Overzicht van parels

Parels
Filter parels

Kwaliteitsnetwerk

Overkoepelend domein

Jaar

Betrekken van het systeem bij de behandeling
Binnen FPA Coornhert wordt het netwerk goed bij de behandeling van de cliënt betrokken en is er veel aandacht voor het systeem. Zo wordt er in de eerste dagen van de opname contact gezocht met familie en naasten. Daarnaast wordt door de systeemtherapeut of systeemtherapeutisch medewerker binnen de eerste zes weken een inventarisatie van het sociale steunsysteem gemaakt. Wanneer een cliënt op verlof gaat wordt voorafgaand en achteraf contact opgenomen met het systeem. Het systeem wordt tevens actief bij de behandeling betrokken. Zo vinden er interventies door de systeemtherapeut en systeemtherapeutisch medewerkers plaats, maar zoeken de persoonlijk begeleiders en behandelcoördinator ook contact met betrokken familie/naasten. Indien gewenst door de cliënt wordt het sociale steunsysteem actief en betrokken bij de behandelplan-evaluatie. Feedback en opmerkingen van het steunsysteem worden meegenomen in het verdere behandeltraject. Tot slot worden jaarlijks familie- en naastenavonden georganiseerd. Tijdens deze avonden worden er presentaties gehouden rond een bepaald thema. Tijdens de kerst- en zomerperiode worden er middagen georganiseerd waarbij cliënten meehelpen bij de aankleding en hapjes. Deze middagen staan vooral in het teken van contact en het uitwisselen van ervaringen.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C6
Domein
Personeel, Cliënten en Familie
Instelling
FPA Coornhert - Reinier van Arkel
Contactgegevens
reinierkwadraat-zorgnetwerken-zorgadministratie@reiniervanarkel.nl
Periode
2019 - 2020
De persoonlijke & individuele benadering
In alle gespreken die tijdens de reviewdag gevoerd zijn is de individuele benadering, het maatwerk wat FPA Vincent van Gogh bieden aan de cliënten, naar voren gekomen. De fpa doet haar best om naast de cliënt te staan en niet boven de cliënt. Gezamenlijk; behandelaar, verpleging en cliënt, wordt er naar de behandeling gekeken. Zo wordt het signaleringsplan en het behandelplan in samenspraak met de cliënt geschreven. De kleinschaligheid van de fpa maakt dit mede mogelijk. De trots om op deze manier te kunnen werken stralen de medewerkers uit! Maatwerk is de kern van de behandeling die de fpa kan bieden binnen de kaders van het forensisch werken.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C6
Domein
Personeel, Cliënten en Familie
Instelling
FPA Vincent van Gogh
Contactgegevens
info@vvgi.nl
Periode
2019 - 2020
Deskundigheidsbevordering
Het is positief en mooi dat er geïnvesteerd wordt in de deskundigheidsbevordering van het personeel binnen FPA Den Haag. Het afgelopen jaar is er veel aandacht besteed aan de behandelaren en hebben zij een intensief traject rondom forensisch denken gevolgd. Zo kwamen zij wekelijks samen en werden diverse thema’s besproken en meegegeven. Dit heeft er in geresulteerd in het feit dat men anders in de behandeling is gaan staan met meer focus op het forensisch werken. Daarnaast is er meer oog voor hoe en wat er bij het opstellen van het behandelplan komt kijken. Forensisch denken gaat over forensische scherpte in de breedste zin van het woord. Dit traject is tevens gestart voor het VOV.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C6
Domein
Personeel, Cliënten en Familie
Instelling
FPA Den Haag - Fivoor
Contactgegevens
fpa.denhaag@fivoor.nl
Periode
2019 - 2020
Enthousiasme & motivatie van medewerkers
