Overzicht van parels

Parels
Filter parels

Kwaliteitsnetwerk

Overkoepelend domein

Jaar

Voorkomen van escalatie door inzet van de-escalatieteam en 1-op-1'ers
Iedere medewerker is verplicht ieder jaar een DIM-training (De-escalerende Interventie Methoden) te volgen. Het streven van de medewerkers is dat rust en respect van medewerkers naar cliënten altijd bewaard blijven. Wanneer de spanning dermate hoog oploopt, kan de hulp van het de-escalatieteam ingeschakeld worden. Wanneer zorg opgeschaald moet worden en er sprake is van individuele begeleiding van een cliënt is het team van 1-op-1’ers dat ingeschakeld kan worden.
Kwaliteitsnetwerk
FPC/K
Cyclus
C1
Domein
Forensische scherpte binnen het spanningsveld behandelen en beveiligen
Instelling
FPK Inforsa
Contactgegevens
anke.van.aller@inforsa.nl
Periode
2018
AVVB
Bij iedere client wordt de Adaptieve Vragenlijst Verstandelijke Beperking (AVVB) afgenomen om te screenen op een licht verstandelijke beperking. De AVVB is een observatielijst die de (dagelijkse) vaardigheden in kaart brengt dienodig zijn om zelfstandig te kunnen functionere.
Kwaliteitsnetwerk
FVZ
Cyclus
C2
Domein
Behandelinhoudelijk
Instelling
FVK Basalt
Contactgegevens
teamfvk-oostvaarders@dji.minjus.nl
Periode
2018 - 2019
Multidisciplinair overleg
Behandelaren, maatschappelijk werkers en de teammanager staan letterlijk dichtbij de sociotherapie en de patiënten. Ook worden patiënten uitgenodigd op de stafgang als zij een afspraak hebben met één van hun behandelaars. Tijdens de behandelplanbesprekingen worden alle betrokken disciplines en de patiënt uitgenodigd en worden er korte lijntjes ervaren door de medewerkers.
Kwaliteitsnetwerk
FPC/K
Cyclus
C1
Domein
Behandeling
Instelling
FPK Rotterdam
Contactgegevens
daniel.hardenbol@fivoor.nl
Periode
2018
Groepsgericht werken & oog voor het individu
Groepsgericht gewerkt waarbij gebruikt wordt gemaakt van het lerende vermogen van de groep. De visie is dat clienten in een groep leven, binnen de groep tegen dingen aanlopen en dit met elkaar moeten oplossen. Er is een dag openening en afsluiting en elke week een weekopening en afsluiting. Ook zijn er thema bijeenkomsten die worden voorgezeten door de groepsoudsten.
Kwaliteitsnetwerk
FVZ
Cyclus
C2
Domein
Behandelinhoudelijk
Instelling
FVK Basalt
Contactgegevens
teamfvk-oostvaarders@dji.minjus.nl
Periode
2018 - 2019
Bedrijfs Opvang Team (BOT)
Na ieder incident wordt het BOT ingeschakeld. Dit is een team medewerkers van de FPA, FPK en FPC dat getraind is om collega’s en patiënten op te vangen na een incident. Het team functioneert goed, werkt pro-actief en heeft goede interne communicatie. Geregeld komt het team (informeel of formeel) bij elkaar.
Kwaliteitsnetwerk
FPC/K
Cyclus
C1
Domein
Gezond werkklimaat en personeel
Instelling
FPK Rotterdam
Contactgegevens
daniel.hardenbol@fivoor.nl
Periode
2018
Elkaars kwaliteiten benutten
Clienten en persoonlijke begeleiders worden met elkaar gematcht. en elkaar kwaliteiten worden goed benut.
