Overzicht van parels

Parels
Filter parels

Kwaliteitsnetwerk

Overkoepelend domein

Jaar

Aandacht voor de cliënt
Medewerkers van FVK Antes zijn betrokken bij de cliënten, bieden structuur en stabiliteit en hebben aandacht voor dat wat de cliënt nodig heeft. Er wordt gekeken naar de populatie en problematiek in de groep en daar wordt de groep op aangepast. Een voorbeeld is het bij elkaar plaatsen van LVB-cliënten, zodat zij beter behandeld kunnen worden door medewerkers met een LVB specialisatie. Bij moeilijke casussen komt het team samen om te kijken wat er nodig is voor de cliënt.
Kwaliteitsnetwerk
FVZ
Cyclus
C3
Domein
Cliëntperspectief
Instelling
Antes
Contactgegevens
m.weimar@anteszorg.nl
Periode
2020 - 2021
Signaleringsplan als werkdocument
Het signaleringsplan is een werkdocument. Het wordt voortdurend bijgesteld. Cliënten worden gevraagd om inhoudelijk mee te denken, om aan te geven wat nog klopt en wat inmiddels veranderd is.
Kwaliteitsnetwerk
De Borg
Cyclus
Borg C5
Domein
Veiligheid en risicomanagement
Instelling
Trajectum Boschoord
Contactgegevens
info@deborg.nl
Periode
2020 - 2021
Betrokkenheid, bevlogenheid en positiviteit van team
Het team van FVK Basalt is betrokken, bevlogen en positief. Medewerkers zijn enthousiast over hun vak en de werkzaamheden. De verbinding wordt met elkaar gezocht en successen, klein en groot, worden samen gevierd. Medewerkers zetten alles in om cliënten te helpen en te ondersteunen. Deze betrokkenheid, bevlogenheid en enthousiasme wordt ook door de cliënten ervaren. Zij voelen zich hierdoor veilig en vertrouwd om met al hun vragen bij de medewerkers terecht te kunnen.
Kwaliteitsnetwerk
FVZ
Cyclus
C3
Domein
Personeel
Instelling
FVK Basalt
Contactgegevens
teamfvk-oostvaarders@dji.minjus.nl
Periode
2020 - 2021
Brede aanbod in activiteiten
Trajectum Oost kent veel mogelijkheden voor cliënten op gebied van activiteiten, onderwijs en werk. Bij werk & arbeid wordt er gekeken naar stage- en onderwijsmogelijkheden en kunnen cliënten vakdiploma’s halen
Kwaliteitsnetwerk
De Borg
Cyclus
Borg C5
Domein
Behandeling
Instelling
Trajectum Berkelland
Contactgegevens
info@deborg.nl
Periode
2020 - 2021
Scholingsbeleid
FVK Basalt zet in op deskundigheidsbevordering van personeel, er wordt gerichte scholing uitgezet en met elkaar wordt er gestuurd op het inhoudelijk waarborgen van de behandeling. Er is veel ruimte voor ontwikkeling. Daarnaast staat er een stevige inwerkperiode, waarbij nieuwe medewerkers de eerste zes weken verplicht scholing volgen.
Kwaliteitsnetwerk
FVZ
Cyclus
C3
Domein
Personeel
Instelling
FVK Basalt
Contactgegevens
teamfvk-oostvaarders@dji.minjus.nl
Periode
2020 - 2021
De verbinding binnen de organisatie
Tijdens de reviewgesprekken werd er tevredenheid en trots gevoeld binnen alle lagen en disciplines. Er is oprechte onderlinge betrokkenheid en men straalt enthousiasme uit.
Kwaliteitsnetwerk
De Borg
Cyclus
Borg C5
Domein
Personeel
Instelling
Trajectum Berkelland
Contactgegevens
info@deborg.nl
Periode
2020 - 2021
Groot eigen netwerk
FVK Basalt heeft een groot eigen netwerk waarin cliënten hun gehele traject kunnen volgen, dit heeft ook te maken met Tactus verslavingszorg, waar FVK Basalt een onderdeel van is. Cliënten kunnen na hun traject bij FVK Basalt doorstromen naar de minder beveiligde Piet Roordakliniek in Apeldoorn tot aan Tactus beschermd wonen. Daarnaast zijn er forensische poliklinieken en ook is er een samenwerking met Tactus reclassering.
