Overzicht van parels

Parels
Filter parels

Kwaliteitsnetwerk

Overkoepelend domein

Jaar

Het betrekken van buurtbewoners en media
De kliniek werkt taboe- en stigma-doorbrekend door de buurt en de media te betrekken bij de kliniek en haar patiënten. De kliniek stelt zich hierbij transparant op en geeft anderen een kijkje binnen de muren van de instelling. Hiermee probeert de kliniek het kritische en soms negatieve beeld over tbs te nuanceren door het gesprek met elkaar aan te (blijven) gaan. Hierdoor werkt de kliniek aan verbinding met de buitenwereld en geeft iedereen de kans een realistisch beeld te vormen
Kwaliteitsnetwerk
FPC/K
Cyclus
C2
Domein
Behandeling
Instelling
FPC de Rooyse Wissel
Contactgegevens
MaudElbers@derooysewissel.nl
Periode
2021
Zorg voor de patiënt en elkaar
Medewerkers van de kliniek zijn loyaal aan elkaar, hun instelling en aan de patiënt. Men is trots op het werk en straalt dat ook uit, dit blijkt onder andere uit de bevlogenheid waarmee medewerkers praten over hun werk. Er wordt warme en humane zorg geboden waarin de patiënt voorop staat
Kwaliteitsnetwerk
FPC/K
Cyclus
C2
Domein
Behandeling
Instelling
FPC De Rooyse Wissel
Contactgegevens
MaudElbers@derooysewissel.nl
Periode
2021
De ontwikkelingen op het gebied van seksualiteitsbeleid
De vorige cyclus is seksualiteitsbeleid als oester uit de reviewdag gekomen. Inmiddels heeft FPC de Rooyse Wissel een aantal punten opgepakt om te werken aan dit seksualiteitsbe - leid. Het eindresultaat ligt er nog niet, maar het initiatief ertoe vindt het reviewteam een echte parel. Zo ligt er de wens om een erotheek te faciliteren, is er een commissie aange - steld waar casussen op het gebied van seksueel overschrijdend gedrag kunnen worden ingebracht, is het thema seksualiteit opgenomen in de basistraining voor nieuwe mede - werkers, is er de mogelijkheid, in overleg en als dit past bij de problematiek en behandeling van de patiënt, tot het verkrijgen van porno voor de patiënt.
Kwaliteitsnetwerk
FPC/K
Cyclus
C2
Domein
Behandeling
Instelling
FPC De Rooyse Wissel
Contactgegevens
MaudElbers@derooysewissel.nl
Periode
2021
De maatschappelijk werker als constante factor
Een parel die nog steeds blinkt is de maatschappelijk werker die als continue factor fun - geert binnen de behandeling. De maatschappelijk werker is van het begin tot eind betrok - ken bij de behandeling van de patiënt, dit zorgt onder andere voor een goede en veilige behandelrelatie
Kwaliteitsnetwerk
FPC/K
Cyclus
C2
Domein
Behandeling
Instelling
FPC de Oostvaarderskliniek
Contactgegevens
info@oostvaarderskliniek.nl
Periode
2021
Samen op reis
Tijdens cyclus 1 is als oester naar voren gekomen dat er verbinding en een aanspreekcul - tuur worden gemist tussen de verschillende lagen van de organisatie. Om hierop te acteren is het project ‘Samen op reis’ in het leven geroepen. Binnen dit project werkt de kliniek aan deze verbinding en brengt medewerkers en afdelingen met elkaar in contact. De basisvisie en grondhouding zijn gelegd binnen het visietraject uit 2019 ‘ga je mee op reis’ en inmid - dels is de kliniek daadwerkelijk samen op reis gegaan. Dit jaar staat in teken van verbinding, zorgen voor elkaar, concretisering en de vertaalslag maken naar de praktijk
Kwaliteitsnetwerk
FPC/K
Cyclus
C2
Domein
Gezond werkklimaat en personeel
Instelling
FPC de Oostvaarderskliniek
Contactgegevens
info@oostvaarderskliniek.nl
Periode
2021
Ruim aanbod op het gebied van dagbesteding
De kliniek biedt een ruim aanbod aan dagbesteding en daginvulling voor patiënten.
