/K
Cyclus
C2
Domein
Gezond werkklimaat en personeel
Instelling
FPK Inforsa
Contactgegevens
anke.van.aller@inforsa.nl
Periode
2021
Deskundigheidsbevordering binnen de sociotherapeutische teams
Binnen de FPK krijgen sociotherapeuten veel mogelijkheden als het gaat om deskundig - heidsbevordering en professionele ontwikkeling. Ook krijgen sociotherapeuten de ruimte om hier zelf invulling aan te geven. Er worden regelmatig klinische lessen georganiseerd, er zijn middels beleid geborgde opleidingsmogelijkheden, er wordt maatwerk geleverd binnen individuele trajecten en er ligt een uitgebreid inwerkprogramma
Kwaliteitsnetwerk
FPC/K
Cyclus
C2
Domein
Gezond werkklimaat en personeel
Instelling
FPK Rotterdam
Contactgegevens
daniel.hardenbol@fivoor.nl
Periode
2021
Diversiteit van medewerkers
De sociotherapeutische teams van de FPK bestaan voor een groot gedeelte uit jonge vrou - wen. Om diversiteit binnen de teams te borgen, wordt er bewust gekozen voor het werven van medewerkers met verschillende opleidingen en achtergronden. Dit heeft geresulteerd in het feit dat er zichtbaar krachtige teams staan waarbij zorgmedewerkers inhoudelijke zaken vanuit verschillende oogpunten kunnen bekijke
Kwaliteitsnetwerk
FPC/K
Cyclus
C2
Domein
Gezond werkklimaat en personeel
Instelling
FPK Rotterdam
Contactgegevens
daniel.hardenbol@fivoor.nl
Periode
2021
Organisatiestructuur
Er heerst een duidelijke organisatiestructuur binnen de FPK. Verantwoordelijkheden en ta - ken zijn tussen functies verdeeld en afgebakend. Dit zorgt ervoor dat medewerkers over - zicht hebben over de werkzaamheden binnen hun functie en vertrouwen hebben dat als werk overgedragen wordt dit ook door de ontvangende partij wordt opgepakt.
Kwaliteitsnetwerk
FPC/K
Cyclus
C2
Domein
Gezond werkklimaat en personeel
Instelling
FPK Rotterdam
Contactgegevens
daniel.hardenbol@fivoor.nl
Periode
2021
Het initiatief van 1 op 1 begeleiding
De FPK heeft recentelijk een nieuwe methodiek geïntroduceerd en 1-op-1 begeleiding geïmplementeerd. Wanneer een patiënt in crisis dreigt te raken en individuele begeleiding nodig is wordt de zorg opgeschaald en wordt het 1-op-1-begeleidingsteam ingezet. Het doel van deze begeleiding is het voorkomen van ergere crisis, het voorkomen van escala - tie bij de patiënt en het voorkomen van dwang en drang.