Kwaliteitsnetwerk
FVZ
Cyclus
C3
Domein
Samenwerking met en in de keten
Instelling
FVK Basalt
Contactgegevens
teamfvk-oostvaarders@dji.minjus.nl
Periode
2020 - 2021
Beleid gericht op bezetting en behoud van medewerkers
In de afgelopen jaren is er door Trajectum Oost consequent geïnvesteerd in werving en selectie. In coronatijd hebben sollicitatiegesprekken doorgang gevonden, zelfs aan de tuintafels, en medewerkers zijn aangenomen zonder dat er invaldiensten zijn meegedraaid.
Kwaliteitsnetwerk
De Borg
Cyclus
Borg C5
Domein
Personeel
Instelling
Trajectum Berkelland
Contactgegevens
info@deborg.nl
Periode
2020 - 2021
Gehoor geven aan behoefte team
Er is tussen het FAZ team en het management een goede samenwerking. Het FAZ team heeft de vrijheid om bij het management aan te kloppen met vragen over scholingsmogelijkheden. Op sommige praktische punten zou het management sneller actie kunnen nemen, maar het management probeert zo veel mogelijk aan te sluiten bij het team en bevraagt de medewerkers regelmatig naar hun behoeften.
Kwaliteitsnetwerk
FVZ
Cyclus
C3
Domein
Personeel
Instelling
Inforsa
Contactgegevens
info@kwaliteitsnetwerken.nl
Periode
2020 - 2021
Gerichtheid op ontwikkeling
In de afgelopen jaren heeft Trajectum Oost op diverse manieren gewerkt aan het verbeteren van processen en anders inrichten van de organisatie. Deze verbeterpunten zorgen ervoor dat er efficiënter en cliëntgerichter gewerkt wordt
Kwaliteitsnetwerk
De Borg
Cyclus
Borg C5
Domein
Overig
Instelling
Trajectum Berkelland
Contactgegevens
info@deborg.nl
Periode
2020 - 2021
Hecht team
Binnen het FAZ team Inforsa Hilversum is er sprake van een hechte band tussen de medewerkers. Het team is een mix van verschillende disciplines die elkaar goed aanvullen. De medewerkers in het team zijn kritisch, stellen vragen en houden elkaar scherp. Daarnaast kunnen ze elkaar stimuleren, maar ook afremmen. Het is een team dat stevig in de schoenen staat, dat voor de cliënten maar ook voor elkaar gaat, er wordt genoeg ruimte genomen om te kijken hoe het met iedereen gaat. Hoewel er met een zware doelgroep wordt gewerkt, zorgt dit team voor een hoog werkplezier, veel gezelligheid en kan er op elkaar vertrouwd en gebouwd worden. Het FAZ Team Inforsa Hilversum is er voor elkaar én staat voor elkaar, en dat is de kracht van dit team.
Kwaliteitsnetwerk
FVZ
Cyclus
C3
Domein
Personeel
Instelling
Inforsa
Contactgegevens
info@kwaliteitsnetwerken.nl
Periode
2020 - 2021
Veiligheidsprotocol
De veiligheid van de medewerkers is goed ingebed in het team. Op kantoor zijn er alarmknoppen en voor huisbezoeken is er een goed systeem ingericht. Bij een huisbezoek melden medewerkers zich in een whatsappgroep aan en af. Bij een risicovol bezoek gaan medewerkers samen en in het geval van een gevaarlijke situatie kan naar een collega gebeld worden met een code zin, waardoor de collega weet dat hij of zij actie moet ondernemen. Incidenten worden zo snel mogelijk nabesproken. Er wordt goede nazorg geboden. Samen wordt er gekeken naar wat er wel goed ging in de onveilige situatie, wat er anders kan, maar ook wat er nu nodig is bij de betreffende medewerker om het incident te verwerken.