Kwaliteitsnetwerk
FPC/K
Cyclus
C2
Domein
Behandeling
Instelling
FPC de Oostvaarderskliniek
Contactgegevens
info@oostvaarderskliniek.nl
Periode
2021
Initiatieven voor een stevige fundering
De kliniek heeft recentelijk allerlei initiatieven genomen op het gebied van vormgeving van een solide basis en stevige fundering voor de organisatie. Deze initiatieven zijn ook daad - werkelijk uitgevoerd
Kwaliteitsnetwerk
FPC/K
Cyclus
C2
Domein
Gezond werkklimaat en personeel
Instelling
FPC de Oostvaarderskliniek
Contactgegevens
info@oostvaarderskliniek.nl
Periode
2021
De VR bril
De kliniek participeert innovatief op het gebied van technologie door het inzetten van VR brillen. De VR bril wordt gebruikt tijdens therapie. Het is mogelijk situaties van de buiten - wereld realistisch na te bootsen zodat de patiënt kan leren hoe hij reageert in bepaalde situaties en wat triggers zijn.
Kwaliteitsnetwerk
FPC/K
Cyclus
C2
Domein
Behandeling
Instelling
FPC de Oostvaarderskliniek
Contactgegevens
info@oostvaarderskliniek.nl
Periode
2021
De betrokkenheid tussen medewerkers
Tussen medewerkers wordt een grote mate van verbinding gevoeld. Medewerkers weten elkaar te vinden, steunen elkaar en de lijntjes qua communicatie zijn kort. Dit zorgt voor een prettig werkklimaat waarbinnen medewerker zich gehoord en gesteund voelen en prettig samenwerken.
Kwaliteitsnetwerk
FPC/K
Cyclus
C2
Domein
Gezond werkklimaat en personeel
Instelling
FPC de Kijvelanden
Contactgegevens
rinke.boone@fivoor.nl
Periode
2021
Het betrekken van de patiënt en zijn sociale netwerk bij de behandeling
Niet alleen de patiënt maar ook zijn sociale netwerk worden waar mogelijk betrokken bij de behandeling. Er wordt warme en humane zorg geleverd, de patiënt en zijn wensen staan waar mogelijk centraal binnen de behandeling en er wordt zorg op maat geboden. Er heerst een goede sfeer tussen medewerkers en patiënten. Er worden tal van acties ingezet om het sociale netwerk te betrekken.
Kwaliteitsnetwerk
FPC/K
Cyclus
C2
Domein
Behandeling
Instelling
FPC de Kijvelanden
Contactgegevens
rinke.boone@fivoor.nl
Periode
2021
Open en collegiale sfeer op de afdelingen
Er hangt een open, veilige en collegiale sfeer op de afdelingen. Door medewerkers op deze afdelingen worden onder elkaar korte lijntjes en goede communicatie ervaren. Medewer - kers durven elkaar aan te spreken en vinden steun bij elkaar. Medewerkers lopen gemak - kelijk bij elkaar naar binnen doordat er verschillende disciplines op de afdeling werkzaam zijn.
Kwaliteitsnetwerk
FPC/K
Cyclus
C2
Domein
Gezond werkklimaat en personeel
Instelling
FPC de Pompestichting
Contactgegevens
r.greve@pompestichting.nl
Periode
2021
Het lerende karakter van de kliniek
Het is het reviewteam opgevallen dat FPC De Pompestichting kritisch durft te zijn als het gaat om reflectie op eigen ontwikkeling. Dit kwam zowel terug in de gesprekken als in de zelfreview. In de zelfreview scoort de kliniek zich op een aantal punten met een 2 score: ‘voldoet niet tot voldoet deels’. In de gesprekken tijdens de online reviewdag durven me - dewerkers open en eerlijk antwoord te geven op soms kritische vragen, ook bij doorvragen blijven medewerkers transparant in hun antwoorden
Kwaliteitsnetwerk
FPC/K
Cyclus
C2
Domein
Gezond werkklimaat en personeel
Instelling
FPC de Pompestichting
Contactgegevens
r.greve@pompestichting.nl
Periode
2021
De rehabilitatiebegeleider op de afdeling
Als de stap naar dagbesteding of werk te groot is, wordt er een rehabilitatiebegeleider op de afdeling ingezet. Deze medewerker treedt op een laagdrempelige manier in contact met de patiënt en gaat met de patiënt aan de slag op het gebied van actieve of creatieve bezigheden. Op deze manier wordt de patiënt vanuit een veilige situatie gestimuleerd zijn werkzaamheden op te pakken, wordt de drempel naar het deelnemen van dagbesteding of werk verlaagd en angst verminderd
Kwaliteitsnetwerk
FPC/K
Cyclus
C2
Domein
Behandeling
Instelling
FPC de Pompestichting
Contactgegevens
r.greve@pompestichting.nl
Periode
2021
Open cultuur
In de kliniek heerst een open cultuur en een prettige sfeer waarin medewerkers collegiaal met elkaar omgaan. Respect en vertrouwen zijn waarden die door medewerkers in de ge - sprekken veel genoemd worden. Medewerkers voelen zich veilig genoeg om elkaar aan te spreken en vinden steun bij elkaar.
