Overzicht van parels

Parels
Filter parels

Kwaliteitsnetwerk

Overkoepelend domein

Jaar

Team Collegiale Ondersteuning
In cyclus 1 was de nazorg na incidenten als oester naar voren gekomen. Om hierop te acteren is een nazorgteam samengesteld. Dit is een team bestaande uit medewerkers uit de eigen organisatie die steun en zorg bieden na een incident. Nog niet veel medewer - kers hebben gebruik hoeven maken van de ondersteuning van het team maar de eerste ervaringen zijn positief
Kwaliteitsnetwerk
FPC/K
Cyclus
C2
Domein
Gezond werkklimaat en personeel
Instelling
FPC Dr. S. van Mesdag
Contactgegevens
managementsecretariaat@fpcvanmesdag.nl
Periode
2021
Medicatiebeleid om stagnatie te voorkomen
Het medicatiebeleid is dusdanig ingebed in de organisatie dat daarmee stagnatie in de be - handeling van de patiënt kan worden voorkomen. Zo wordt in de gesprekken aangegeven dat door het voorschrijven van medicatie een kantelpunt in de behandeling kan worden bereikt.
Kwaliteitsnetwerk
FPC/K
Cyclus
C2
Domein
Behandeling
Instelling
FPC Dr. S. van Mesdag
Contactgegevens
managementsecretariaat@fpcvanmesdag.nl
Periode
2021
Vertrouwen in alle lagen van de organisatie met betrekking tot toekomstplannen
Het project ‘Mesdag Samen Beter’ is twee jaar geleden in het leven geroepen. Binnen dit project wordt aan meerdere toekomstplannen en verbeteringen gewerkt. Er is prioriteit gegeven aan de belangrijkste zaken, voorbeelden hiervan zijn: het behandelplan, het zorg - proces, een matrixstructuur binnen het management, het leefklimaat, EPD (elektronisch patiëntendossier) systemen moderniseren, leiderschap, kansen en mogelijkheden voor de sociotherapie, rollen verdelen en verantwoordelijkheden verduidelijken, implementatie en dagbesteding.
Kwaliteitsnetwerk
FPC/K
Cyclus
C2
Domein
Gezond werkklimaat en personeel
Instelling
FPC Dr. S. van Mesdag
Contactgegevens
managementsecretariaat@fpcvanmesdag.nl
Periode
2021
De samenwerking tussen Dienst Geïntegreerde Beveiliging en sociotherapie
De samenwerking tussen de Dienst Geïntegreerde Beveiliging (DGB) en sociotherapie wordt als zeer prettig ervaren. Deze uitspraak wordt ondersteund door zowel medewer - kers als door patiënten. Het creëert een setting waarin mensen zich veilig en gesteund voelen: “Aanwezigheid DGB zorgt voor een gevoel van rust, we durven bepaalde situaties en gesprekken aan te gaan die we anders niet aan zouden durven gaan” wordt in één van de gesprekken gezegd.