FPA De Mare en FPA De Schelde zijn goed in beweging en er is veel positieve energie om de fpa naar een hoger niveau te tillen. Zo is men gezamenlijk aan het werk om de herstelvisie te actualiseren en te implementeren, is de indeling van FPA De Mare aangepast naar een driedeling (in-, door- en uitstroom) en wordt er per unit gewerkt met kernteams. FPA De Mare en FPA De Schelde heeft veel kennis en expertise in huis en daarnaast is er veel aandacht voor de scholing van de medewerkers. Medewerkers hebben de kans om zich te ontwikkelen en er wordt bekeken welke taken naast de dagelijkse werkzaamheden bij de medewerkers passen. Dit tezamen zorgt ervoor dat medewerkers enthousiast en gemotiveerd zijn, veel commitment hebben en met elkaar de schouders er onder te zetten om continu de kwaliteit van zorg te verbeteren. Het reviewteam denkt dan ook dat deze positieve vibe, gezien de ontwikkelingen waar jullie mee bezig zijn, de volgende cyclus veel mooie parels gaat opleveren.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C6
Domein
Personeel, Cliënten en Familie
Instelling
FPA De Mare - GGZ WNB
Contactgegevens
Fp.opname@ggzwnb.nl
Periode
2019 - 2020
Enthousiasme, weerbaarheid en veerkracht
FPA Den Haag komt uit een periode van overleven waar onder andere een kort aan behandelaren was maar heeft nieuwe medewerkers waaronder een nieuw behandelend team. De fpa zit in een ontwikkelingsfase, iedereen is toegewijd en iedereen wil zijn best doen om energie en kracht in het werk te stoppen. Er is veel commitment, verbondenheid en veerkracht. Het is mooi om te zien hoe de kennis van de ervaren medewerkers wordt overgedragen aan de nieuwe medewerkers, en dat de nieuwe medewerkers goed in de gaten worden gehouden. Zo wordt het persoonlijk begeleiderschap begeleidt. Het team van FPA Den Haag straalt trots uit en voelt zich een sterk team.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C6
Domein
Personeel, Cliënten en Familie
Instelling
FPA Den Haag - Fivoor
Contactgegevens
fpa.denhaag@fivoor.nl
Periode
2019 - 2020
Groot en veelzijdig behandelend team
FPA Vincent van Gogh heeft een groot en veelzijdig behandelend team waarin veel verschillende disciplines vertegenwoordigd zijn. Binnen dit behandelend team werkt iedereen vanuit een eigen invalshoek. Daarnaast staat de samenwerking met de cliënt in de behandeling voorop.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C6
Domein
Personeel, Cliënten en Familie
Instelling
FPA Vincent van Gogh
Contactgegevens
info@vvgi.nl
Periode
2019 - 2020
Hart voor de zorg op alle lagen
De reviewdag was kenmerkend voor hoe FPA Coornhert op dagelijkse basis is. Tijdens alle gesprekken is iedereen benaderbaar, laagdrempelig en gelijkwaardig. Medewerkers gaan respectvol met de cliënten en elkaar om en zorgen goed voor elkaar. Zo vallen de units bij elkaar op de unit in wanneer er tekorten zijn en heeft men wekelijks een gezamenlijke lunch. FPA Coornhert en haar medewerkers straalt een basisvertrouwen uit naar de cliënten maar ook naar elkaar toe. De fpa doet haar werk met de beste intentie en is kritisch. Zo weet men wat er goed gaat maar ook wat er beter kan. Gezamenlijk bewaakt men de kwaliteit van zorg en wordt er hard gewerkt om een hoge kwaliteit van zorg te leveren.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C6
Domein
Personeel, Cliënten en Familie
Instelling
FPA Coornhert - Reinier van Arkel
Contactgegevens
reinierkwadraat-zorgnetwerken-zorgadministratie@reiniervanarkel.nl
Periode
2019 - 2020
Humaniteit
Binnen FPA Coornhert is weinig hiërarchie tussen de verschillende lagen. Men heeft veel vertrouwen in elkaar en dit is binnen de vaste kaders van de herstelgerichte visie goed zichtbaar. Naar de cliënten toe zijn jullie gastvrij; zo staan de deuren van het kantoor veelal open en ervaren cliënten dat medewerkers over het algemeen aanwezig zijn in de gemeenschappelijke ruimtes. Op één van de units wordt ook met de groep op de groep gerapporteerd. Cliënten mogen dan meebepalen wat er in de dagsluiting komt te staan. Cliënten geven aan dit prettig te vinden en hebben het idee dat dit meer openheid biedt. Cliënten worden tot slot goed bij hun behandeling betrokken. Zo wordt het behandelplan samen met de cliënt opgesteld en zijn cliënten de gehele behandelplanbespreking aanwezig.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C6