Kwaliteitsnetwerk
FPC/K
Cyclus
C2
Domein
Behandeling
Instelling
FPK Rotterdam
Contactgegevens
daniel.hardenbol@fivoor.nl
Periode
2021
BOT
De FPK heeft een speciaal team in dienst wat het BOT wordt genoemd: bedrijfsondersteu - ningsteam. Dit team bestaat uit medewerkers van de FPA, FPK en FPC die medewerkers opvangen als er een incident heeft plaatsgevonden. De medewerkers van het BOT worden hiervoor speciaal getraind. Het team komt regelmatig bij elkaar voor overleg. Het team functioneert goed, werkt proactief en heeft goede interne communicatie. Collega’s die betrokken zijn bij een incident worden opgezocht door één van de medewerkers van het BOT, het BOT houdt gedurende de periode na het incident laagdrempelig contact met de medewerker
Kwaliteitsnetwerk
FPC/K
Cyclus
C2
Domein
Gezond werkklimaat en personeel
Instelling
FPK Rotterdam
Contactgegevens
daniel.hardenbol@fivoor.nl
Periode
2021
FHIC
Als één van de eerste FPK’s heeft FPK Assen de FHIC-methode geïmplementeerd binnen de kliniek en hier een speciale afdeling voor ingericht. Op de FHIC-afdeling kunnen fo - rensische cliënten die in crisis verkeren tijdelijk worden opgenomen en wordt er veilige en humane zorg geleverd
Kwaliteitsnetwerk
FPC/K
Cyclus
C2
Domein
Behandeling
Instelling
FPK Assen
Contactgegevens
forensischepsychiatrie@ggzdrenthe.nl
Periode
2021
Ervaringsdeskundigheid
Binnen FPK Assen zijn drie ervaringsdeskundigen werkzaam waarvan één ervaringsdes - kundige nog in opleiding is. De ervaringsdeskundigen zijn volwaardig lid van het team en zijn de gehele behandeling bij de cliënt betrokken. De ervaringsdeskundigen zetten hun eigen ervaringen in om op een andere manier het gesprek aan te gaan met cliënten
Kwaliteitsnetwerk
FPC/K
Cyclus
C2
Domein
Behandeling
Instelling
FPK Assen
Contactgegevens
forensischepsychiatrie@ggzdrenthe.nl
Periode
2021
Werving en inwerktraject nieuwe medewerkers
FPK Assen werft het hele jaar door nieuwe medewerkers. Dit doen zij veelal door gebruik te maken van hun netwerk en mensen uit te nodigen open sollicitaties te sturen. Deze manier van werven zorgt er onder andere voor dat nieuwe medewerkers met een positief beeld de kliniek binnen stappen. Er is een systeem ontwikkeld voor het inwerken van nieuwe medewerkers. Zo wordt er aan iedere nieuwe medewerker een coach gekoppeld die ervaren is in het werkveld en deze coach fungeert als een persoonlijke buddy
Kwaliteitsnetwerk
FPC/K
Cyclus
C2
Domein
Gezond werkklimaat en personeel
Instelling
FPK Assen
Contactgegevens
forensischepsychiatrie@ggzdrenthe.nl
Periode
2021
Persoonlijke en professionele ontwikkeling van medewerkers
Binnen de FPK krijgen medewerkers veel ruimte en ondersteuning om zich zowel op per - soonlijk als professioneel vlak te ontwikkelen. Dit gebeurt veelal door de verschillende scholingsmogelijkheden. Medewerkers geven aan dat het management hen alle ruimte geeft om ontwikkelmogelijkheden te onderzoeken en uit te voeren. Daardoor voelen me - dewerkers zich hierin gesteund door de organisatie
Kwaliteitsnetwerk
FPC/K
Cyclus
C2
Domein
Gezond werkklimaat en personeel
Instelling
FPK Assen
Contactgegevens
forensischepsychiatrie@ggzdrenthe.nl
Periode
2021
Medewerkers zijn trots op hun werk en loyaal aan de organisatie
Medewerkers zijn zichtbaar trots om bij FPK Assen te werken. Zij voelen zich elke dag weer gemotiveerd de beste zorg te leveren aan hun patiënten. Medewerkers voelen passie voor hun werk en zijn loyaal aan de organisatie.