Kwaliteitsnetwerk
FPC/K
Cyclus
C2
Domein
Gezond werkklimaat en personeel
Instelling
FPK Inforsa
Contactgegevens
anke.van.aller@inforsa.nl
Periode
2021
Nabijheid cliënten-medewerker
Binnen de kliniek wordt met respect met elkaar omgegaan en menswaardig naar cliënten gekeken. De kliniek werkt actief aan een waardevolle relatie tussen medewerkers en cli - ënten. Dit blijkt onder andere uit dat geïnvesteerd wordt in duurzame verbinding, cliënten goede nazorg ervaren na een incident, er veel aandacht wordt gegeven aan het gesprek tussen medewerkers en cliënten en regelmatig activiteiten georganiseerd worden
Kwaliteitsnetwerk
FPC/K
Cyclus
C2
Domein
Patiënt en leefklimaat
Instelling
FPK Inforsa
Contactgegevens
anke.van.aller@inforsa.nl
Periode
2021
ECT centrum
FPK Inforsa is gespecialiseerd in het bieden van elektroconvulsietherapie (ECT) en heeft hiervoor een speciaal ingericht ECT centrum gerealiseerd. Als enige forensische kliniek biedt zij deze therapie aan. ECT is een behandeling die wordt toegepast bij een aantal ernstige psychiatrische aandoeningen. Met een stroomstoot wordt kunstmatig een epi - leptische aanval opgewekt. Door deze behandeling meerdere keren te herhalen, kunnen cliënten zich beter gaan voelen en hebben ze minder last van hun psychische klachten
Kwaliteitsnetwerk
FPC/K
Cyclus
C2
Domein
Behandeling
Instelling
FPK Inforsa
Contactgegevens
anke.van.aller@inforsa.nl
Periode
2021
Waardevolle aanvulling op begeleiding door de inzet van verlof- en 1-op-1 begeleiding
Op extern langdurig verlof gaan speciaal ingezette verlofbegeleiders mee met cliënten, hierdoor wordt er geen extra druk gelegd op de huidige bezetting en hoeven minder ver - loven geannuleerd te worden. Cliënten en medewerkers vinden dit een waardevolle aan - vulling op de begeleiding. Zij hebben het gevoel dat het belang van verlof wordt ingezien. Het doel van de behandeling is immers dat cliënten re-integreren en met het middel verlof kan hiermee geoefend worden
Kwaliteitsnetwerk
FPC/K
Cyclus
C2
Domein
Behandeling
Instelling
FPK Inforsa
Contactgegevens
anke.van.aller@inforsa.nl
Periode
2021
Nazorg aan medewerkers rondom incidenten
Incidenten die plaatsvinden bij FPK Inforsa hebben veel impact op zowel cliënten als me - dewerkers. Een vorm van nazorg is dat op korte termijn na het plaatsvinden van een inci - dent met alle betrokkenen een reconstructie wordt gedaan. Dit helpt bij de beeldvorming en het helder krijgen van het voorval en tevens het verwerken van emoties. Het opvang - team (O-team) is een team dat betrokken medewerkers opvangt en met hen in gesprek gaat. Als betrokken medewerkers aangeven geen gesprek te willen zoekt het O-team toch laagdrempelig contact
Kwaliteitsnetwerk
FPC/K
Cyclus
C2
Domein
Gezond werkklimaat en personeel
Instelling
FPK Inforsa
Contactgegevens
anke.van.aller@inforsa.nl
Periode
2021
Deskundigheidsbevordering binnen de sociotherapeutische teams
Binnen de FPK krijgen sociotherapeuten veel mogelijkheden als het gaat om deskundig - heidsbevordering en professionele ontwikkeling. Ook krijgen sociotherapeuten de ruimte om hier zelf invulling aan te geven. Er worden regelmatig klinische lessen georganiseerd, er zijn middels beleid geborgde opleidingsmogelijkheden, er wordt maatwerk geleverd binnen individuele trajecten en er ligt een uitgebreid inwerkprogramma
Kwaliteitsnetwerk
FPC/K
Cyclus
C2
Domein
Gezond werkklimaat en personeel
Instelling
FPK Rotterdam
Contactgegevens
daniel.hardenbol@fivoor.nl
Periode
2021
Diversiteit van medewerkers