Kwaliteitsnetwerk
FVZ
Cyclus
C2
Domein
Personeel
Instelling
FVK Basalt
Contactgegevens
teamfvk-oostvaarders@dji.minjus.nl
Periode
2018 - 2019
Aanwezigheid gemeenschappelijke ruimtes
FPA GGZ NHN maakt geen tot weinig gebruik van de kantoren die aan de afdelingen grenzen. Zowel op de Hooge Venne als op de Strandwal zijn forensisch psychiatrisch werkers in pedagogisch (FPW) continu aanwezig in de gemeenschappelijke ruimtes. Op de afdeling zijn er voor de medewerkers werkplekken gecreëerd, door middel van het plaatsen van bureaus met computerstations, waar zij hun administratieve taken kunnen uitvoeren. Dit zorgt ervoor dat de medewerkers altijd aanwezig zijn op de afdeling en kan het rapporteren samen met de patiënt bevorderen.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C5
Domein
Veiligheid en risicomanagement
Instelling
FPA GGZ NHN
Contactgegevens
secretariaatfpa@ggz-nhn.nl
Periode
2018
Toegang tot elektronica als onderdeel van de resocialisatie
Het eerste doel van opname in de FPK is resocialisatie. Iedere patiënt mag een mobiele telefoon en laptop op de kamer hebben, omdat dit past bij resocialisatie. Het is tevens een fijne manier voor patiënten om contact te kunnen hebben met naasten. Er is dan ook WiFi beschikbaar op de afdelingen.
Kwaliteitsnetwerk
FPC/K
Cyclus
C1
Domein
Behandeling
Instelling
FPK Rotterdam
Contactgegevens
daniel.hardenbol@fivoor.nl
Periode
2018
Inwerkprogramma & Scholing
Voor nieuwe medewerkers is er een nieuw uitgebreid inwerkprogramma, ook worden zij twee weken boventallig ingepland. Alle medewerkers moeten verplichte trainingen volgen, die drie keer per jaar worden aangeboden. Ook extra trainingen zijn mogelijk. Er zijn regelmatig visiemiddagen en er vindt coaching on the job plaats.
Kwaliteitsnetwerk
FVZ
Cyclus
C2
Domein
Personeel
Instelling
FVK Basalt
Contactgegevens
teamfvk-oostvaarders@dji.minjus.nl
Periode
2018 - 2019
BOT en nazorgbeleid personeel
FPA Rotterdam werkt bij de opvang en nazorg van incidenten met een Bedrijfsopvang team (BOT). Na afloop van een incident wordt er door het BOT direct gekeken wie er bij het incident betrokken waren en wordt er nagegaan of iemand direct nazorg nodig heeft. Het BOT kan daarnaast ingezet worden op aanvraag van een medewerker. De dag na het incident vindt de evaluatie plaats en wordt er gekeken of er behoefte is aan individuele gesprekken. Het BOT probeert te signaleren of iemand de juiste nazorg krijgt die hij behoeft. Het BOT bestaat uit ongeveer acht personen. Als bedrijfsopvang neem je niet medewerkers van je eigen afdeling op je, er wordt dan iemand uit een ander team ingezet.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C5
Domein
Veiligheid en risicomanagement
Instelling
FPA Rotterdam - Fivoor
Contactgegevens
Fpa.rotterdam@fivoor.nl
Periode
2018
Herstel van de eigen regie
Patiënten zijn partner in de eigen behandeling en er wordt hen zoveel mogelijk verantwoordelijkheid gegeven. Ook hebben patiënten het gevoel een vertrouwensband met de behandelaar te hebben en samen te bepalen hoe de behandeling eruit moet zien.
Kwaliteitsnetwerk
FPC/K
Cyclus
C1
Domein
Patiënt en leefklimaat
Instelling
FPK Rotterdam
Contactgegevens
daniel.hardenbol@fivoor.nl
Periode
2018
Samenwerking tussen verschillende disciplines
Het team komt dagelijks meerdere keren bij elkaar om te bespreken hoe dingen verlopen en waar men tegenaan loopt. Er vindt om de week intervisie en teambespreking plaats en er is wekelijks een cliëntbespreking. Daarnaast zijn er vier keer per jaar visiemiddagen. Het hele team kan hierbij aanwezig zijn omdat er vanuit de oostvaarderskliniek vaste invalkrachten komen.