Kwaliteitsnetwerk
FVZ
Cyclus
C3
Domein
Personeel
Instelling
Inforsa
Contactgegevens
info@kwaliteitsnetwerken.nl
Periode
2020 - 2021
Cliënt actief betrekken bij behandeling
Cliënten worden actief betrokken bij de eigen behandeling. Zij voelen zich serieus genomen en hebben het gevoel dat er echt naar ze geluisterd wordt. Cliënten worden betrokken bij het opstellen van hun behandelplan, doelen, vaststellen recidiverisico en hersteldoelen. Daarnaast worden veranderingen in de behandeling altijd met hen besproken. Er wordt door medewerkers altijd gekeken naar wat het beste past bij de cliënt en er wordt gefocust op wat er juist wel goed gaat in het behandeltraject. Het netwerk van cliënt wordt waar mogelijk betrokken bij de behandelevaluatie en het afstemmen van zorg. Ook zijn er regelmatig systeemgesprekken.
Kwaliteitsnetwerk
FVZ
Cyclus
C3
Domein
Cliëntperspectief
Instelling
Inforsa
Contactgegevens
info@kwaliteitsnetwerken.nl
Periode
2020 - 2021
Samenwerking keten
Er is een goede samenwerking met ketenpartners en met een aantal is er één keer per week een vast overleg. Er wordt altijd gekeken of een cliënt in het kader van verplichte zorgopname in de regio geplaatst kan worden. Daarmee is het FAZ team afhankelijk van organisaties in de omgeving en in geval van crisis kan er geweken worden naar een locatie in Amsterdam. Het kan lastig zijn een cliënt in de regio te plaatsen, maar door goede samenwerkingen en contacten en het overnemen van moeilijke cliënten van ketenpartners, hebben organisaties elkaar beter leren kennen en zijn er stabielere samenwerkingen ontstaan. De samenwerking zal altijd een punt van aandacht zijn, maar er is nu al veel moeite gedaan om het huidige contact en samenwerking te verstevigen.
Kwaliteitsnetwerk
FVZ
Cyclus
C3
Domein
Samenwerking met en in de keten
Instelling
Inforsa
Contactgegevens
info@kwaliteitsnetwerken.nl
Periode
2020 - 2021
Forensische expertteam
Medewerkers bij IrisZorg Nijmegen die affiniteit hebben met de forensische doelgroep zijn samengebracht in het forensische expertteam. In dit forensisch expertteam is forensisch denken belangrijk en worden ook e-modules en trainingen hierover aan medewerkers geboden. Daarnaast komt het team driewekelijks samen in een multidisciplinair overleg (MDO) en wordt elke maandag gestart met het bespreken van de forensische cliënten en de actuele zaken die er spelen.
Kwaliteitsnetwerk
FVZ
Cyclus
C3
Domein
Personeel
Instelling
IrisZorg
Contactgegevens
linde.put@iriszorg.nl
Periode
2020 - 2021
Ontwikkelbereidheid
IrisZorg Nijmegen heeft een grote ontwikkelbereidheid, wat terug te zien is in alle lagen van de organisatie. Zo zijn er plannen om betere contacten met ketenpartners aan te gaan, non-verbale therapie in te zetten en het netwerk van de cliënt bij de behandeling te betrekken. IrisZorg Nijmegen is voortdurend bezig met verder ontwikkelen, ook zaken die al goed lopen worden daarin meegenomen.
Kwaliteitsnetwerk
FVZ
Cyclus
C3
Domein
Personeel
Instelling
IrisZorg
Contactgegevens
linde.put@iriszorg.nl
Periode
2020 - 2021
Breed zorgaanbod
IrisZorg Nijmegen biedt de cliënt een breed zorgaanbod, met inzet van verschillende behandelmethodieken zoals de CRA en Krachtwerk methodiek. Daarnaast is er een groot aanbod van dagbesteding en de mogelijkheid tot werk. In het brede aanbod van zorg en dagbesteding is er aandacht voor de verschillende levensgebieden van een cliënt en kan er geschakeld worden in aanpak, zodat deze passend is voor de cliënt.