Kwaliteitsnetwerk
FPC/K
Cyclus
C2
Domein
Gezond werkklimaat en personeel
Instelling
FPK Assen
Contactgegevens
forensischepsychiatrie@ggzdrenthe.nl
Periode
2021
De inzet van ervaringsdeskundigheid
Binnen De Woenselse Poort zijn ervaringsdeskundigen op verschillende gebieden werk - zaam. Zij hebben een groot aandeel in het herstelgericht werken en de visie hierop, bij - voorbeeld de menswaardige benadering en het uitgaan van de krachten van de cliënt. Overdag zijn zij altijd beschikbaar voor cliënten en werken vanuit het middelpunt van de instelling ‘het Groeipunt’. Dit is een plaats waar gedurende de dag ervaringsdeskundigen aanwezig zijn en cliënten welkom zijn
Kwaliteitsnetwerk
FPC/K
Cyclus
C2
Domein
Behandeling
Instelling
FPK De Woenselse Poort
Contactgegevens
marjolein.hasperhoven@dewoenselsepoort.nl
Periode
2021
Duurzame verbinding tussen medewerker en cliënt
De kliniek investeert in duurzame verbinding. Als een cliënt uitstroomt betekent dit niet automatisch dat de zorg stopt, integendeel, ook als een cliënt intern doorstroomt is goede nazorg van belang. De betekenisvolle relatie blijft in stand
Kwaliteitsnetwerk
FPC/K
Cyclus
C2
Domein
Patiënt en leefklimaat
Instelling
FPK De Woenselse Poort
Contactgegevens
marjolein.hasperhoven@dewoenselsepoort.nl
Periode
2021
Actief bezig zijn met innovatieve ontwikkelingen
Binnen De Woenselse Poort is ruimte voor en behoefte aan innovatieve ontwikkelingen, hier wordt actief op ingezet. Er wordt op dit moment geïnvesteerd in procesinnovatie en er wordt meer gewerkt met technologie dan voorheen. Een aantal voorbeelden van deze innovatieve ontwikkelingen is: De kliniek is ten eerste actief in het aanbieden van E-Health aan de cliënt. Wanneer de betrokkenheid groeit kan ook de regiefunctie van de cliënt, het hebben van eigen inbreng in zorg en behandeling, worden vergroot.
Kwaliteitsnetwerk
FPC/K
Cyclus
C2
Domein
behandeling
Instelling
FPK De Woenselse Poort
Contactgegevens
marjolein.hasperhoven@dewoenselsepoort.nl
Periode
2021
Medewerkers zijn betrokken bij hun cliënten en trots op het werk dat zij doen
In de kliniek werken medewerkers die de beste zorg willen leveren aan hun cliënten en menswaardig naar deze cliënten kijken. Medewerkers vinden het belangrijk om aansluiting te vinden bij de cliënt en voelen passie en enthousiasme voor hun werk. Er wordt kracht - gericht en herstelgericht gewerkt waarin balans, veiligheid en goede zorg van belang zijn. Medewerkers vinden het belangrijk om goed te kijken naar wat de cliënt nodig heeft en dit als uitgangspunt voor de behandeling te nemen
Kwaliteitsnetwerk
FPC/K
Cyclus
C2
Domein
Gezond werkklimaat en personeel
Instelling
FPK De Woenselse Poort
Contactgegevens
marjolein.hasperhoven@dewoenselsepoort.nl
Periode
2021
Inspraak van cliënten
Aan het begin van de opname van een cliënt wordt er een start-gesprek met hem gehou - den om van alles over de cliënt in kaart te brengen. Hierbij wordt de cliënt betrokken en wordt er aan hem gevraagd wat hij leuk vindt om te doen en wat zijn plannen zijn. “Ik heb hier echt een stem” vertelde één van de leden van de cliëntenraad het reviewteam. Door middel van ideeënbussen op de afdelingen wordt de mening van cliënten opgehaald. De cliëntenraad neemt ieder idee serieus en bespreekt dat onderling en met het manage - mentteam
Kwaliteitsnetwerk
FPC/K
Cyclus
C2
Domein
Patiënt en leefklimaat
Instelling
Trajectum
Contactgegevens
kwaliteit@trajectum.info
Periode
2021
Leefklimaat
Het leefklimaat op de afdelingen binnen de FPK, is onder de aandacht van managers en medewerkers. Ondanks dat er nog geen concrete acties uit het leefklimaat-onderzoek zijn gekomen, merkte het reviewteam op dat de mensvisie die de medewerkers erop na hou - den op gelijkwaardigheid en herstel is gebaseerd
Kwaliteitsnetwerk
FPC/K
Cyclus
C2
Domein
Patiënt en leefklimaat
Instelling
Trajectum
Contactgegevens
kwaliteit@trajectum.info
Periode
2021
Loyaliteit en veerkracht
Tijdens de reviewdag kwam dit vaak naar voren: medewerkers zijn bevlogen, enthousiast, loyaal en veerkrachtig! De afgelopen jaren zijn niet makkelijk geweest voor medewerkers van FPK de Beuken vanwege het verscherpt toezicht van de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), aanhoudende media-aandacht na opstand van een groep medewerkers en een groot per - soneelsverloop in alle lagen van de organisatie
Kwaliteitsnetwerk
FPC/K
Cyclus
C2
Domein
Gezond werkklimaat en personeel
Instelling
Trajectum
Contactgegevens
kwaliteit@trajectum.info
Periode
2021
Dagbesteding
Zowel binnen de FPK als op het terrein is er een breed aanbod aan dagbesteding. Voor cliënten die net opgenomen zijn en/of beperkte vrijheden hebben, worden er intern zowel grove werkzaamheden (bijvoorbeeld houtwerk) als creatieve, fijne werkjes aangeboden. Die werkzaamheden worden gestructureerd opgebouwd en uitgebreid. Buiten de muren is er ook van alles mogelijk.