De sociotherapeutische teams van de FPK bestaan voor een groot gedeelte uit jonge vrou - wen. Om diversiteit binnen de teams te borgen, wordt er bewust gekozen voor het werven van medewerkers met verschillende opleidingen en achtergronden. Dit heeft geresulteerd in het feit dat er zichtbaar krachtige teams staan waarbij zorgmedewerkers inhoudelijke zaken vanuit verschillende oogpunten kunnen bekijke
Kwaliteitsnetwerk
FPC/K
Cyclus
C2
Domein
Gezond werkklimaat en personeel
Instelling
FPK Rotterdam
Contactgegevens
daniel.hardenbol@fivoor.nl
Periode
2021
Organisatiestructuur
Er heerst een duidelijke organisatiestructuur binnen de FPK. Verantwoordelijkheden en ta - ken zijn tussen functies verdeeld en afgebakend. Dit zorgt ervoor dat medewerkers over - zicht hebben over de werkzaamheden binnen hun functie en vertrouwen hebben dat als werk overgedragen wordt dit ook door de ontvangende partij wordt opgepakt.
Kwaliteitsnetwerk
FPC/K
Cyclus
C2
Domein
Gezond werkklimaat en personeel
Instelling
FPK Rotterdam
Contactgegevens
daniel.hardenbol@fivoor.nl
Periode
2021
Het initiatief van 1 op 1 begeleiding
De FPK heeft recentelijk een nieuwe methodiek geïntroduceerd en 1-op-1 begeleiding geïmplementeerd. Wanneer een patiënt in crisis dreigt te raken en individuele begeleiding nodig is wordt de zorg opgeschaald en wordt het 1-op-1-begeleidingsteam ingezet. Het doel van deze begeleiding is het voorkomen van ergere crisis, het voorkomen van escala - tie bij de patiënt en het voorkomen van dwang en drang.
Kwaliteitsnetwerk
FPC/K
Cyclus
C2
Domein
Behandeling
Instelling
FPK Rotterdam
Contactgegevens
daniel.hardenbol@fivoor.nl
Periode
2021
BOT
De FPK heeft een speciaal team in dienst wat het BOT wordt genoemd: bedrijfsondersteu - ningsteam. Dit team bestaat uit medewerkers van de FPA, FPK en FPC die medewerkers opvangen als er een incident heeft plaatsgevonden. De medewerkers van het BOT worden hiervoor speciaal getraind. Het team komt regelmatig bij elkaar voor overleg. Het team functioneert goed, werkt proactief en heeft goede interne communicatie. Collega’s die betrokken zijn bij een incident worden opgezocht door één van de medewerkers van het BOT, het BOT houdt gedurende de periode na het incident laagdrempelig contact met de medewerker
Kwaliteitsnetwerk
FPC/K
Cyclus
C2
Domein
Gezond werkklimaat en personeel
Instelling
FPK Rotterdam
Contactgegevens
daniel.hardenbol@fivoor.nl
Periode
2021
FHIC
Als één van de eerste FPK’s heeft FPK Assen de FHIC-methode geïmplementeerd binnen de kliniek en hier een speciale afdeling voor ingericht. Op de FHIC-afdeling kunnen fo - rensische cliënten die in crisis verkeren tijdelijk worden opgenomen en wordt er veilige en humane zorg geleverd
Kwaliteitsnetwerk
FPC/K
Cyclus
C2
Domein
Behandeling
Instelling
FPK Assen
Contactgegevens
forensischepsychiatrie@ggzdrenthe.nl
Periode
2021
Focus op het terugdringen van het recidiverisico
In de begeleiding van forensische cliënten is Pameijer zich erg bewust van de opdracht die justitie geeft, namelijk het verminderen van het recidiverisico. Dat betekent dat Pameijer risico- en beschermende factoren vanaf begin van het traject in beeld heeft, dat de doelen in het begeleidingsplan daarop toegespitst worden en dat het hele begeleidingsteam gericht werkt aan en zich inzet voor deze doelen. Daarbij is het van belang dat de lijntjes met de ketenpartners rondom een forensische cliënt kort zijn, om ook buiten de begeleiding van Pameijer de focus op risico- en beschermende factoren te borgen. Om het werken aan recidivevermindering in het begeleidingstraject te borgen is de gedragsdeskundige eindverantwoordelijk over alle trajecten en ziet de gedragsdeskundige erop toe dat de opdracht duidelijk voor ogen blijft in het team.