Kwaliteitsnetwerk
FPC/K
Cyclus
C2
Domein
Behandeling
Instelling
FPC Dr. S. van Mesdag
Contactgegevens
managementsecretariaat@fpcvanmesdag.nl
Periode
2021
De kliniekraad
De kliniekraad is een raad die vertegenwoordigd wordt door patiënten, een algemeen co - ördinator en een medewerker van de afdeling. Iedere ochtend komt de kliniekraad bij el - kaar en bespreken zij zaken die reilen en zeilen op de afdeling. Belangrijke onderwerpen komen hier aan bod zoals veiligheid, conflicten of eventuele separaties die voorbereid en besproken moeten worden. De kliniekraad consulteert en geeft advies, en heeft hierbij geen beslissende functie
Kwaliteitsnetwerk
FPC/K
Cyclus
C2
Domein
Behandeling
Instelling
FPC Van der Hoeven Kliniek
Contactgegevens
ac@hoevenkliniek.nl
Periode
2021
Sociale veiligheid
Binnen de kliniek zijn zowel medewerkers als patiënten verantwoordelijk voor de veilig - heid. Deze verantwoordelijkheid wordt gezamenlijk gedragen door alle lagen van de orga - nisatie. Er wordt gewerkt aan veiligheid door middel van het inzetten van multidisciplinaire overleggen, samenwerking tussen medewerkers en patiënten, verantwoordelijkheid en participatie van patiënten, zichtbaarheid en kenbaarheid van medewerkers en patiënten en elkaar veelvuldig opzoeken en spreken
Kwaliteitsnetwerk
FPC/K
Cyclus
C2
Domein
Patiënt en leefklimaat
Instelling
FPC Van der Hoeven Kliniek
Contactgegevens
ac@hoevenkliniek.nl
Periode
2021
Gezamenlijk georganiseerde activiteiten
Er worden veel activiteiten samen met patiënten georganiseerd, zowel rondom de feest - dagen als daarbuiten. Patiënten zijn hier heel positief over en geven aan het fijn te vinden dat zij onderdeel van de organisatie zijn en dat er hier zoveel tijd in gestoken wordt, hier - door voelen zij zich gewaardeerd en gezien. Passend bij de werkwijze vindt de kliniek het belangrijk om veel sociale dingen met elkaar te doen. Op deze manier blijft men elkaar kennen, maakt men elkaar mee in meer ontspannen situaties, heeft het – naast invloed op de veiligheid – een positief effect op de behandeling, werkt het normaliserend en schept het een band
Kwaliteitsnetwerk
FPC/K
Cyclus
C2
Domein
Patiënt en leefklimaat
Instelling
FPC van der Hoeven Kliniek
Contactgegevens
ac@hoevenkliniek.nl
Periode
2021
De inzet van netwerkbegeleiders
De kliniek heeft netwerkbegeleiders in dienst die zich fulltime bezighouden met het betrekken van en investeren in het sociale netwerk van de patiënt. De kliniek vindt het belangrijk om veel tijd en aandacht te besteden aan het sociale netwerk. Ieder team heeft één netwerkbegeleider, hierdoor hebben de netwerkbegeleiders een relatief kleine caseload waardoor ze ook daadwerkelijk veel uren kunnen besteden aan het betrekken van en investeren in het sociale netwerk
Kwaliteitsnetwerk
FPC/K
Cyclus
C2
Domein
Behandeling
Instelling
FPC van der Hoeven kliniek
Contactgegevens
ac@hoevenkliniek.nl
Periode
2021
Het betrekken van het slachtoffer en nabestaanden in de behandeling
Het reviewteam was onder de indruk van de vele concrete voorbeelden die genoemd werden als het gaat om het perspectief betrekken van het slachtoffer en/of de nabestaanden. Zo worden het slachtoffer en/of de nabestaanden waar mogelijk en wenselijk op de hoogte gehouden van het verlof van de patiënt, wordt samen met de patiënt gekeken naar de attitude van de patiënt tijdens een rechtszaak waarbij het slachtoffer en/of nabestaanden aanwezig zijn, brengen de forensisch maatschappelijk werkers het slachtoffer en diens wensen in kaart door middel van een slachtofferonderzoek en informeren het slachtoffer als dit is afgesproken
Kwaliteitsnetwerk
FPC/K
Cyclus
C2
Domein
Behandeling
Instelling
FPC De Rooyse Wissel
Contactgegevens
MaudElbers@derooysewissel.nl
Periode
2021
Cliëntcontact met sociotherapeuten