Kwaliteitsnetwerk
FVZ
Cyclus
C2
Domein
Personeel
Instelling
FVK Basalt
Contactgegevens
teamfvk-oostvaarders@dji.minjus.nl
Periode
2018 - 2019
Deos
FPA Utrecht werkt met de-escalatie ondersteuners (Deos). In elke dienst is een Deos aanwezig. Wanneer situaties dreigen te escaleren kan de Deos het team ondersteunen. Een Deos kan ingeschakeld worden om te sparren over hoe een situatie, die mogelijk uit de hand dreigt te lopen, voorkomen kan worden. Daarnaast kan een Deos in een escalatiesituatie dienen als fris gezicht voor de patiënt om mee in gesprek te gaan. Dit kan patiënten rust bieden waardoor verdere escalatie en mogelijk dwang voorkomen kan worden. De Deos komt naast de medewerker staan en dit wordt als positief ervaren. Het inzetten van een Deos is een goed initiatief en zeer inspirerend voor andere instellingen.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C5
Domein
Veiligheid en risicomanagement
Instelling
FPA Utrecht - Fivoor
Contactgegevens
fpa.utrecht@fivoor.nl
Periode
2018
Organisatiestructuur
De organisatiestructuur draagt bij aan een prettig leef- en werkklimaat. De ruime bezetting op de afdeling zorgt ervoor dat sociotherapeuten nabijheid kunnen bieden aan de patiënten. Daarnaast worden de patiënten en sociotherapeuten ondersteund door een facilitair medewerker. Wanneer een patiënt individuele begeleiding nodig heeft, wordt opgeschaald door een 1-op-1-begeleider in te zetten.
Kwaliteitsnetwerk
FPC/K
Cyclus
C1
Domein
Gezond werkklimaat en personeel
Instelling
FPK Rotterdam
Contactgegevens
daniel.hardenbol@fivoor.nl
Periode
2018
Forensische behandelvisie van de polikliniek
Recidiverisico staat centraal in de behandeling. Clienten worden alleen behandeld op de verslaving, de onderliggende psychiatrie of het sociaal maatschappelik functioneren als die ten grondslag ligt aan het delictgevaar.
Kwaliteitsnetwerk
FVZ
Cyclus
C2
Domein
Behandelinhoudelijk
Instelling
Inforsa
Contactgegevens
info@kwaliteitsnetwerken.nl
Periode
2018 - 2019
Diagnostiek
FPA Radix heeft de mogelijkheid om gedegen diagnostisch onderzoek te verrichten bij de patiënten. Gedurende de eerste periode van de opname van de patiënt kan er, wanneer nodig, aanvullende diagnostiek uitgevoerd worden door de psycholoog om beter inzicht te krijgen in de problematiek van de patiënt. Daarnaast wordt er bij de patiënt standaard een delictanalyse en een risicotaxatie afgenomen. De patiënt en zijn problematiek kunnen hierdoor goed in kaart worden gebracht. De fpa weet dit uitgebreide onderzoek goed te koppelen aan de behandelplannen van de patiënt. Dit is terug te zien is in onder andere de koppeling van de behandeldoelen aan de delictanalyse.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C5
Domein
Veiligheid en risicomanagement
Instelling
FPA Radix - Mondriaan
Contactgegevens
FPAV2@mondriaan.eu
Periode
2018
Veiligheid en open cultuur: het samendoen
Het valt op dat er een sfeer heerst van samenwerken, de schouders eronder zetten en het samen doen. Er is een open cultuur. Iedereen voelt zich vrij om een collega aan te spreken. Hier wordt bewust mee om gegaan en dat voelen de patiënten ook.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C4
Domein
Veiligheid en risicomanagement
Instelling
FPA Transfore
Contactgegevens
secretariaatfpa@transfore.nl
Periode
2017
Inbedding van de HKT-R + de app
De HKT-R wordt door een persoonlijk begeleider en een behandelaar ingevuld, besproken en teruggekoppeld. Er is zelfs een app in gebruik waarmee de HKT-R in beeld blijft. Zo is het voor zowel het behandelend team als voor de patiënt zelf een leidraad, de patiënt krijgt hiermee de regie over zijn eigen behandeling.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C4
Domein
Veiligheid en risicomanagement
Instelling
FPA Vincent van Gogh
Contactgegevens
info@vvgi.nl
Periode
2017
Bejegening