Domein
Personeel, Cliënten en Familie
Instelling
FPA Coornhert - Reinier van Arkel
Contactgegevens
reinierkwadraat-zorgnetwerken-zorgadministratie@reiniervanarkel.nl
Periode
2019 - 2020
Investering in het personeel
FPA Rotterdam investeert veel in haar medewerkers. Zo zijn er 4 opleidingsdagen per jaar waarbij sprekers worden uitgenodigd en dieper wordt ingegaan op bijvoorbeeld trainingen die gegeven worden aan cliënten. Daarnaast zijn er de basisopleidingen die gevolgd dienen te worden zoals de introductiedag, de agressie hantering, observeren en rapporteren, de USER-training, medicatietraining, BHV en voor de behandelaren de HKT-R training. Tot slot stimuleren jullie de medewerkers zich individueel door te ontwikkelen en een opleiding te volgen. Zo hebben jullie de mogelijkheid om in company een mbo-opleiding te volgen.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C6
Domein
Personeel, Cliënten en Familie
Instelling
FPA Rotterdam - Fivoor
Contactgegevens
Fpa.rotterdam@fivoor.nl
Periode
2019 - 2020
Moreel beraad
Binnen FPA Zuidlaren is er met betrekking tot het moreel beraad een mooie ontwikkeling doorgemaakt. Zo zijn de moreel beraden van de locatie Eikenstein en Cederborg samengevoegd waardoor er nu een gezamenlijk en fpa breed moreel beraad is. Dit heeft geleid tot meer verbinding tussen de locaties wat het mogelijk maakt om tot een meer gezamenlijke visie te komen. Het moreel beraad is daarnaast multidisciplinair en iedereen kan een dilemma inbrengen. Dilemma’s kunnen vanuit verschillende perspectieven belicht worden en zo kan er meer bewustzijn gecreëerd kan worden. Door het moreel beraad is het gevoel van veiligheid en openheid gegroeid en vergroot en men durft zich meer kwetsbaar op te stellen. Het moreel beraad is voor iedereen verplicht en vindt eens in de zes weken plaats. Uit het moreel beraad kunnen actiepunten naar voren komen en kan het ook gebruikt worden om meer handvatten in je werk te krijgen.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C6
Domein
Personeel, Cliënten en Familie
Instelling
FPA Zuidlaren - Lentis/Forint
Contactgegevens
secretariaatcederborg@lentis.nl
Periode
2019 - 2020
Ontwikkeling van het team
Binnen FPA Kompas wordt er veel ingezet op scholing van de medewerkers. Zo zijn er zowel verplichte scholingsmogelijkheden voor de medewerkers als optionele cursussen die zij kunnen volgen. Voor nieuwe medewerkers is een buddysysteem geïntroduceerd. Hierbij wordt een nieuwe medewerker de eerste zes weken van het inwerktraject gekoppeld aan een andere ervaren medewerker. Naast scholing is het afgelopen jaar veel aandacht besteed aan de cultuur binnen de fpa. Door de vele wisselingen in het personeel moesten medewerkers elkaar leren kennen en hier is veel aandacht voor geweest. Zo hebben alle medewerkers de ‘mat training’ gevolgd. Doel hiervan was het bevorderen van de aanspreekcultuur; open communiceren en je prettig voelen bij de communicatie.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C6
Domein
Personeel, Cliënten en Familie
Instelling
FPA Kompas - Pro Persona
Contactgegevens
info@pompestichting.nl
Periode
2019 - 2020
Openheid, enthousiasme en zelfkritisch behandelend team