Binnen FPA Utrecht zijn de gesproken cliënten onverdeeld positief over het ontvangst en het warme welkom binnen deze fpa. Wat de fpa hierin goed doet is de mate van empathie, transparantie en ook het eerlijk naar zichzelf kunnen kijken. De sociotherapeuten worden gewaardeerd in hun voorbeeldfunctie bij het geven van feedback op de afdeling, hetgeen niet altijd makkelijk is om te doen. De sociotherapeuten werken zichtbaar en merkbaar aan het opbouwen van een band met de cliënten, vinden de cliënten. Zij maken tijd en ruimte voor contact en zijn aanwezig. Tijdens gesprekken luisteren zij en denken zij actief mee in hoe een cliënt geholpen is. Cliënten spreken van “een warm bad” en zijn erg te spreken over de sociotherapeutische betrokkenheid.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C7
Domein
In-, door- en uitstroom
Instelling
FPA Utrecht - Fivoor
Contactgegevens
fpa.utrecht@fivoor.nl
Periode
2020 - 2022
Zingevingswerkgroep door forensisch begeleider
Bij FPA De Mare is een zingevingsgroep gestart, waarbij cliënten de kans krijgen om na te denken over wat hen zin geeft in het leven. Het past mooi bij de herstelvisie, waarbij herstel gezien wordt als een continu proces en kwetsbaarheden er mogen zijn, terwijl ook gekeken wordt naar waar de mogelijkheden liggen en waar iemand tot bloei komt. De herstelgerichte ondersteuning wordt geboden in de aanwezigheid van de professional tijdens dit proces, waarbij de professional ruimte maakt voor het verhaal van de cliënt en de visie van de cliënt op zijn zingeving.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C7
Domein
In-, door- en uitstroom
Instelling
FPA De Mare - GGZ WNB
Contactgegevens
Fp.opname@ggzwnb.nl
Periode
2020 - 2022
Team Herstel
De IDU- medewerkers (In-, Door- en Uitstroom-medewerkers) van FPA Rotterdam zijn opgesplitst in de Instroom- coördinatoren die buiten de fpa zijn gesitueerd en de uitstroommedewerkers die onder de fpa vallen. De uitstroommedewerkers werken vanaf de opnamedag samen met de maatschappelijk werker aan het herstel van de cliënt in termen van perspectief, doorstroom en uitstroom. Daarbij wordt een woonprofiel met de cliënt opgesteld, waardoor de cliënt betrokken is bij zijn traject, met haalbare stappen toewerkt naar dit doel en daarin ook een stem heeft. Ook de financiën worden meegenomen in het geheel. Het contact dat het Team Herstel onderhoudt met de ketenpartners zorgt voor een goede bekendheid in de keten en een prettige samenwerking. Zo betrekt Team Herstel de keten soms al vroeg in het uitstroomtraject, wat de uitstroom en de overdracht bevordert.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C7
Domein
In-, door- en uitstroom
Instelling
FPA Rotterdam - Fivoor
Contactgegevens
Fpa.rotterdam@fivoor.nl
Periode
2020 - 2022
Dagbesteding
Binnen FPA Den Haag worden veel mogelijkheden georganiseerd op het gebied van dagbesteding. FPA Den Haag maakt hierbij gebruik van de externe partij: React. Dit is een onderdeel van de Parnassia- groep. Zij bieden een ruim aanbod in activiteiten op de afdeling en het terrein en ook daarbuiten. Naast de dagbesteding is er ook nog een erg ruim behandelaanbod, zowel individueel als groepsgericht.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C7
Domein
In-, door- en uitstroom
Instelling
FPA Den Haag - Fivoor
Contactgegevens
fpa.denhaag@fivoor.nl
Periode
2020 - 2022
Enthousiasme van de sporters
Sport leeft binnen FPA Heiloo. Bijna iedere cliënt doet aan sport en daar waar in coronatijd inactiviteit bij de collega’s op de loer lag, werden ook zij door de medewerkers sport herinnerd aan alles wat je alsnog aan sportactiviteiten kan ondernemen. Via de mail, of door een directe oproep; iedereen moet eraan geloven. Het enthousiasme waarmee deze medewerkers sporten aan de man brengen, is blijkbaar aanstekelijk. Sport is erg belangrijk voor de fysieke en mentale gezondheid van de cliëntgroep en de medewerkers van een fpa. Het kan lastig zijn om deze cliëntgroep aan het sporten te krijgen en het getuigt van aandacht voor deze mensen dat dit resultaat bewerkstelligd is.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C7
Domein
In-, door- en uitstroom
Instelling
FPA GGZ NHN
Contactgegevens
secretariaatfpa@ggz-nhn.nl
Periode
2020 - 2022
Borgen van werkwijze en het beleid
FPA Kompas beschikt over een handboek waarin is opgenomen hoe het zorgprogramma en zijn zorglijnen daarbinnen zijn vormgegeven. Het handboek staat als een huis en de werkinstructies zijn beschikbaar voor het personeel. Voor iedere werkinstructie is een professional verantwoordelijk voor het aanjagen van het gebruik en de bruikbaarheid.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C7