De afstand is klein tussen het team en de patiënten. Er hangt een prettige sfeer in hoe er met elkaar wordt omgegaan. FPA Vincent van Gogh is gastvrij, er heerst een open klimaat en het contact met patiënten is transparant.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C4
Domein
Veiligheid en risicomanagement
Instelling
FPA Vincent van Gogh
Contactgegevens
info@vvgi.nl
Periode
2017
Er wordt geluisterd naar de wensen van de patiënt
Het gebeurt bij FPA De Boog steeds vaker dat een patiënt uitgenodigd wordt om bij de volledige behandelplanbespreking te zijn. Daarnaast wordt er goed geluisterd naar de wensen van de patiënten door middel van het patiëntenplatform. Patiënten van diverse groepen komen maandelijks bij elkaar en bespreken dan dingen waar ze ontevreden over zijn met de manager. De manager is goed bereikbaar en patiënten voelen zich gehoord.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C4
Domein
Veiligheid en risicomanagement
Instelling
FPA De Boog - GGNet
Contactgegevens
secretariaatdeboog@ggnet.nl
Periode
2017
Zorg op maat + persoonlijke aanpak
De patiënten zijn tevreden over de hulpverleners van FPA Zuidlaren en de manier waarop zij bejegend worden. De medewerkers voelen zich betrokken bij de patiënten en de zorg op maat is ook terug te zien in de visie op alcohol en drugs.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C4
Domein
Veiligheid en risicomanagement
Instelling
FPA Zuidlaren - Lentis/Forint
Contactgegevens
secretariaatcederborg@lentis.nl
Periode
2017
Gastvrijheid
Er is veel gastvrijheid in de dagelijkse gang van zaken bij FPA Zuidlaren. Nieuwe patiënten krijgen een welkomstpakketje en er wordt rustig de tijd genomen om eerst een kopje koffie te drinken. Er wordt gebruik gemaakt van het 5-minutenprotocol, zodat de basis voor een goede relatie in de eerste 5 minuten van het contact gelegd kan worden.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C4
Domein
Veiligheid en risicomanagement
Instelling
FPA Zuidlaren - Lentis/Forint
Contactgegevens
secretariaatcederborg@lentis.nl
Periode
2017
Contact tussen patiënt en verpleging
Het contact tussen de patiënten en de verpleging wordt als heel positief ervaren bij FPA De Kijvelanden. Dit blijkt uit het feit dat er oud-patiënten zijn af en toe langskomen om een kopje koffie te drinken met staf of op de groep. Er is een open communicatie en dat zorgt voor een gevoel van betrokkenheid.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C4
Domein
Veiligheid en risicomanagement
Instelling
FPA Rotterdam - Fivoor
Contactgegevens
Fpa.rotterdam@fivoor.nl
Periode
2017
Patiëntencontact: samen met de patiënt de behandeling vormgeven
Het patiëntencontact is prettig en goed bij FPA Franeker. De patiënt heeft echt inspraak in zijn behandeling, bij voorkeur direct in het begin van de opname: 'wat is je doel hier? Wat kunnen we jou aanreiken om dat doel te bereiken?'. Het prettige patiëntencontact werd opgemerkt als rode draad in alle gesprekken tijdens de reviewdag.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C4
Domein
Veiligheid en risicomanagement
Instelling
FPA GGZ Friesland
Contactgegevens
zorgadministratie.forensisch@ggzfriesland.nl
Periode
2017
Zorg voor elkaar
In alle gesprekken tijdens de reviewdag was een open sfeer te merken en kwam naar voren dat er binnen FPA Roosenburg genoeg aandacht en zorg voor elkaar is. Ondanks de krappe bezetting is er een prettige bejegening naar patiënten en naar elkaar. Op FPA Roosenburg werkt een veerkrachtig team, dat op dezelfde lijn zit en elkaar gemakkelijk weet te vinden. Er zijn korte lijnen, ook naar het management.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C4
Domein
Personeel, Cliënten en Familie
Instelling
FPA Utrecht - Fivoor
Contactgegevens
fpa.utrecht@fivoor.nl
Periode
2017
Inzet en betrokkenheid van het team