Kwaliteitsnetwerk
BW/MO
Cyclus
BW/MO C1
Domein
Risico en veiligheid
Instelling
Pameijer
Contactgegevens
chris.van.der.putten@pameijer.nl
Periode
2021 - 2023
Ervaringsdeskundigheid
Binnen FPK Assen zijn drie ervaringsdeskundigen werkzaam waarvan één ervaringsdes - kundige nog in opleiding is. De ervaringsdeskundigen zijn volwaardig lid van het team en zijn de gehele behandeling bij de cliënt betrokken. De ervaringsdeskundigen zetten hun eigen ervaringen in om op een andere manier het gesprek aan te gaan met cliënten
Kwaliteitsnetwerk
FPC/K
Cyclus
C2
Domein
Behandeling
Instelling
FPK Assen
Contactgegevens
forensischepsychiatrie@ggzdrenthe.nl
Periode
2021
Samenwerking met ketenpartners en betrokkenheid bij behandeling
Pameijer investeert actief in de samenwerking met ketenpartners rondom de cliënt. Het wordt belangrijk gevonden om aan het begin van een begeleidingstraject met alle ketenpartners duidelijke afspraken te maken over de taakverdeling, over onderlinge verwachtingen en op welke manier met elkaar gecommuniceerd wordt. Speciale aandacht is er voor het contact met behandelaren in de keten. Binnen Pameijer wordt er mediatieve behandeling geboden. Dat wil zeggen dat de gehele omgeving van een cliënt, waaronder de begeleiding van Pameijer, zich richt op de behandeling die gevolgd wordt. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat dit helpend kan zijn bij het bewerkstelligen van gedragsverandering. Cliënten volgen behandeling bij Mozaïk of andere instellingen zoals Fivoor en de Waag. Pameijer gaat in de begeleiding door op de thema’s die aan bod komen bij behandeling in de begeleiding op de BW. Om als begeleiding het verlengde te kunnen zijn van behandeling, is het van belang om korte lijnen te hebben en regelmatig contact te hebben over een cliënt. De begeleiding kan ook signalen terugkoppelen aan de behandelaar die gezien worden naar aanleiding van een behandeling.
Kwaliteitsnetwerk
BW/MO
Cyclus
BW/MO C1
Domein
Risico en veiligheid
Instelling
Pameijer
Contactgegevens
chris.van.der.putten@pameijer.nl
Periode
2021 - 2023
Werving en inwerktraject nieuwe medewerkers
FPK Assen werft het hele jaar door nieuwe medewerkers. Dit doen zij veelal door gebruik te maken van hun netwerk en mensen uit te nodigen open sollicitaties te sturen. Deze manier van werven zorgt er onder andere voor dat nieuwe medewerkers met een positief beeld de kliniek binnen stappen. Er is een systeem ontwikkeld voor het inwerken van nieuwe medewerkers. Zo wordt er aan iedere nieuwe medewerker een coach gekoppeld die ervaren is in het werkveld en deze coach fungeert als een persoonlijke buddy
Kwaliteitsnetwerk
FPC/K
Cyclus
C2
Domein
Gezond werkklimaat en personeel
Instelling
FPK Assen
Contactgegevens
forensischepsychiatrie@ggzdrenthe.nl
Periode
2021
Ervaringsdeskundigheid
Ervaringsdeskundigen spelen een volwaardige rol binnen Pameijer. Pameijer heeft een aantal ervaringsdeskundigen in dienst, waaronder ook ervaringsdeskundigen met een forensische achtergrond. Bij Mozaïk maken ze gebruik van de ervaringsdeskundigen met een forensische achtergrond die in dienst zijn bij het veiligheidshuis. Pameijer ziet de waarde in van de kennisbron ervaringskennis naast wetenschappelijke en professionele kennis en merkt dat de functie steeds beter benut wordt in de instelling. Ervaringsdeskundigheid is een waardevolle manier om de verbinding aan te gaan met deze moeilijke doelgroep. Daarnaast is Pameijer licentiehouder van de opleiding Howie de Harp Benelux en biedt Pameijer (oud-)cliënten de kans om de opleiding te volgen op kosten van de instelling. Het is waardevol dat de lijnen met de opleiding zo kort zijn, zowel voor cliënten die de opleiding willen volgen als het werven van ervaringsdeskundigen.