Domein
Zorgprogramma
Instelling
FPA Kompas - Pro Persona
Contactgegevens
info@pompestichting.nl
Periode
2020 - 2022
Verslavingsaanbod
Het verslavingsaanbod van FPA Utrecht is volledig en staat zo sterk als een huis. Er is een gespecialiseerde ervaringsdeskundige met bijhorende ervaring die betrokken is bij de verslavingszorg. De inzet van de ervaringsdeskundige is op dit vlak erg duidelijk. Het personeel wordt doorlopend geschoold en met scholing op maat wat betreft de expertise op verslavingszorg. Er zijn voor cliënten basisgroepen en een doorlopende groep, waarbij gewerkt wordt volgens de 12 stappen methodiek. Er kan daarbij ook nog gekozen worden voor een individueel aanbod en een groepsaanbod. Hiernaast wordt ook een terugvalpreventiegroep aangeboden, waarbij de ervaringsdeskundige samenwerkt met de behandelaar.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C7
Domein
Zorgprogramma
Instelling
FPA Utrecht - Fivoor
Contactgegevens
fpa.utrecht@fivoor.nl
Periode
2020 - 2022
Verslavingsbeleid
FPA Zuidlaren heeft een parel op het alcohol en drugsbeleid. Zo geldt er op de gesloten afdeling een zero tolerance beleid, waarbij gebruik niet gedoogd wordt. Op de andere afdelingen maakt men gebruik van een afdelingsbeleid. Van dit beleid kan individueel afgeweken worden. Op deze manier is er oog voor de persoonsgebonden mogelijkheden en kaders, hetgeen getuigd van maatwerk, waarbij terugval gezien wordt als onderdeel van de behandeling en fouten gemaakt mogen worden. Wanneer het veiligheidsrisico het toe laat kijken ze zo veel als mogelijk naar de kansen voor de cliënt en waar je de verantwoordelijkheid bij de cliënt kunt leggen. Hierbij wordt goed gekeken naar de risicotaxatie, het verlofbeleid en de (vroeg)signaleringsplannen, waardoor de onderlinge samenhang tussen verslavingsproblematiek en de eventuele effecten daarvan op de risico’s geborgd zijn. Het is inspirerend dat er buiten de kaders van de standaarden gegaan is en er breder nagedacht is over verslaving in zijn algemeen. De fpa kent 85% verslavingsproblematiek en herkent dat de ene verslaving de andere soms vervangt. Hiermee wordt ook rekening gehouden in de behandeling, de signaleringsplannen en de risico inschattingen. De brede kijk op verslavingsbeleid en het maatwerk dat geboden wordt, maakt dat er samenhang is in de behandeling.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C7
Domein
Zorgprogramma
Instelling
FPA Zuidlaren - Lentis/Forint
Contactgegevens
secretariaatcederborg@lentis.nl
Periode
2020 - 2022
Gericht aanbod ASS en LVB
FPA De Boog heeft een duidelijke expertise georganiseerd op gebied van LVB en ASS problematiek. Dit is geïntegreerd in alle behandelvormen. Zo bestaan er andere vormen voor bijvoorbeeld het signaleringsplan voor mensen met een lager IQ. Zij hebben minder tekst en werken meer met smileys. De visie van de fpa op het gebied van de organisatie van zorg, waarbij minder gekeken wordt naar de diagnose en meer gekeken wordt naar de belevingswereld van de patiënt en wat daarbij het beste aansluit qua omgeving, is van grote waarde. Kijkende naar wat werkt is een positieve insteek gericht op de krachten van een patiënt. De drie clusters die gevormd zijn, waarbij doorstroom mogelijk wordt binnen eenzelfde opzet en omgeving en waarbij een vast behandelteam betrokken blijft is daar een mooie uiting van. De clusters die zijn opgedeeld in een individueel beleid, groepsbeleid en de FHIC met een hoger beveiligingsniveau. Hierin wordt de expertise geborgd vanuit de ASS en LVB problematiek, zonder te focussen op de diagnose. Het is van grote waarde is dat je als fpa in de behandeling goed aansluit bij de belevingswereld van de patiënt. De Boog heeft hier ook goede samenwerkingen in opgebouwd met andere partners in dit vakgebied.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C7
Domein
Zorgprogramma
Instelling
FPA De Boog - GGNet
Contactgegevens
secretariaatdeboog@ggnet.nl
Periode
2020 - 2022
Individueel zorgteam