Binnen FPA Radix zijn alle behandelaren en therapeuten open, enthousiast en streven samen naar verbetering en vooruitgang. De instelling heeft zich het afgelopen jaar dan ook ontwikkeld. Zo zijn er meer behandelaren aangenomen en is er een duidelijk behandelvisie is ontstaan. Het behandelend team heeft tevens de grote wens om meer aandacht te besteden aan het systeem van de cliënten en jullie wens is om dit ook aan te pakken in het familiebeleid. Tot slot ligt er de wens om de behandelvisie intensiever te delen met de afdelingsteams. Zo is de fpa gestart met klinische lessen. Hierin wordt samen met de teamleden gekeken naar het gedrag van de cliënt, wordt dit verklaard en wordt er een vertaling naar de afdeling gemaakt.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C6
Domein
Personeel, Cliënten en Familie
Instelling
FPA Radix - Mondriaan
Contactgegevens
FPAV2@mondriaan.eu
Periode
2019 - 2020
Samenwerking VOV en behandelaren
Binnen FPA Den Haag is een goede samenwerking tussen het VOV en de behandelaren. Het VOV ervaart dat het behandelend team echt naar hen luistert en vindt ook dat de behandelaren een duidelijke visie hebben. De samenwerking is verder terug te zien in de korte lijnen, de behandelaren die meer naast het VOV staan, de voor- en nabesprekingen en het ochtendrapport waarin elke ochtend de cliënten besproken worden. Het VOV ervaart tot slot dat ze altijd bij de behandelaren binnen kunnen lopen.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C6
Domein
Personeel, Cliënten en Familie
Instelling
FPA Den Haag - Fivoor
Contactgegevens
fpa.denhaag@fivoor.nl
Periode
2019 - 2020
Scholing van medewerkers
FPA De Mare en FPA De Schelde investeert veel in de scholing van haar medewerkers. Zo wordt iedere medewerker geschoold in de risicotaxatie (HKT) en omgaan met agressie. Medewerkers kunnen tevens verschillende e-learning modules volgen. Binnen FPA De Schelde is geld en ruimte beschikbaar om nieuwe medewerkers te scholen en te laten verdiepen in LVB. In company bieden de fpa’s nu de opleiding forensisch werken aan.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C6
Domein
Personeel, Cliënten en Familie
Instelling
FPA De Mare - GGZ WNB
Contactgegevens
Fp.opname@ggzwnb.nl
Periode
2019 - 2020
Teamspirit
Anderhalf jaar geleden is FPA Radix bijna met een heel nieuw team gestart en is er samen heel hard gewerkt om één team te zijn. Binnen FPA Radix staan de neuzen dezelfde kant op; men wil de samenwerking verbeteren en op inhoudelijk gebied wil men gezamenlijk een verbeterslag maken. Men voelt zich verantwoordelijk voor het opleiden collega’s, bijvoorbeeld het opstellen van een signaleringsplan. Hierin wordt een stevige basis gelegd. Binnen de fpa worden de behaalde doelen en de stappen die gezet worden gewaardeerd. Het delen van deze successen draagt bij aan de teamspirit. Er wordt tevens gewerkt aan een aanspreekcultuur binnen de fpa. Hier wordt ook veel energie in gestoken, zo is er coaching om een verandering te ondergaan.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C6
Domein
Personeel, Cliënten en Familie
Instelling
FPA Radix - Mondriaan
Contactgegevens
FPAV2@mondriaan.eu
Periode
2019 - 2020
Trots
Binnen FPA GGZ NHN zijn medewerkers trots op het werk dat zij doen, maar ook trots op elkaar binnen de teams én over alle lagen. Medewerkers zijn enorme gepassioneerd en bevlogen. Men is veerkrachtig, kritisch en durft met elkaar de discussie aan te gaan. De fpa wordt steeds naar een hoger niveau getild. Het bubbelt en het bruist en iedereen heeft de drive om te werken. Cliënten merken de passie van de medewerkers op en vinden dat zij vertrouwen uitstralen, geduldig, positief en sociaal zijn.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C6
Domein
Personeel, Cliënten en Familie
Instelling
FPA GGZ NHN
Contactgegevens
secretariaatfpa@ggz-nhn.nl
Periode
2019 - 2020
Veerkracht en samenhorigheid
De veerkracht om er samen uit te komen, door te gaan en er wat van te maken is binnen FPA Utrecht erg groot. In alle gesprekken die gevoerd zijn komt de samenhorigheid en onderlinge verbondenheid naar voren. FPA Utrecht heeft elkaar goede weten vast te houden en zowel zorg en aandacht naar elkaar toe gehad als naar familie en vrienden. Gezamenlijk hebben jullie de rust bewaakt daar waar dat nodig was.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C6