Kwaliteitsnetwerk
FVZ
Cyclus
C3
Domein
Behandelinhoudelijk
Instelling
IrisZorg
Contactgegevens
linde.put@iriszorg.nl
Periode
2020 - 2021
Zorg op Maat
IrisZorg Nijmegen biedt op basis van de gestelde behandeldoelen van de cliënt zorg op maat. Er wordt gekeken naar de best passende zorg voor de cliënt zodat hij zijn doelen kan bereiken, dit is afhankelijk van de zwaarte van de forensische titel van de cliënt. Daarnaast wordt er outreachend gewerkt en geïnvesteerd in het vergroten van de behandelcommitment bij de cliënt. Zo wordt er bij elke cliënt aansluiting gezocht en zorg op maat geboden.
Kwaliteitsnetwerk
FVZ
Cyclus
C3
Domein
Cliëntperspectief
Instelling
IrisZorg
Contactgegevens
linde.put@iriszorg.nl
Periode
2020 - 2021
Flexibiliteit en passie medewerkers
Binnen Novadic-Kentron zijn medewerkers werkzaam die flexibel en met passie werken. Medewerkers zijn bij elkaar betrokken en voelen veel verantwoordelijkheid voor de forensische doelgroep waar ze met plezier mee werken. Ondanks de moeilijke financiële tijd, het tekort aan personeel en de coronacrisis, hebben medewerkers met veel veerkracht doorgewerkt en zijn zij altijd blijven kijken naar wat goed is voor de cliënt. Er zijn stappen gemaakt en nieuwe ontwikkelingen geïmplementeerd. Medewerkers spreken vol passie over hun beroep.
Kwaliteitsnetwerk
FVZ
Cyclus
C3
Domein
Personeel
Instelling
Novadic – Kentron
Contactgegevens
advies.informatie@novadic-kentron.nl
Periode
2020 - 2021
Intervisie
Zowel binnen de klinische als binnen de ambulante teams vinden maandelijks intervisies plaats. De medewerkers ervaren de intervisie als een waardevol en belangrijk moment waarbij er verbinding met elkaar gevonden en gehouden kan worden. Daarnaast maakt Novadic – Kentron gebruik van een spanningsmeter, die wordt ingezet bij gesprekken die collega’s als lastig ervaren. Voordat het gesprek plaatsvindt, wordt er stilgestaan bij wat een medewerkers nodig heeft voor het gesprek, zoals fysieke ondersteuning van een collega tijdens het gesprek. Ook heeft de spanningsmeter een positieve invloed op de verbinding tussen medewerkers.
Kwaliteitsnetwerk
FVZ
Cyclus
C3
Domein
Personeel
Instelling
Novadic – Kentron
Contactgegevens
advies.informatie@novadic-kentron.nl
Periode
2020 - 2021
Multidisciplinair overleg
Zowel ambulant als in de kliniek heeft het multidisciplinaire overleg (MDO) van Novadic – Kentron een duidelijke structuur. Zo sluit naast de cliënt ook de betrokken ketenpartners en het netwerk van cliënt aan. Tijdens het MDO worden alle doelen en het behandelplan van cliënt besproken en in de kliniek vullen cliënten ter voorbereiding op het MDO een vragenlijst in die dan besproken wordt. Hierdoor wordt de cliënt centraal gezet.
Kwaliteitsnetwerk
FVZ
Cyclus
C3
Domein
Behandelinhoudelijk
Instelling
Novadic – Kentron
Contactgegevens
advies.informatie@novadic-kentron.nl
Periode
2020 - 2021
Forensisch werken
Cliënten voelen zich bij Novadic - Kentron gezien en gehoord. Door de methoden waarmee gewerkt wordt is er veel inzicht in het behandelproces. De mens achter het delict wordt gezien en er wordt gekeken naar de kern van de problematiek. De CRA is goed uitgerold en ook het afnemen van de delictanalyse en delicthypothese is goed uitgewerkt. Er wordt zorg op maat geboden en gekeken naar wat er nodig en haalbaar is gezien het delict en de geschiedenis van de cliënt.