Het probleem van de stabiele cliënt wiens contactmomenten met groepsleiding lijden onder de druk vanuit de individuele zorgbehoefte van een andere cliënt in crisis is heel bekend. FPA Rotterdam heeft dit opgelost door het inrichten van een individueel zorgteam. Dit team draagt zorg voor de fhic cliëntpopulatie met vooral individueel beleid en daar waar een cliënt vanuit FPA 1 en, of FPA 2 ook individueel beleid heeft, verzorgen zij de contactmomenten hiermee. Dit betekent dat dit team van 6 mensen inzetbaar is in de gehele fpa. Het is interessant te weten dat dit team ook inzetbaar is voor de fpk. Op deze wijze wordt de begeleidingsdruk constant gehouden en losgekoppeld van de cliënten die (tijdelijk) gebaat zijn bij een meer individueel beleid.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C7
Domein
Zorgprogramma
Instelling
FPA Rotterdam - Fivoor
Contactgegevens
Fpa.rotterdam@fivoor.nl
Periode
2020 - 2022
Flexibiliteit in coronaperiode
FPA Franeker heeft specifieke trainingen toch doorgang laten vinden, tijdens de coronapandemie. Tijdens deze pandemie waren er restricties ten aanzien van hoe de zorg en het onderlinge contact kon plaatsvinden. Hierin is de fpa duidelijk geweest. Bepaalde trainingen zijn belangrijk. Zo belangrijk, dat men het niet wilde uitstellen. Daarom heeft men met volledige coronabepakking: pak, medisch mondmasker, blauwe slofjes en brillen getraind wat de fpa nodig vond. Het is een blijk van de enorme flexibiliteit van de teams, maar ook een blijk van een duidelijke visie op de prioriteiten als je het hebt over de veiligheid. Durven kiezen om vervolgens zorgvuldig te organiseren van wat nodig is, de fpa laat zien dat zij flexibel is in veranderende omstandigheden.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C7
Domein
Zorgprogramma
Instelling
FPA GGZ Friesland
Contactgegevens
zorgadministratie.forensisch@ggzfriesland.nl
Periode
2020 - 2022
De ervaringsdeskundige
De ervaringsdeskundigen van FPA De Boog zijn goed in beeld bij alle genoemde bronnen en zijn volgens de cliëntgroep steunend aan de behandeling met eigen ervaringen die gedeeld worden en soms ook de tips vanuit deze ervaringen. Cliënten ervaren een lagere drempel om met hem in gesprek te gaan, dan met ander personeel. De ervaringsdeskundige heeft een grote rol in het dragen en borgen van de herstelvisie.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C7
Domein
Zorgprogramma
Instelling
FPA De Boog - GGNet
Contactgegevens
secretariaatdeboog@ggnet.nl
Periode
2020 - 2022
Geestelijke verzorger
De geestelijk verzorger van FPA Franker is drie dagen in de week aanwezig op de fpa, waarbij zij naast de individuele inzetbaarheid ook op vrijdag in groepsvorm met de cliënten stilstaat bij belangrijke thema’s in het leven, zoals zingeving, bezieling, levensvragen en ook morele vraagstukken. Voor het personeel geeft zij ook morele beraden. De geestelijk verzorger staat buiten het team en het cliëntcontact heeft een vertrouwelijk karakter, waarbij zij alleen zonder toestemming van de cliënt informatie deelt onder specifieke omstandigheden. Een voorbeeld daarvan is bij concrete onveiligheid. Daar waar de ervaringsdeskundige echt onderdeel is van het team en ook rapporteert, rapporteert de geestelijk verzorger nadrukkelijk niet.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C7
Domein
Zorgprogramma
Instelling
FPA GGZ Friesland
Contactgegevens
zorgadministratie.forensisch@ggzfriesland.nl
Periode
2020 - 2022
Herstelvisie is nadrukkelijk aanwezig
De herstelvisie gaat voor FPA Vincent van Gogh erg over kijken naar mogelijkheden, krachten en beschermende factoren. Het doel hiervan is steeds meer regie bij de cliënt te kunnen beleggen en een gedegen en betekenisvolle re-integratie in de maatschappij. Daarbij is het volgens de fpa van belang dat binnen de begeleiding en behandeling de cliënt vooral ook als mens gezien wordt, waarmee continu het gesprek aangegaan wordt en de cliënt veel oefent met het uitspreken en bespreekbaar maken van hoe hij erbij zit en wat er in hem omgaat. De herstelvisie staat centraal in de handelswijze binnen de fpa en wordt gedragen door de afdelingsstaf. Zij zijn niet perse opgeleid in de herstelvisie, maar geloven vanuit hun eigen waarden en normen dat dit de manier is om met elkaar te bouwen aan het perspectief van de cliëntgroep.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C7