In het afgelopen jaar zijn er op meerdere vlakken grote veranderingen geweest binnen FPA De Mare. De medewerkers staan echt voor de patiënten. De veranderingen in alle lagen van de personele bezetting zorgen voor onrust, omdat nog niet iedereen op één lijn zit. Desondanks wordt er door het team met enthousiasme gewerkt om te bouwen aan een nieuwe structuur, zodat de rust terug kan keren.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C4
Domein
Personeel, Cliënten en Familie
Instelling
FPA De Mare - GGZ WNB
Contactgegevens
Fp.opname@ggzwnb.nl
Periode
2017
Familiebeleid
Al snel na opname van een nieuwe patiënt wordt contact gezocht met de familie en het sociaal steunsysteem. Systeembezoeken worden afgelegd bij de familie thuis, zodat de patiënt al snel op verlof kan. Het streven is om elke zes weken systeemgesprekken te hebben. Doorgaans wordt een patiënt die een hoorzitting heeft vergezeld door iemand van het verpleegkundig team.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C4
Domein
Personeel, Cliënten en Familie
Instelling
FPA De Mare - GGZ WNB
Contactgegevens
Fp.opname@ggzwnb.nl
Periode
2017
De zorg voor elkaar
Bij FPA Vincent van Gogh werk een hecht team, wat goed voor elkaar zorgt. In het team wordt verantwoordelijkheid voor elkaar genomen en iedereen wordt op een positieve manier in de gaten gehouden. Wat speelt er en hoe kan de collega ondersteund worden? Het is duidelijk wat de grenzen zijn en dat is in dit werkveld erg van belang, zeker als er een incident plaatsvindt. Er is genoeg ruimte om incidenten onderling te bespreken.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C4
Domein
Personeel, Cliënten en Familie
Instelling
FPA Vincent van Gogh
Contactgegevens
info@vvgi.nl
Periode
2017
Patiëntenbesprekingen/intervisie
Afgelopen jaar zijn bij FPA Palier wekelijkse patiëntbesprekingen ingevoerd. Het lijkt op intervisie, alleen het verschil is dat het een moment is waarop even stil wordt gestaan bij de dagelijkse gang van zaken, om te reflecteren en meer de diepgang op te zoeken.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C4
Domein
Personeel, Cliënten en Familie
Instelling
FPA Den Haag - Fivoor
Contactgegevens
fpa.denhaag@fivoor.nl
Periode
2017
Verbetering communicatie door coaching traject
Door het intensieve coaching traject wat nog steeds loopt is de kloof tussen behandelaars en de werkvloer kleiner geworden. Van alle kanten wordt dat zo ervaren; de verbeterde communicatie zorgt voor meer wederzijds begrip en een betere samenwerking.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C4
Domein
Personeel, Cliënten en Familie
Instelling
FPA Den Haag - Fivoor
Contactgegevens
fpa.denhaag@fivoor.nl
Periode
2017
Motivatie en inzet vanuit elke dag
Er is een enorme motivatie bij de medewerkers van FPA Palier. De patiënt staat echt voorop en de medewerkers zijn ontzettend betrokken bij de patiënt. Iedereen gaat er voor, ondanks dat de middelen soms niet toereikend zijn.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C4
Domein
Personeel, Cliënten en Familie
Instelling
FPA Den Haag - Fivoor
Contactgegevens
fpa.denhaag@fivoor.nl
Periode
2017
Moreel beraad
Er wordt structureel een moreel beraad gehouden bij FPA Zuidlaren, waar ethische dilemma's besproken kunnen worden.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C4
Domein
Personeel, Cliënten en Familie
Instelling
FPA Zuidlaren - Lentis/Forint
Contactgegevens
secretariaatcederborg@lentis.nl
Periode
2017
Uitstraling afdeling
Bij FPA De Boog zien de afdelingen er verzorgd uit, er is een mooie comfort room en er wordt aandacht besteed aan details. Het resultaat is dat er een rustige sfeer hangt. Het gebouw heeft een prettige uitstraling.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C4
Domein
Personeel, Cliënten en Familie
Instelling
FPA De Boog - GGNet
Contactgegevens