Kwaliteitsnetwerk
FPC/K
Cyclus
C2
Domein
Behandeling
Instelling
Trajectum
Contactgegevens
kwaliteit@trajectum.info
Periode
2021
Oog voor de patiënt en diens leefklimaat
De kliniek heeft zichtbaar oog voor de patiënt en diens leefklimaat. Er wordt herstelgerichte zorg geboden en medewerkers proberen te ontdekken wie de persoon achter de patiënt is die voor hen staat. Patiënten ontvangen in hun behandeling van begin tot eind zorgvuldige begeleiding en medewerkers zijn in staat een stukje nabijheid te bieden zonder aandacht te verliezen voor gepaste afstand. Waar mogelijk wordt zorg op maat geboden, hierbinnen staan de behoeftes en wensen van de patiënt centraal
Kwaliteitsnetwerk
FPC/K
Cyclus
C2
Domein
Patiënt en leefklimaat
Instelling
CTP Veldzicht
Contactgegevens
www.ctpveldzicht.nl
Periode
2021
Positief werkklimaat
Binnen CTP Veldzicht ervaren medewerkers een positief werkklimaat waarbinnen zij op - timaal hun werkzaamheden kunnen uitoefenen. Medewerkers werken vanuit hun eigen kracht en er is aandacht voor ontwikkeling en reflectie. Er ligt genoeg ruimte voor de in - breng van nieuwe ideeën en initiatieven, medewerkers voelen zich veilig en vertrouwd ge - noeg om naar hun management of directie te stappen
Kwaliteitsnetwerk
FPC/K
Cyclus
C2
Domein
Gezond werkklimaat en personeel
Instelling
CTP Veldzicht
Contactgegevens
www.ctpveldzicht.nl
Periode
2021
Specialisatie met betrekking tot een verschil in cultuur en afkomst
CTP Veldzicht levert maatwerk als het gaat om het bieden van kwalitatief goede zorg aan patiënten met een andere etnische achtergrond, dit uit zich onder andere in een speciali - satie met betrekking tot verschillen in afkomst, cultuur en religie. Er wordt gekeken wat het toekomstperspectief van de patiënt is binnen zijn land van herkomst en dagbestedingsac - tiviteiten worden hier waar mogelijk op aangepast.
Kwaliteitsnetwerk
FPC/K
Cyclus
C2
Domein
Patiënt en leefklimaat
Instelling
CTP Veldzicht
Contactgegevens
www.ctpveldzicht.nl
Periode
2021
De interne bewegingsvrijheid van patiënten
Het zogenoemde opendeuren-beleid geeft interne bewegingsvrijheid voor patiënten. Het opendeuren-beleid is gebaseerd op het intern verlofbeleid. Hierin wordt de bewegingsvrij - heid op basis van de fase waarin een patiënt zich bevindt in zijn behandeling vastgesteld. Hoe verder een patiënt in zijn behandeltraject is, hoe meer bewegingsvrijheid deze patiënt heeft binnen de kliniek
Kwaliteitsnetwerk
FPC/K
Cyclus
C2
Domein
Patiënt en leefklimaat
Instelling
FPC Dr. S. van Mesdag
Contactgegevens
managementsecretariaat@fpcvanmesdag.nl
Periode
2021