Domein
Thema
Instelling
FPA Vincent van Gogh
Contactgegevens
info@vvgi.nl
Periode
2020 - 2022
Herstelgerichtheid
Het is bij FPA Kompas gelukt om de herstelgerichte visie te omarmen en deze ook in de dagelijkse praktijk van alle dag laten meewegen in de besluitvorming en interventies die gepleegd worden. De cliëntgroep beaamt deze prettige mensgerichte benadering en een fijne leefsfeer. Cliënten krijgen bij aankomst in de fpa een tas met daarin informatie over afdelingsbeleid en -regels, maar ook persoonlijke verzorgingsspullen om de eerste periode mee door te komen. Bij vertrek krijgen zij een persoonlijk Kompas-kaartje dat is rondgegaan op de afdeling. Een afscheidsmoment wordt vormgegeven naar wens van de cliënt, aangezien iedere cliënt weer anders is in wat hij daarbij prettig vindt. In de verschillende behandelmodules is er ook ruimte voor herstel. De verslavingszorg is een mooi voorbeeld van hoe de herstelvisie al is geïntegreerd binnen de behandeling. Zo werkt FPA Kompas binnen de verslavingsbehandeling vanuit het beloningssysteem en minder vanuit het straffen. Binnen de behandeling wordt ook echt gekeken naar hetgeen wat ten grondslag ligt aan de verslaving. Daarover wordt dan in gesprek gegaan met de cliënt om de onderliggende behoefte te vervullen. Er is weinig agressie binnen de fpa en bij separaties wordt er ook snel ge-de-separeerd. Binnen FPA Kompas gelooft men dat het werken vanuit de herstelvisie geen conflict hoeft te geven met het risico gestuurde aspect van de forensische zorg. De fpa heeft uitsluitingscriteria, op basis waarvan een cliënt niet past binnen de fpa. Dit heeft ook effect op de mate waarin er ruimte is voor de persoonsgerichte zorg.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C7
Domein
Thema
Instelling
FPA Kompas - Pro Persona
Contactgegevens
info@pompestichting.nl
Periode
2020 - 2022
Cliënt staat centraal
Op diverse manieren laat BC Middenweg zien dat de cliënt centraal staat in de behandeling: de afstemming in duidelijke taal voor de cliënt, het gebruik van pictogrammen in de signaleringsplannen, de behandelaar die cliëntvolgend is en de holistische benadering
Kwaliteitsnetwerk
De Borg
Cyclus
Borg C5
Domein
Cliënt en zijn systeem
Instelling
BC Middenweg - Ipse de Bruggen
Contactgegevens
info@deborg.nl
Periode
2020 - 2021
Cliënt is eigenaar van het behandelplan en signaleringsplan
De cliënten worden gestimuleerd om mee te denken over de invulling van hun behandeling en worden actief betrokken bij evaluaties. Signaleringsplannen worden in samenwerking met de cliënt gemaakt en worden voortdurend bijgesteld
Kwaliteitsnetwerk
De Borg
Cyclus
Borg C5
Domein
Cliënt en zijn systeem
Instelling
BC Middenweg - Ipse de Bruggen
Contactgegevens
info@deborg.nl
Periode
2020 - 2021
Samenwerking en samenhorigheid binnen de teams
Het inwerkproces van nieuwe medewerkers is zorgvuldig opgezet. Naast het meelopen in de dienst, waarbij er gezorgd wordt dat er altijd ervaren collega’s aanwezig zijn, volgen zij een intern scholingsprogramma. I
Kwaliteitsnetwerk
De Borg
Cyclus
Borg C5
Domein
Personeel
Instelling
BC Middenweg - Ipse de Bruggen
Contactgegevens
info@deborg.nl
Periode
2020 - 2021
Instelling staat open voor feedback
Medewerkers zijn transparant in hun werkwijze en stellen ook vragen aan het reviewteam als deze verbeterpunten zien. Medewerkers zijn oprecht geïnteresseerd welke verbetermogelijkheden nog doorgevoerd zouden kunnen worden binnen BC Middenweg
Kwaliteitsnetwerk
De Borg
Cyclus
Borg C5
Domein
Personeel
Instelling
BC Middenweg - Ipse de Bruggen
Contactgegevens
info@deborg.nl
Periode
2020 - 2021
Tevredenheid van medewerkers
In alle reviewgesprekken gaven medewerkers en cliënten aan heel positief te zijn over de werkwijze van BC Middenweg, de sfeer in de organisatie en hoe er met hen wordt omgegaan. Management is veel aanwezig op de werkvloer, er is sprake van korte lijnen en het gevoel van verbondenheid ervaren cliënten maar ook medewerkers onderling als steunend.