Kwaliteitsnetwerk
FVZ
Cyclus
C3
Domein
Behandelinhoudelijk
Instelling
Novadic – Kentron
Contactgegevens
advies.informatie@novadic-kentron.nl
Periode
2020 - 2021
Hoog veiligheidsgevoel
Openheid, korte lijnen en transparantie tussen medewerkers en binnen de organisatie dragen allemaal bij aan een hoog gevoel van veiligheid. Medewerkers kunnen op elkaar vertrouwen en weten dat ze er tijdens een incident nooit alleen voor staan. Ook cliënten voelen de veiligheid om onderwerpen bespreekbaar te maken.
Kwaliteitsnetwerk
FVZ
Cyclus
C3
Domein
Personeel
Instelling
Radix
Contactgegevens
j.verijdt@radixcfpz.nl
Periode
2020 - 2021
Aanbod van therapievormen
Radix heeft een breed en divers aanbod van therapievormen. Cliënten zijn tevreden met dit aanbod en de diversiteit en hebben het gevoel dat de therapievormen echt bijdragen aan hun herstel. Doordeweeks is er een uitgebreid dagprogramma en ook over de verlofplanning zijn cliënten tevreden.
Kwaliteitsnetwerk
FVZ
Cyclus
C3
Domein
Behandelinhoudelijk
Instelling
Radix
Contactgegevens
j.verijdt@radixcfpz.nl
Periode
2020 - 2021
Afnemen risicotaxatie
Radix neemt bij elke cliënt een risicotaxatie af en vertaalt de resultaten naar het behandelplan en de doelen van de cliënten. Door structureel een risicotaxatie af te nemen, wordt er bijgedragen aan het hersteltraject van cliënt. Daarnaast wordt hiermee ook bijgedragen aan de forensische scherpte.
Kwaliteitsnetwerk
FVZ
Cyclus
C3
Domein
Behandelinhoudelijk
Instelling
Radix
Contactgegevens
j.verijdt@radixcfpz.nl
Periode
2020 - 2021
Integratie Signaleringsplan
Het is opvallend lastig voor fpa om het signaleringsplan in de dagelijkse praktijk te integreren, zodat er optimaal gebruik wordt gemaakt van het inzicht en de voordelen die het biedt bij de behandeling en de veiligheid. Binnen FPA Coornhert is het resultaat van een succesvolle implementatie van de signaleringsplannen in de dagelijkse praktijk prachtig zichtbaar geworden. Tijdens de start en afsluitende (groeps-)gesprekken spreken professionals en patiënten elkaar aan op signalen en geven zij elkaar feedback hierop. De patiëntgroep en de diverse professionals geven aan dat dit op een prettige manier gebeurt.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C7
Domein
Veiligheid en risicomanagement
Instelling
FPA Coornhert - Reinier van Arkel
Contactgegevens
reinierkwadraat-zorgnetwerken-zorgadministratie@reiniervanarkel.nl
Periode
2020 - 2022
Signaleringsplannen
Het signaleringsplan wordt de eerste dag van de behandeling al met de cliënt gemaakt en regelmatig geëvalueerd. Het is echt het plan van de cliënt, waarbij er voor verschillende leefgebieden een signaleringsplan wordt opgesteld.
Kwaliteitsnetwerk
FVZ
Cyclus
C3
Domein
Behandelinhoudelijk
Instelling
Radix
Contactgegevens
j.verijdt@radixcfpz.nl
Periode
2020 - 2021
Veiligheidsbeleving en sfeer op het terrein
De cliënten van FPA De Boog vertellen dat zij zich veilig voelen op het terrein en de afdelingen en ook vinden zij de sfeer heel prettig. Dit heeft volgens de cliënten te maken met de mate waarin er groepsactiviteiten gedaan worden. Dit wordt bijvoorbeeld gefaciliteerd door het samen volgen van dagbesteding. Als je dit elementaire gevoel van veiligheid weet te borgen in het milieu, geeft dat een goede voedingsbodem voor verdere behandeling.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C7
Domein
Veiligheid en risicomanagement
Instelling
FPA De Boog - GGNet
Contactgegevens
secretariaatdeboog@ggnet.nl
Periode
2020 - 2022
Ketenpartners
Radix heeft een goed netwerk van ketenpartners om zich heen, wat de ruimte geeft om veel cliënten op te nemen. De uitstroom is samen met de ketenpartners goed geregeld. Daarnaast biedt Radix de mogelijkheid om moeilijke cliënten van ketenpartners over te nemen. Er is door Radix veel geïnvesteerd in het uitwisselen van kennis met de ketenpartners en het onderhouden van contacten. Zo zijn er maandelijks overleggen en worden er vaak webinars gehouden, waarbij kennis wordt uitgewisseld.