Domein
Personeel, Cliënten en Familie
Instelling
FPA Utrecht - Fivoor
Contactgegevens
fpa.utrecht@fivoor.nl
Periode
2019 - 2020
Samen de schouders eronder
De medewerkers zetten samen de schouders eronder om al het werk te doen vanuit hun passie voor de SGLVG-doelgroep. Zij denken niet in wat er allemaal niet kan, maar focussen juist op de mogelijkheden voor de cliënt. Cliënten hebben veel eigenheid en het personeel probeert zo goed mogelijk rekening te houden met de individuele wensen, draagkracht en vaardigheden in de bejegening en behandeling
Kwaliteitsnetwerk
De Borg
Cyclus
Borg C4
Domein
Behandeling
Instelling
BC Middenweg - Ipse de Bruggen
Contactgegevens
info@deborg.nl
Periode
2019
Veerkracht en samenwerking
FPA Rotterdam heeft een veerkrachtig team en gezamenlijk worden de schouders onder gestoken om deze samenwerking te verbeteren. Door middel van team coaching ‘Coach on the job’ is de fpa aan de slag gegaan om het team naar een hoger plan te tillen. De samenwerking tussen de verschillende lagen wordt als prettig ervaren. Zo geven de sociotherapeuten/ verpleegkundigen aan het fijn te vinden dat de psychologen altijd een korte terugkoppeling geven wanneer zij een cliënt hebben gesproken.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C6
Domein
Personeel, Cliënten en Familie
Instelling
FPA Rotterdam - Fivoor
Contactgegevens
Fpa.rotterdam@fivoor.nl
Periode
2019 - 2020
Aandacht voor ontwikkelingsmogelijkheden
Het management van BC Middenweg biedt ruimte voor ontwikkelingsmogelijkheden voor onder andere medewerkers van de 24-uurszorg. Zij kunnen zich ontwikkelen tot bijvoorbeeld trainers van diverse behandelmodules van De Borg.
Kwaliteitsnetwerk
De Borg
Cyclus
Borg C4
Domein
Personeel
Instelling
BC Middenweg - Ipse de Bruggen
Contactgegevens
info@deborg.nl
Periode
2019
Verantwoordelijkheid bij cliënt
Binnen FPA Vincent van Gogh wordt de verantwoordelijkheid binnen de behandeling bij de cliënt gelegd. Deze verantwoordelijkheid is in bijvoorbeeld het verlofbeleid en het alcohol- en drugsprotocol goed zichtbaar gemaakt. Zo hangt er op het kantoor bij de afdeling een bord met daarop de stappen binnen het vrijhedenplan en het alcohol- en drugsbeleid. Op deze manier is het voor de cliënten duidelijk en inzichtelijk; cliënten weten waar zij aan toe zijn en hoe zij vooruit kunnen gaan in het vrijhedenplan en alcohol- en drugsprotocol, mits zij zich aan de voorwaarden houden.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C6
Domein
Personeel, Cliënten en Familie
Instelling
FPA Vincent van Gogh
Contactgegevens
info@vvgi.nl
Periode
2019 - 2020
Bewuste keuze voor operationeel management dichtbij de teams
BC Middenweg heeft bewust gekozen om het operationeel management dichtbij de teams te brengen met duale aansturing. Het operationeel management werkt met een kleine span of control, waarbij één manager slechts één team onder zich heeft
Kwaliteitsnetwerk
De Borg
Cyclus
Borg C4
Domein
Personeel
Instelling
BC Middenweg - Ipse de Bruggen
Contactgegevens
info@deborg.nl
Periode
2019
Interne ketenvorming
FPA GGZ Friesland werkt goed samen met de gehele forensische keten van GGZ Friesland; de forensische herstelsetting (fhs), het ForFACT en de polikliniek FP. ForFACT vormt binnen deze keten de brug tussen de fpa en de fhs. Dit zorgt er ook voor dat de fpa een nauwe samenwerking heeft met de ForFACT en dat er een warme overdracht is wanneer een cliënt overgaat naar bijvoorbeeld de fhs. De overgang verloopt voor de cliënt stapsgewijs en in het tempo van de cliënt. Jullie mogen hier heel trots op zijn!