Kwaliteitsnetwerk
BW/MO
Cyclus
BW/MO C1
Domein
Forensisch vakmanschap
Instelling
Pameijer
Contactgegevens
chris.van.der.putten@pameijer.nl
Periode
2021 - 2023
Persoonlijke en professionele ontwikkeling van medewerkers
Binnen de FPK krijgen medewerkers veel ruimte en ondersteuning om zich zowel op per - soonlijk als professioneel vlak te ontwikkelen. Dit gebeurt veelal door de verschillende scholingsmogelijkheden. Medewerkers geven aan dat het management hen alle ruimte geeft om ontwikkelmogelijkheden te onderzoeken en uit te voeren. Daardoor voelen me - dewerkers zich hierin gesteund door de organisatie
Kwaliteitsnetwerk
FPC/K
Cyclus
C2
Domein
Gezond werkklimaat en personeel
Instelling
FPK Assen
Contactgegevens
forensischepsychiatrie@ggzdrenthe.nl
Periode
2021
Menselijke benadering
Cliënten van Pameijer geven aan dat ze in de begeleiding als mens benaderd worden. Dit ervaren zij als een contrast met de bejegening die zij soms gewend zijn vanuit detentie of de kliniek. Ze ervaren dat begeleiders naast ze staan en niet boven ze. Er wordt niet over cliënten gepraat maar mét ze gepraat en ze hebben ruimte om eigen keuzes te maken. Begeleiding is geduldig en cliënten merken dat begeleiders moeite en tijd in hun investeren. Begeleiding benadrukt ook dat cliënten eigen regie hebben over hun leven en dat ze eigen verantwoordelijkheid hebben voor hun proces naar herstel. Hoewel dit voor sommige cliënten in het begin van het traject erg wennen is, laat deze bejegeningsmanier cliënten uiteindelijk realiseren dat ze zelf hebt gekozen om het begeleidingstraject aan te gaan en dat ze voor zichzelf bij Pameijer zijn. Begeleiders zijn bereid om ver te gaan voor een cliënt en mee te bewegen in het pad dat een cliënt bewandelt, maar diegene moet dan wel zelf motivatie laten zien om aan de slag te gaan.
Kwaliteitsnetwerk
BW/MO
Cyclus
BW/MO C1
Domein
Forensisch vakmanschap
Instelling
Pameijer
Contactgegevens
chris.van.der.putten@pameijer.nl
Periode
2021 - 2023
Medewerkers zijn trots op hun werk en loyaal aan de organisatie
Medewerkers zijn zichtbaar trots om bij FPK Assen te werken. Zij voelen zich elke dag weer gemotiveerd de beste zorg te leveren aan hun patiënten. Medewerkers voelen passie voor hun werk en zijn loyaal aan de organisatie.
Kwaliteitsnetwerk
FPC/K
Cyclus
C2
Domein
Gezond werkklimaat en personeel
Instelling
FPK Assen
Contactgegevens
forensischepsychiatrie@ggzdrenthe.nl
Periode
2021
Lange adem en vasthoudendheid
De begeleiding binnen Pameijer kenmerkt zich door het hebben van een lange adem en vasthoudendheid. Begeleiders zijn bereid lang door te gaan om cliënten te helpen in hun herstel, ongeacht iemands verleden. Ze erkennen dat herstel een proces is van vallen en opstaan en dat cliënten vaak tweede, derde of meer kansen nodig hebben om verder te komen. De ervaring leert dat cliënten anders snel teruggeplaatst worden en vervolgens opnieuw instromen bij Pameijer. Pameijer ziet het hebben van een lange adem en vasthoudendheid als iets wat iedere cliënt verdient, maar ook als een investering. Cliënten moeten het wel heel bont maken, bijvoorbeeld als agressie gericht is op andere personen en dit niet hersteld kan worden, wil Pameijer geen kansen meer kunnen en willen bieden. Deze parel kwam in meerdere gesprekken tijdens de reviewdag naar voren, zowel bij medewerkers als cliënten. Medewerkers van Pameijer spraken over een lange adem en medewerkers van Mozaïk spraken van vasthoudendheid, waarmee beide onderdelen van de instelling op dezelfde betekenis doelen. Mozaïk valt sinds een aantal jaar geleden onder Pameijer en reviewteam vindt het goed om te zien dat beide onderdelen deze kernwaarde delen.