Kwaliteitsnetwerk
FVZ
Cyclus
C3
Domein
Samenwerking met en in de keten
Instelling
Radix
Contactgegevens
j.verijdt@radixcfpz.nl
Periode
2020 - 2021
Incidentprotocol
In het incidentenprotocol van FPA De Boog staat precies wat er bij incidenten gedaan moet worden en wie geïnformeerd moeten worden. Het protocol wordt goed gehanteerd en nageleefd. Er wordt een GIM- melding gedaan door de betrokkenen. Zij vullen daarbij ook in of zij behoefte hebben aan ondersteuning, of een gesprek. Er is een aandachtsfunctionaris training agressie en veiligheid (ATAS), die de GIM- meldingen beoordeelt en uitleest. Soms bepaalt de ATAS’ er ook zelf dat een gesprek wellicht van toegevoegde waarde is, ook al heeft de invuller dit niet expliciet aangegeven. Een gesprek kan zijn met een persoon naar keuze, een bekende, of iemand van buiten de fpa. Er bestaat een opvangteam bestaande uit een pastoor, de ATAS’ er, psychiater, psycholoog en dit is GGNET breed. Er is ook een onafhankelijk vertrouwenspersoon beschikbaar.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C7
Domein
Veiligheid en risicomanagement
Instelling
FPA De Boog - GGNet
Contactgegevens
secretariaatdeboog@ggnet.nl
Periode
2020 - 2022
Ervaringsdeskundigheid
Ervaringsdeskundigheid is goed ingebed binnen PRK Zutphen. Er zijn ervaringsdeskundigen die in het kader van een opleiding een stageplek of (parttime) werkplek hebben of in de functie van sociotherapeut/ sociotherapeutisch medewerker in opleiding werkzaam zijn binnen PRK Zutphen. Zij draaien hun eigen groepen waaronder de (enige) verplichte groep over herstel. Hiervoor hebben de ervaringsdeskundigen de beschikbaarheid over eigen ruimtes. De ervaringsdeskundigen zijn duidelijk een onderdeel van het team en worden gezien als brug tussen de sociotherapeut en de cliënt. Tot slot zijn er ook ervaringsdeskundigen die af en toe op de afdeling komen om hun herstelverhaal te vertellen.
Kwaliteitsnetwerk
FVZ
Cyclus
C3
Domein
Personeel
Instelling
Tactus
Contactgegevens
info@kwaliteitsnetwerken.nl
Periode
2020 - 2021
Incidentprotocol
De FPA Rotterdam beschikt over een helder incidentenprotocol. VIM meldingen worden sinds een jaar structureel ingevuld en er worden zogenaamde ‘’ZIN spreekuren’’ georganiseerd waar medewerkers kunnen aansluiten om vraagstukken rondom veiligheid te bespreken. Wekelijks zijn er terugblikken op deze spreekuren. Bij incidenten is er binnen 24 uur laagdrempelig contact met de medewerkers door de teammanager. Er is een systematische nabespreking, waarbij indien nodig en gewenst ook directie aanschuift. Hiermee toont de directie een grote betrokkenheid bij haar personeel in situaties dat dit ertoe doet. Naast deze collegiale aanpak is er ook een bedrijfsopvangteam. Binnen het opvangteam worden diensten gedraaid, waardoor iemand altijd bereikbaar en beschikbaar is. Het opvangteam is locatie Poortugaal breed en wordt gevormd vanuit de TBS, de FPK en de FPA. Uiteindelijk is er de mogelijkheid om op indicatie van dit team ook een trauma psycholoog te betrekken.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C7
Domein
Veiligheid en risicomanagement
Instelling
FPA Rotterdam - Fivoor
Contactgegevens
Fpa.rotterdam@fivoor.nl
Periode
2020 - 2022
Management draagt zorg voor medewerkers
Het management draagt veel zorg voor de medewerkers. Voor nieuwe sociotherapeuten wordt een inwerkprogramma van twee jaar opgesteld, met wekelijks tot tweewekelijks coaching en training in schematherapie. Het management vindt het belangrijk dat een manager zichzelf ook kwetsbaar opstelt en het team opzoekt wanneer de druk te hoog oploopt. Om die reden is het management ook betrokken bij de intervisie en aanwezig bij teamdagen. Een manager biedt veiligheid door kwetsbaar en benaderbaar te zijn. Binnen de PRK Zutphen wordt dit door de manager goed opgepakt en medewerkers voelen hierdoor ook de ruimte om haar te benaderen.