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C6
Domein
In-, door- en uitstroom
Instelling
FPA GGZ Friesland
Contactgegevens
zorgadministratie.forensisch@ggzfriesland.nl
Periode
2019 - 2020
Inzet op verhogen bezetting
BC Middenweg zet veel in op de werving en het behoud van medewerkers om continuïteit van de bezetting te krijgen. De inzet op werving is zichtbaar door de gehele organisatie en iedereen wordt erbij betrokken, bijvoorbeeld door medewerkers te vragen vacatures ook te delen op hun eigen LinkedIn
Kwaliteitsnetwerk
De Borg
Cyclus
Borg C4
Domein
Personeel
Instelling
BC Middenweg - Ipse de Bruggen
Contactgegevens
info@deborg.nl
Periode
2019
Samenwerking in de keten
FPA Transfore zit in een zorgketen met de fpk, forensisch beschermd wonen (fbw), poliklinieken en ForFact teams en lijnen worden als heel kort ervaren. De lijnen tussen de fpk, fpa en fbw zijn erg kort. Zo kunnen cliënten vanuit de fpa doorstromen naar de fbw en kunnen cliënten bij een crisisplaatsing binnen 24 uur teruggeplaatst worden naar de fpk. Bij de fbw is het prettig dat cliënten de begeleiders kennen doordat deze ook op de fpa werken. De individueel trajectbegeleider en maatschappelijk werker werken op zowel de fpa als de fbw. Medewerkers hebben tot slot intensief contact hebben met verwijzers. Er is regelmatig contact met wijkagenten, woningbouwverenigingen en beschermd wonen instellingen van de RIBW.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C6
Domein
In-, door- en uitstroom
Instelling
FPA Transfore
Contactgegevens
secretariaatfpa@transfore.nl
Periode
2019 - 2020
De balans voorbij in de goede samenwerking met De Kijvelanden
In de vorige cyclus werd gesproken over de gevonden balans in de samenwerking met De Kijvelanden waarbinnen twee afdelingen van BC Middenweg zich bevinden. De goede samenwerking tussen de instelling en De Kijvelanden is de balans voorbij gegroeid tot een stevige, waardevolle samenwerking en er wordt nog meer van elkaars hulp, kennis en expertise gebruik gemaakt
Kwaliteitsnetwerk
De Borg
Cyclus
Borg C4
Domein
Overig
Instelling
BC Middenweg - Ipse de Bruggen
Contactgegevens
info@deborg.nl
Periode
2019
Activiteitenbegeleiding
FPA Rotterdam heeft dagelijks van 08:00 – 17:00 uur en één à twee dagen per week in de avonduren activiteitenbegeleiders in dienst die activiteiten organiseren en ondersteunen. Dit zijn zeer uiteenlopende activiteiten zoals schilderen en knutselen maar er worden ook bingoavonden georganiseerd en cliënten kunnen een potje komen kaarten. Elke dag gaan de activiteitenbegeleiders een dagdeel met cliënten die verlofmogelijkheden hebben naar buiten toe. Dit kan zijn om te gaan sporten of zwemmen of ze kunnen ook naar het dorp of de stad toe.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C6
Domein
Zorgprogramma
Instelling
FPA Rotterdam - Fivoor
Contactgegevens
Fpa.rotterdam@fivoor.nl
Periode
2019 - 2020
Cliëntgerichtheid in de basishouding
Binnen STEVIG wordt de cliëntgerichtheid in de basishouding van de medewerkers als zeer positief ervaren. Medewerkers werken met hart en ziel met deze doelgroep en investeren in contact met de cliënt. Hierbij houden zij rekening met individuele wensen van de cliënt, en verschillen mogen er zijn. Zij stralen vertrouwen uit naar de cliënt en het denken in mogelijkheden
Kwaliteitsnetwerk
De Borg
Cyclus
Borg C4
Domein
Behandeling
Instelling
STEVIG - Dichterbij
Contactgegevens
info@deborg.nl
Periode
2019
Behandelaanbod
Binnen FPA Coornhert is een breed behandelaanbod voor de cliënten beschikbaar. Dit behandelaanbod is gestructureerd en gespecialiseerd ingericht. Zo worden op unit 1 (opname unit) startmodules aangeboden. Op unit 2 (dubbeldiagnostiek) is het aanbod specifiek ingericht op verslavingsproblematiek. Cliënten kunnen onder andere de leefstijltraining, groepssignalering, een CGT-groep en individuele terugvalpreventie volgen. Daarnaast zijn er binnen de fpa mogelijkheden tot beeldende therapie, muziektherapie, psychomotorische therapie, schematherapie en EMDR. Door het uitgebreide aanbod aan therapieën en behandelingen, kan er individueel, per cliënt bekeken worden wat hij/zij nodig heeft en wat de mogelijkheden zijn.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C6