secretariaatdeboog@ggnet.nl
Periode
2017
Ondersteunende diensten/secretariaat
FPA De Boog heeft een actief secretariaat. Zij plannen alle overleggen in en controleren of er gescoord is op de DBC’s, DBBC’s en AO/IC monitor. Als er iets ontbreekt geven ze de betreffende behandelaar een seintje. Dankzij het ondersteunend werk van de koks, huismeesters en schoonmakers kunnen de andere medewerkers focussen op hun eigen taken.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C4
Domein
Personeel, Cliënten en Familie
Instelling
FPA De Boog - GGNet
Contactgegevens
secretariaatdeboog@ggnet.nl
Periode
2017
Familiebeleid en systemische benadering
Bij FPA Coornhert wordt er veel belang gehecht aan het versterken van contact met de familie. Behandelaars, vaktherapeuten en pb-ers richten zich op het sociaal steunsysteem. In de eerste dagen na opname wordt door de pb-er contact gezocht met de contactpersoon van de patiënt. In de eerste zes weken vindt een systeemtaxatie plaats door de systeemtherapeut of door één van de systeemtherapeutisch medewerkers, om behoeften te inventariseren en doelen te stellen.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C4
Domein
Personeel, Cliënten en Familie
Instelling
FPA Coornhert - Reinier van Arkel
Contactgegevens
reinierkwadraat-zorgnetwerken-zorgadministratie@reiniervanarkel.nl
Periode
2017
Energiek, krachtig en gemotiveerd team
Bij FPA Coornhert werkt een energiek, krachtig en gemotiveerd team. Bereid en in staat om buiten de kaders te denken en er echt voor de patiënt te zijn. Ze willen graag naast de patiënt staan en soms zelfs voor de patiënt staan, om diegene te beschermen.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C4
Domein
Personeel, Cliënten en Familie
Instelling
FPA Coornhert - Reinier van Arkel
Contactgegevens
reinierkwadraat-zorgnetwerken-zorgadministratie@reiniervanarkel.nl
Periode
2017
Laagdrempelig en korte lijnen
Het maakt niet uit welke functie je bekleedt; er zijn korte lijntjes bij FPA Coornhert. Medewerkers mogen bij iedereen naar binnen lopen om vragen te stellen, binnen de disciplines maar ook van patiënt naar het team. De deur staat altijd open.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C4
Domein
Personeel, Cliënten en Familie
Instelling
FPA Coornhert - Reinier van Arkel
Contactgegevens
reinierkwadraat-zorgnetwerken-zorgadministratie@reiniervanarkel.nl
Periode
2017
Patiëntencontact en betrokkenheid
Een kracht van het personeel van FPA Kompas is dat ze goed zijn in het contact met de patiënten. Ze hebben een lange adem, schrikken niet snel en durven gemakkelijk in contact te treden. Waar andere afdelingen soms vastlopen met een patiënt, laten zij niet snel opjagen.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C4
Domein
Personeel, Cliënten en Familie
Instelling
FPA Kompas - Pro Persona
Contactgegevens
info@pompestichting.nl
Periode
2017
De inzet, enthousiasme, betrokkenheid van het personeel
Het personeel van FPA Franeker heeft een enorme gedrevenheid en enthousiasme over het werk. Bij de meesten is er een sterke intrinsieke motivatie en zin om de schouders er onder te zetten, ondanks de uitdagingen in de dagelijkse praktijk.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C4
Domein
Personeel, Cliënten en Familie
Instelling
FPA GGZ Friesland
Contactgegevens
zorgadministratie.forensisch@ggzfriesland.nl
Periode
2017
Gezellige familiekamer
Binnen FPA Franeker is er een familiekamer, het ziet er gezellig uit en er is een hoek speciaal ingericht met speelgoed voor jonge kinderen. Een patiënt kan hier bijvoorbeeld zijn of haar verjaardag vieren en bezoek op een prettige manier ontvangen.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C4
Domein
Personeel, Cliënten en Familie
Instelling
FPA GGZ Friesland
Contactgegevens
zorgadministratie.forensisch@ggzfriesland.nl
Periode
2017