Kwaliteitsnetwerk
FVZ
Cyclus
C3
Domein
Personeel
Instelling
Tactus
Contactgegevens
info@kwaliteitsnetwerken.nl
Periode
2020 - 2021
Omgeving
De prachtige omgeving van FPA Utrecht valt onmiddellijk op. De groene omgeving rondom het terrein zorgt voor patiënten voor een minder ‘’klinisch’’ gevoel en draagt bij aan een prettig therapeutisch milieu. Met recht een parel van FPA Utrecht!
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C7
Domein
Veiligheid en risicomanagement
Instelling
FPA Utrecht - Fivoor
Contactgegevens
fpa.utrecht@fivoor.nl
Periode
2020 - 2022
Ontwikkelbereidheid
Ondanks dat er veel werkwijzen al goed zijn ingebed in de PRK Zutphen, is het team continu aan het zoeken en afstemmen hoe zaken beter kunnen en hoe het team zich kan blijven ontwikkelen. Een voorbeeld is de drugshond die elke maand langskomt in de kliniek. Er is bewust gekozen om geen gebruik te maken van hetzelfde type hond als DJI inzet. In plaats daarvan wordt een spaniël ingezet, wat een veel vriendelijker uitstraling heeft en daardoor minder negatieve impact heeft op de cliënten. Daarnaast wordt er veel geïnvesteerd in de opleiding en ontwikkeling van sociotherapie en wordt er ook coaching ingezet.
Kwaliteitsnetwerk
FVZ
Cyclus
C3
Domein
Personeel
Instelling
Tactus
Contactgegevens
info@kwaliteitsnetwerken.nl
Periode
2020 - 2021
De veiligheidsondersteuner en de woonondersteuner
FPA De Boog zet woon- en veiligheidsondersteuners in. De specifieke rol van de woon- en veiligheidsondersteuners, en met name hun benaderbaarheid en aanwezigheid op de groep, wordt als zeer positief ervaren. Doordat zij laagdrempelig te werk gaan en op veel verschillende momenten aanwezig zijn, is het gemakkelijk voor cliënten om contact met hen te maken en zijn zij ontvankelijker voor gedragscorrecties. Dit werkt de-escalerend. De woonondersteuners ondersteunen bij het bereiden van de maaltijd, boodschappen doen en doen ook mee met het eetmoment. Daar waar spanningen zijn, worden de veiligheidsondersteuners betrokken. Door de lage drempel en de aanwezigheid ook op andere momenten op de groep, wordt dit als de-escalerend ervaren. Het functieprofiel voor de veiligheidsondersteuner is een opleiding in de zorgrichting en vaak heeft men ook affiniteit met veiligheid, zoals bijvoorbeeld een beveiligersachtergrond. Qua houding en bejegening wordt gemerkt dat de veiligheidsondersteuners makkelijk contact leggen met de cliëntgroep. Doordat zij ook regelmatig meedoen met sportactiviteiten en op andere ontspannen momenten betrokken zijn bij de cliënten, wordt het als minder invasief ervaren door personeel en cliënten als zij zich mengen in spanningsvolle situaties, dan dat dit het geval is bij beveiligers.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C7
Domein
Veiligheid en risicomanagement
Instelling
FPA De Boog - GGNet
Contactgegevens
secretariaatdeboog@ggnet.nl
Periode
2020 - 2022
Zelfonthulling, wederzijdse kwetsbaarheid
Medewerkers zijn getraind in het gebruiken van zelfonthulling, waardoor er op een oprechte en pure manier contact wordt gemaakt met cliënten. Hierdoor is er minder sprake van een wij-zij verhaal, zijn ze zo gelijkwaardig mogelijk met de cliënt en is er wederzijdse kwetsbaarheid. Bij de zelfonthulling en het tonen van wederzijdse kwetsbaarheid, maken medewerkers de afweging of de informatie ondersteunend is voor de cliënt of juist niet. De grens tussen jezelf laten zien en te veel laten zien bepaalt iedere medewerker voor zichzelf.