Kwaliteitsnetwerk
BW/MO
Cyclus
BW/MO C1
Domein
Forensisch vakmanschap
Instelling
Pameijer
Contactgegevens
chris.van.der.putten@pameijer.nl
Periode
2021 - 2023
De inzet van ervaringsdeskundigheid
Binnen De Woenselse Poort zijn ervaringsdeskundigen op verschillende gebieden werk - zaam. Zij hebben een groot aandeel in het herstelgericht werken en de visie hierop, bij - voorbeeld de menswaardige benadering en het uitgaan van de krachten van de cliënt. Overdag zijn zij altijd beschikbaar voor cliënten en werken vanuit het middelpunt van de instelling ‘het Groeipunt’. Dit is een plaats waar gedurende de dag ervaringsdeskundigen aanwezig zijn en cliënten welkom zijn
Kwaliteitsnetwerk
FPC/K
Cyclus
C2
Domein
Behandeling
Instelling
FPK De Woenselse Poort
Contactgegevens
marjolein.hasperhoven@dewoenselsepoort.nl
Periode
2021
Activering
Activering van cliënten staat hoog in het vaandel bij Lister. In de begeleiding van cliënten is er veel aandacht voor een zinvolle daginvulling. De herstelcoach spant zich in om cliënten te activeren een zinvolle daginvulling te gaan vinden, zodra een cliënt hier open voor lijkt te staan, wordt de trajectbegeleider ingeschakeld. Aan ieder team is een trajectbegeleider gekoppeld die cliënten ondersteunt bij het vinden van passende dagbesteding, werk of vrijwilligerswerk. Om cliënten zo snel mogelijk aan de slag te krijgen na plaatsing, probeert Lister iemand voor de plaatsing al te spreken over dagbesteding of werk. Bij de zoektocht naar een geschikte plek wordt uitgegaan van de wensen van de cliënt. Bij voorkeur is dit een plek buiten Lister, maar op een aantal locaties wordt er intern ook laagdrempelige dagbesteding aangeboden. Lister heeft geen vast netwerk aan werkgevers of dagbestedingslocatie waar een cliënt uit kan kiezen, maar er wordt vanuit de wensen van een cliënt gezocht naar een passende plek. Dit is een bewuste keuze om zo goed mogelijk bij de cliënt aan te sluiten. De mogelijkheden worden zo breed mogelijk gezocht. Een cliënt kan in het verleden een simpel bijbaantje hebben gehad wat hij of zij leuk vond. De trajectbegeleider gaat dan samen met de cliënt onderzoeken wat hij of zij daar zo leuk aan vond. Op die manier kunnen mogelijkheden verkend worden waar een cliënt zelf nog niet aan heeft gedacht. Vanuit de methode Individuele Rehabilitatiebenadering (IRB) helpt de trajectbegeleider de cliënt bij het behalen van zijn of haar participatiedoel. Ook kan er als een cliënt via de methode Individuele Plaatsing en Steun (IPS) gewerkt worden aan het traject naar een betaalde baan. Verder ondersteunt een trajectbegeleider bij het maken van een CV en het schrijven van een brief, maar houdt de trajectbegeleider ook na het vinden van een plek contact met de werkgever om te evalueren hoe het verloopt en eventuele signalen door te geven aan begeleiders voor zo lang als nodig is. Jaarlijks worden er ambitieuze doelen gesteld met betrekking tot het activeren van cliënten. Dit is een bewuste keuze om de aandacht hiervoor binnen Lister vast te houden.