Domein
Zorgprogramma
Instelling
FPA Coornhert - Reinier van Arkel
Contactgegevens
reinierkwadraat-zorgnetwerken-zorgadministratie@reiniervanarkel.nl
Periode
2019 - 2020
Format Behandelplan
ForFACT (Forensisch Flexibel Assertive Community Treatment) heeft een nieuw format behandelplan ontworpen, omdat het format wat bij de andere organisatieonderdelen gebruikt wordt niet geschreven is in voor cliënten begrijpelijke taal en dit de bespreking ervan bemoeilijkt. Het nieuwe format is in eenvoudig begrijpbare taal geschreven, waardoor het gemakkelijker is geworden om het behandelplan met de cliënt te bespreken en cliënten snappen waar zij voor behandeld worden
Kwaliteitsnetwerk
De Borg
Cyclus
Borg C4
Domein
Behandeling
Instelling
STEVIG - Dichterbij
Contactgegevens
info@deborg.nl
Periode
2019
Behandelinhoudelijk aanbod
FPA Rotterdam heeft behandelinhoudelijk veel mogelijkheden. Zo wordt de gedragstraining, CGT voor middelengebruik en de Liberman module voor omgaan met psychoses en omgaan met verslaving aangeboden. De fpa biedt tevens de cursus VRIS, psychomotorische therapie, dramatherapie en activatie muziektherapie aan. Er zijn ook individueel mogelijkheden zoals schematherapie, EMDR en CGT. Voor het organiseren van groepstherapieën wordt geprobeerd zo veel als mogelijk samen met de fpk te doen.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C6
Domein
Zorgprogramma
Instelling
FPA Rotterdam - Fivoor
Contactgegevens
Fpa.rotterdam@fivoor.nl
Periode
2019 - 2020
Ontwikkelmogelijkheden voor medewerkers
De ontwikkelmogelijkheden voor medewerkers van STEVIG is een duidelijke parel. STEVIG heeft veel aandacht voor vakmanschap en biedt medewerkers hier de ruimte voor. De visie van STEVIG is om medewerkers te binden en te boeien aan de organisatie om op die manier de loyaliteit van medewerkers te vergroten.
Kwaliteitsnetwerk
De Borg
Cyclus
Borg C4
Domein
Personeel
Instelling
STEVIG - Dichterbij
Contactgegevens
info@deborg.nl
Periode
2019
FACT team
Zijn mooi opgezet en CCAF gecertificeerd. Er wordt gewerkt vanuit herstelgedachte. De medewerkers geven aan dat ze een lange adem hebben met clienten en dat ze hier trots op zijn. Er wordt ingezet op laagdrempelig contact en er zijn ervaringsdeskundigen werkzaam.
Kwaliteitsnetwerk
FVZ
Cyclus
C2
Domein
Cliëntperspectief
Instelling
Inforsa
Contactgegevens
info@kwaliteitsnetwerken.nl
Periode
2018 - 2019
Gevoel van veiligheid
Zowel medewerkers als patiënten voelen zich veilig op FPA Zuidlaren. Er wordt vanuit de fpa hard gewerkt om dit veilige gevoel te behouden. Middels teambuilding wordt er aangestuurd op een cultuur waarin men elkaar kan bevragen en veiligheidsaspecten samen goed gewaarborgd worden. De lijnen tussen de medewerkers zijn kort en grenzen worden eerder aangegeven. Naar patiënten toe is de fpa transparant en patiënten worden gehoord. Wanneer medewerkers opmerken dat er spanningen zijn op de afdeling, loopt er meer personeel op de afdeling. Op de afdeling zijn er veel momenten om het veiligheidsgevoel bespreekbaar te maken. In de dagopening en dagsluiting geven patiënten onder andere aan in welke fase van het signaleringsplan zij zitten. Tijdens de wekelijkse huiskamerbesprekingen wordt de veiligheid op de groep besproken. Tot slot ervaren de patiënten van de fpa dat zij het aan kunnen geven wanneer zij zich onveilig voelen en vinden zij dat de medewerkers goed kunnen signaleren wanneer een patiënt in een andere fase van het signaleringsplan zit dan aangegeven.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C5
Domein
Veiligheid en risicomanagement
Instelling
FPA Zuidlaren - Lentis/Forint
Contactgegevens
secretariaatcederborg@lentis.nl
Periode
2018
Passie en samenhorigheid team
Er wordt door de teams multidisciplinair en met veel passie gewerkt. de medewerkers vinden het belangrijk om er echt voor de client te zijn. de prioriteit ligt bij het verminderen van risico's, maar ook oog voor zingeving ena ndere zaken die opgepakt moeten worden. Medewerkers vinden het fijn dat ze als hulpverlener hun zwakke kanten mogen laten zien en kwetsbaar mogen zijn. ze zien elkaar als persoon en ondersteunen elkaar.