Kwaliteitsnetwerk
FVZ
Cyclus
C3
Domein
Behandelinhoudelijk
Instelling
Tactus
Contactgegevens
info@kwaliteitsnetwerken.nl
Periode
2020 - 2021
'De paarse kamer' zonder toezicht
Om cliënten in de gelegenheid te stellen om invulling te geven aan intimiteit en seksualiteit, is een speciale kamer gerealiseerd met privacy mogelijkheden. Deze wens kwam vanuit de cliëntengroep en de FPA Utrecht heeft hier gehoor aan gegeven. Deze ‘’paarse kamer’’ wordt door cliënten gebruikt die bezoek ontvangen van hun partner (vaste relatie) of door cliënten die een afspraak hebben met een prostituee. Met de realisatie van deze ruimte wordt het gemakkelijker om met cliënten het gesprek aan te gaan over seksualiteit en intimiteit. Er is een protocol ontwikkeld waarin staat beschreven hoe met de ruimte wordt omgegaan.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C7
Domein
Personeel, Cliënten en Familie
Instelling
FPA Utrecht - Fivoor
Contactgegevens
fpa.utrecht@fivoor.nl
Periode
2020 - 2022
Eigen invulling van expertise
Medewerkers krijgen bij Terwille de vrijheid om hun functie zelf vorm te geven. Door deze vrijheid wordt de medewerker en de eigen discipline in zijn kracht gezet. De medewerker doet waar hij goed in is, in gelooft en voor staat, en doet het werk wat hij of zij leuk vindt. De directie gelooft in de eigenheid van mensen en vindt het mooi dat alle expertises een aanvulling op elkaar vormen. Iedereen brengt iets eigens mee in het team.
Kwaliteitsnetwerk
FVZ
Cyclus
C3
Domein
Personeel
Instelling
Terwille
Contactgegevens
info@terwille.nl
Periode
2020 - 2021
Cliënt centraal
De cliënt staat duidelijk centraal bij FPA Franeker en bij de behandeling wordt aangesloten op de ontwikkelbehoefte die hij heeft. Er is de mogelijkheid om zelf wijzigingen aan te brengen in het signaleringsplan en ook is de cliënt betrokken bij de vormgeving van het verdere traject en de behandeling. De professionals zijn gewend de vraag te stellen, hoe de cliënt denkt dat hij het best geholpen is en gebruiken zij hun professionele kijk met gepaste terughoudendheid om oprecht te kunnen luisteren naar hetgeen de cliënt zelf vindt en ervaart. De professionals hanteren een duidelijk kader dat gebaseerd is op het bieden van veiligheid van de cliënt, de cliëntgroep en de medewerkers. Daarbinnen is er veel mogelijk wat betreft de kijk van de individuele cliënt op zijn herstel. Het is mooi dat deze fpa niet denkt in termen van herstel- ondersteunende zorg als tegenhanger van de risico- gestuurde zorg, maar deze (wellicht tegenstrijdige) visies juist complementair aan elkaar laat zijn.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C7
Domein
Personeel, Cliënten en Familie
Instelling
FPA GGZ Friesland
Contactgegevens
zorgadministratie.forensisch@ggzfriesland.nl
Periode
2020 - 2022