Kwaliteitsnetwerk
De Borg
Cyclus
Borg C5
Domein
Personeel
Instelling
BC Middenweg - Ipse de Bruggen
Contactgegevens
info@deborg.nl
Periode
2020 - 2021
Intake en evaluatieproces (ambulant)
Opvallend is hoe goed de ambulante tak van STEVIG de holistische benadering heeft weten te borgen in het intake- en evaluatieproces. Bij de start van de behandeling voeren de toekomstige sociaal psychiatrisch verpleegkundigen het intakegesprek, zodat direct gestart wordt aan het opbouwen van een band en behandelaren tevens kennis kunnen maken met eventueel aanwezig netwerk. De totale intake wordt gedaan door drie verschillende behandeldisciplines waarbij er goed geobserveerd wordt
Kwaliteitsnetwerk
De Borg
Cyclus
Borg C5
Domein
Cliënt en zijn systeem
Instelling
STEVIG - Dichterbij
Contactgegevens
info@deborg.nl
Periode
2020 - 2021
Cliënt als gesprekspartner
In cyclus 4 is de cliëntgerichtheid van STEVIG als parel bestempeld. Ook in cyclus 5 blinkt STEVIG uit in de wijze waarop de behandeling afgestemd wordt op de cliënt.
Kwaliteitsnetwerk
De Borg
Cyclus
Borg C5
Domein
Cliënt en zijn systeem
Instelling
STEVIG - Dichterbij
Contactgegevens
info@deborg.nl
Periode
2020 - 2021
Betrekken van netwerk
STEVIG draagt duidelijk uit belang te hechten aan het betrekken van het netwerk bij de behandeling. Onder netwerk verstaat STEVIG diegenen die persoonlijk betrokken zijn bij de cliënt, maar ook degenen die uit hoofde van functie betrokken zijn bij de cliënt, zoals wettelijk vertegenwoordigers en reclassering
Kwaliteitsnetwerk
De Borg
Cyclus
Borg C5
Domein
Cliënt en zijn systeem
Instelling
STEVIG - Dichterbij
Contactgegevens
info@deborg.nl
Periode
2020 - 2021
Warme overdracht
STEVIG draagt duidelijk uit belang te hechten aan het betrekken van het netwerk bij de behandeling. Onder netwerk verstaat STEVIG diegenen die persoonlijk betrokken zijn bij de cliënt, maar ook degenen die uit hoofde van functie betrokken zijn bij de cliënt, zoals wettelijk vertegenwoordigers en reclassering
Kwaliteitsnetwerk
De Borg
Cyclus
Borg C5
Domein
Cliënt en zijn systeem
Instelling
STEVIG - Dichterbij
Contactgegevens
info@deborg.nl
Periode
2020 - 2021
Afstemming op de individuele cliënt
De behandeling wordt afgestemd op de individuele cliënt. Als een cliënt onvoldoende vermogen of draagkracht heeft om een De Borg module te volgen, wordt de module aan de cliënt aangepast. Er wordt maximaal maatwerk geleverd
Kwaliteitsnetwerk
De Borg
Cyclus
Borg C5
Domein
Cliënt en zijn systeem
Instelling
Trajectum Boschoord
Contactgegevens
info@deborg.nl
Periode
2020 - 2021
Aandacht voor de individuele medewerker
Binnen FVK Antes is er veel aandacht voor de medewerkers en het bieden van perspectief en opleidingskansen. Bij trainingen staat veiligheid en deskundigheidsbevordering centraal en ligt de prioriteit op het weerbaar maken van medewerkers, vergroten van deskundigheid van psychopathologie en forensisch werken. Ook wordt er gekeken naar de krachten en competenties van de individuele medewerkers in plaats van alleen naar diploma’s. Er wordt gelet op welke kwaliteiten gemist worden in het team en hoe deze het beste aangevuld kunnen worden, waardoor er gebouwd wordt aan een sterk team. Dit alles heeft er toe geleid dat er minder uitstroom is van personeel en er een goede verbinding is tussen medewerkers.