Kwaliteitsnetwerk
FVZ
Cyclus
C2
Domein
Personeel
Instelling
Inforsa
Contactgegevens
info@kwaliteitsnetwerken.nl
Periode
2018 - 2019
Koppeling van het verlofplan aan het signaleringsplan
FPA Zuidlaren weet het signaleringsplan op een correcte wijze te koppelen aan het verlofplan. In het verlofplan staan namelijk ook de risico’s van de patiënt beschreven. Het verlofplan wordt aan de hand van het signaleringsplan en de fase waarin de patiënt zich bevindt aangescherpt.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C5
Domein
Veiligheid en risicomanagement
Instelling
FPA Zuidlaren - Lentis/Forint
Contactgegevens
secretariaatcederborg@lentis.nl
Periode
2018
Scholingsmogelijkheden
Er zijn veel scholingsmogelijkheden en er is een theoretisch kader waarin veel ruimte is voor de medewerkers om te groeien. Er wordt in het inwerkprogramma gewerkt met verplichte e-learning modules die regelmatig worden gecombineerd met klassieke scholing. Ook zijn er plannen om de FLL te integreren.
Kwaliteitsnetwerk
FVZ
Cyclus
C2
Domein
Personeel
Instelling
Inforsa
Contactgegevens
info@kwaliteitsnetwerken.nl
Periode
2018 - 2019
Nazorgbeleid zorgvuldig naar patiënten
FPA Rotterdam heeft een zorgvuldig nazorgbeleid naar patiënten toe. Patiënten worden na afloop van een incident goed opgevangen door de staf. Daarnaast komen de medewerkers in de dagen na een incident meerdere malen langs om te checken of alles goed gaat en of extra nazorg geboden dient te worden.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C5
Domein
Veiligheid en risicomanagement
Instelling
FPA Rotterdam - Fivoor
Contactgegevens
Fpa.rotterdam@fivoor.nl
Periode
2018
Veiligheid
Medewerkers zijn getraind, bijgeschoold in de-escalerend werken en er is een veiligheidsprotocol dat opgevolgd wordt. Er is veel aandacht voor veiligheid van medewerkers en clienten.
Kwaliteitsnetwerk
FVZ
Cyclus
C2
Domein
Personeel
Instelling
Inforsa
Contactgegevens
info@kwaliteitsnetwerken.nl
Periode
2018 - 2019
Patiënt Staff Meeting
FPA Den Haag organiseert wekelijks een Patiënt Staff Meetings (PSM). De PSM wordt per unit georganiseerd. Hier zijn de patiënten, begeleiding, teamleider en de psychiater aanwezig. Tijdens de PSM worden de thema’s sfeer, veiligheid en middelen gebruik met elkaar besproken. De bijeenkomsten zijn nuttig, er komt veel informatie naar boven, en zorgen voor discussie. Na afloop van de PSM is er de mogelijkheid om één op één met elkaar in gesprek te gaan. Het PSM is een mooi initiatief en heeft grote meerwaarde; patiënten worden actief betrokken bij het leefklimaat op de unit.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C5
Domein
Veiligheid en risicomanagement
Instelling
FPA Den Haag - Fivoor
Contactgegevens
fpa.denhaag@fivoor.nl
Periode
2018