Kwaliteitsnetwerk
BW/MO
Cyclus
BW/MO C1
Domein
Cliëntperspectief
Instelling
Lister
Contactgegevens
wietskevetkamp@lister.nl
Periode
2021 - 2023
Duurzame verbinding tussen medewerker en cliënt
De kliniek investeert in duurzame verbinding. Als een cliënt uitstroomt betekent dit niet automatisch dat de zorg stopt, integendeel, ook als een cliënt intern doorstroomt is goede nazorg van belang. De betekenisvolle relatie blijft in stand
Kwaliteitsnetwerk
FPC/K
Cyclus
C2
Domein
Patiënt en leefklimaat
Instelling
FPK De Woenselse Poort
Contactgegevens
marjolein.hasperhoven@dewoenselsepoort.nl
Periode
2021
Actief creëren en faciliteren aanbod voor cliënten
Om goed aan te sluiten bij de wensen en behoeften creëert en faciliteert Lister aanbod voor cliënten, zoals aanbod op het gebied van herstel en lichaamsgerichte zorg. Een voorbeeld hiervan is het ENIK Recovery College, waardoor en voor cliënten en lotgenoten activiteiten en cursussen rondom herstel worden georganiseerd. Een ander voorbeeld is het aanbieden van lichaamsgerichte zorg op de voorziening Binnenste Buiten, zoals geitenyoga en paardencoaching. Dit sluit bijvoorbeeld beter aan bij cliënten bij wie verbale benadering minder aansluit. Ook zijn een aantal herstelcoaches zich gaan specialiseren, bijvoorbeeld in een cursus voor burnout coach. Op deze manieren is er verschillend aanbod voor verschillende wensen en behoeften.
Kwaliteitsnetwerk
BW/MO
Cyclus
BW/MO C1
Domein
Cliëntperspectief
Instelling
Lister
Contactgegevens
wietskevetkamp@lister.nl
Periode
2021 - 2023
Actief bezig zijn met innovatieve ontwikkelingen
Binnen De Woenselse Poort is ruimte voor en behoefte aan innovatieve ontwikkelingen, hier wordt actief op ingezet. Er wordt op dit moment geïnvesteerd in procesinnovatie en er wordt meer gewerkt met technologie dan voorheen. Een aantal voorbeelden van deze innovatieve ontwikkelingen is: De kliniek is ten eerste actief in het aanbieden van E-Health aan de cliënt. Wanneer de betrokkenheid groeit kan ook de regiefunctie van de cliënt, het hebben van eigen inbreng in zorg en behandeling, worden vergroot.
Kwaliteitsnetwerk
FPC/K
Cyclus
C2
Domein
behandeling
Instelling
FPK De Woenselse Poort
Contactgegevens
marjolein.hasperhoven@dewoenselsepoort.nl
Periode
2021
Cliënt staat centraal
Gedurende de hele reviewdag heeft het reviewteam gemerkt dat de cliënt centraal staat binnen Lister. Het reviewteam heeft gemerkt dat het herstelondersteunend werken diepgeworteld is in de instelling. De hele instelling, van begeleiders tot de zorgadministratie, is getraind in deze benadering. Dat uit zich onder andere in het zo goed mogelijk aansluiten bij de cliënt en zijn of haar wensen en behoeften en de regie zoveel mogelijk bij de cliënt leggen. Dat is in de praktijk niet altijd helemaal haalbaar, maar het blijft altijd het uitgangspunt. Deze persoonsgerichte benadering is het vertrekpunt in de begeleiding en dat werd in de gesprekken met de medewerkers en het management erg duidelijk. Ook in het gesprek met de cliënten werd duidelijk dat zij de begeleiding zo ervaren en dat zij zich door de begeleiders erg gesteund voelen in hun keuzes.
Kwaliteitsnetwerk
BW/MO
Cyclus
BW/MO C1
Domein
Cliëntperspectief
Instelling
Lister
Contactgegevens
wietskevetkamp@lister.nl
Periode
2021 - 2023
Medewerkers zijn betrokken bij hun cliënten en trots op het werk dat zij doen
In de kliniek werken medewerkers die de beste zorg willen leveren aan hun cliënten en menswaardig naar deze cliënten kijken. Medewerkers vinden het belangrijk om aansluiting te vinden bij de cliënt en voelen passie en enthousiasme voor hun werk. Er wordt kracht - gericht en herstelgericht gewerkt waarin balans, veiligheid en goede zorg van belang zijn. Medewerkers vinden het belangrijk om goed te kijken naar wat de cliënt nodig heeft en dit als uitgangspunt voor de behandeling te nemen
Kwaliteitsnetwerk
FPC/K
Cyclus
C2
Domein
Gezond werkklimaat en personeel
Instelling
FPK De Woenselse Poort
Contactgegevens
marjolein.hasperhoven@dewoenselsepoort.nl
Periode
2021