Kwaliteitsnetwerk
FVZ
Cyclus
C3
Domein
Personeel
Instelling
Antes
Contactgegevens
m.weimar@anteszorg.nl
Periode
2020 - 2021
Betrekken van netwerk bij de ambulante behandeling
In de ambulante zorg wordt het netwerk nauw betrokken bij de behandeling. Hier wordt klinisch ook op ingezet, maar daar waar het klinisch (nog) niet lukt, lukt het ambulant vaak wel. Het netwerk wordt uitgenodigd voor behandelgesprekken maar is ook welkom om deel te nemen aan de dagbehandeling
Kwaliteitsnetwerk
De Borg
Cyclus
Borg C5
Domein
Cliënt en zijn systeem
Instelling
Trajectum Boschoord
Contactgegevens
info@deborg.nl
Periode
2020 - 2021
Optimistisch, gedreven en gemotiveerd team
Begin 2022 zal Antes Forensisch overgaan naar Fivoor, een overgang die volgens de medewerkers onzekerheid en spanning met zich meebrengt. Toch blijft het team hard werken, gemotiveerd en gefocust om de kwaliteit van zorg te verbeteren. De medewerkers zijn er als team voor elkaar en zijn tegelijkertijd op zoek naar de juiste behandeling voor de cliënt. Daarnaast wordt er hard gewerkt aan het verstevigen van de expertise op het gebied van zowel de verslavingszorg als de forensische zorg.
Kwaliteitsnetwerk
FVZ
Cyclus
C3
Domein
Personeel
Instelling
Antes
Contactgegevens
m.weimar@anteszorg.nl
Periode
2020 - 2021
Commitment bij de doelgroep
De commitment van medewerkers in de zorg voor cliënten is groot. Ook in deze moeilijke tijden, waarin iedereen vanwege coronamaatregelen veel beperkingen ervaart, blijven de medewerkers zich inzetten voor de kwaliteit en continuïteit in de behandeling
Kwaliteitsnetwerk
De Borg
Cyclus
Borg C5
Domein
Behandeling
Instelling
Trajectum Boschoord
Contactgegevens
info@deborg.nl
Periode
2020 - 2021
Eigen mogelijkheden tot dagbesteding en fitness
FVK Antes biedt op het eigen terrein veel mogelijkheden aan voor dagbesteding. Daarnaast kunnen cliënten gebruik maken van een fitnessruimte en het zwembad.
Kwaliteitsnetwerk
FVZ
Cyclus
C3
Domein
Behandelinhoudelijk
Instelling
Antes
Contactgegevens
m.weimar@anteszorg.nl
Periode
2020 - 2021
Doorzettingsvermogen binnen de behandeling
De teams van Trajectum Noord zijn terecht trots op hun doorzettingsvermogen. Een casus wordt niet snel teruggelegd bij het zorgkantoor of justitie. Trajectum Noord geeft niet snel op en probeert op alle mogelijke manieren een ingang te vinden als een behandeling dreigt vast te lopen.
Kwaliteitsnetwerk
De Borg
Cyclus
Borg C5
Domein
Behandeling
Instelling
Trajectum Boschoord
Contactgegevens
info@deborg.nl
Periode
2020 - 2021