Overzicht van parels

Parels
Filter parels

Kwaliteitsnetwerk

Overkoepelend domein

Jaar

Ervaringsdeskundigheid
Ervaringsdeskundigheid heeft een stevige rol binnen Terwille. Zeker binnen de PI kan de ervaringsdeskundige de vertaling zijn tussen cliënt en medewerker. De ervaringsdeskundige kan in de PI de bajescultuur doorprikken en dichterbij de cliënten komen. De ervaringsdeskundige vormt een duidelijke brug tussen de cliënt en de medewerkers en wordt betrokken bij alle fases van het traject. Doordat de ervaringsdeskundige in alle fases betrokken wordt, kunnen cliënten goed gevolgd worden, waardoor een cliënt ook meer houvast en veiligheid ervaart.
Kwaliteitsnetwerk
FVZ
Cyclus
C3
Domein
Personeel
Instelling
Terwille
Contactgegevens
info@terwille.nl
Periode
2020 - 2021
Het team
Een andere hele duidelijke parel is het team van FPA Franeker. Er werkt een bevlogen, gedreven en betrokken team dat graag samen met het management de schouders eronder zet. Persoonlijk begeleiders pakken extra taken op, zoals het doen van de risicotaxatie en twee collega’s nemen een andere functie waar, wanneer blijkt dat de plaatsingscoördinatoren uitgevallen. Er heerst een mooie transparante cultuur, wat een mooie vruchtbare bodem is voor het doorontwikkelen van wat nu al een prachtig team met goede kernwaarden is.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C7
Domein
Personeel, Cliënten en Familie
Instelling
FPA GGZ Friesland
Contactgegevens
zorgadministratie.forensisch@ggzfriesland.nl
Periode
2020 - 2022
Eigen regie van de cliënt
Terwille is heel sterk in gelijkwaardigheid, het centraal stellen van de cliënt en zijn zingeving. Het is belangrijk dat cliënten binnen de PI weten dat ze geen nummer zijn, dat zij er toe doen en ruimte krijgen om de dingen te doen die belangrijk voor ze zijn. Medewerkers gaan voor de cliënten en focussen met de cliënt op de dingen waar ze goed in zijn. Daarnaast wordt er gekeken naar hoe de cliënt de regie over het eigen leven weer kan oppakken, door te kijken naar wat cliënten willen veranderen en hoe ze dat gaan doen.
Kwaliteitsnetwerk
FVZ
Cyclus
C3
Domein
Cliëntperspectief
Instelling
Terwille
Contactgegevens
info@terwille.nl
Periode
2020 - 2021
Mentaliteit afdelingsstaf
Er heerst een positieve mentaliteit binnen FPA Vincent van Gogh. Een enorme drive is merkbaar binnen het personeel en men heeft duidelijk een doel voor ogen, namelijk de cliëntzorg. Samen zet het personeel de schouders eronder, spreekt elkaar aan op ontwikkelpunten en geeft elkaar ook complimenten. De afdelingsstaf vindt dat daar waar je van de cliënten verwacht dat zij openheid geven, zij dit ook moeten bieden en daarmee wordt van cliënten ook verlangd dat zij feedback geven. Zoals gezegd “is het de toon die de muziek bepaalt”. Een ieder kan met respect voor de ander zijn mening en feedback geven en een ieder mag daarbij zijn grenzen aangeven.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C7
Domein
Personeel, Cliënten en Familie
Instelling
FPA Vincent van Gogh
Contactgegevens
info@vvgi.nl
Periode
2020 - 2022
Continuïteit bij vormgeving van vervolgtraject
Waar cliënten vaak vanuit een PI een kliniek instromen en dan pas kennismaken met behandeling en zingeving, heeft Terwille dat proces naar voren gehaald. Terwille volgt een cliënt al in de PI, waar samen wordt gewerkt aan zingeving, tot de cliënt doorstroomt naar woonplekken binnen Terwille. Doordat Terwille in de PI al met de cliënt aan de slag gaat, is er een soepelere overgang naar het volgende deel van het traject en wordt de behandelmotivatie bij de cliënt gestimuleerd. Dit draagt bij aan het resocialisatieproces van de cliënt.
Kwaliteitsnetwerk
FVZ
Cyclus
C3
Domein
Samenwerking met en in de keten
Instelling
Terwille
Contactgegevens
info@terwille.nl
Periode
2020 - 2021
Leef- en werkklimaat
Het is merkbaar dat er oog voor elkaar is bij FPA Vincent van Gogh en dat men elkaar ook oprecht verder wil helpen. Feedback is opbouwend en gaat ook ergens over. Het management sprak zijn verwondering uit over de mate van draagkracht voor de feedback en ook de wijze waarop dit ontvangen wordt. Heel respectvol wordt er met elkaar omgegaan. Complimenten zijn gemeend en het is duidelijk dat zowel patiënten, als personeel die voet op deze fpa zetten zich allen welkom voelen. Bij patiënten wordt ingezoomd op de persoon en hoe die de transitie van de ene voorziening naar de andere heeft ervaren. Het gaat binnen deze fpa om meer dan een protocol afwerken, want het gaat hier om het leggen van de verbindingen en het maken van contact.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C7
Domein
Personeel, Cliënten en Familie
Instelling
FPA Vincent van Gogh
Contactgegevens
info@vvgi.nl
Periode
2020 - 2022
Vaktherapie
Vaktherapie wordt door Terwille binnen de PI ingezet om stress te reduceren, daarnaast wordt het ingezet als een bijdrage aan risicomanagement. Vaktherapie is bovendien een mooi observatiemiddel om in contact met de cliënt te komen en is voor de cliënt een laagdrempelige stap om ervaringsgericht aan de slag te gaan. Met vaktherapie staan de medewerkers van Terwille naast de cliënt, wordt zelfontplooiing gestimuleerd en vindt er tegelijkertijd risicomanagement plaats.
Kwaliteitsnetwerk
FVZ
Cyclus
C3
Domein
Behandelinhoudelijk
Instelling
Terwille
Contactgegevens
info@terwille.nl
Periode
2020 - 2021
Regie bij cliënt met de module 'samen beslissen'
FPA Vincent van Gogh werkt met de module “Samen beslissen”. Op een aantrekkelijke, haast spelenderwijze wordt samengewerkt met de cliënt aan de oriëntatie op zijn behandeldoelen. De cliënten krijgen op een begrijpelijke wijze meer inzicht in hoe zij hun perspectief zien en kunnen de vergelijking trekken met hoe het behandelend team dit ziet. Het geeft aanleiding tot gesprek over de overeenkomsten en de verschillen en soms ook verbazing over de mate van zelfinzicht daar waar je het soms niet verwachtte.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C7
Domein
Personeel, Cliënten en Familie
Instelling
FPA Vincent van Gogh
Contactgegevens
info@vvgi.nl
Periode
2020 - 2022
Ervaringsdeskundigheid
Het IMC heeft altijd sociotherapeuten in dienst gehad met eigen ervaring in de forensische verslavingszorg. Sinds oktober 2020 is er een gediplomeerde ervaringsdeskundige in dienst. Sindsdien wordt de functie van ervaringsdeskundige steeds meer ingezet binnen het team. De ervaringsdeskundige heeft zijn ervaringsverhaal gedeeld en richt zich vooral op herstelondersteunende zorg. Daarnaast is er een herstelgroep gestart op de uitstroom afdeling. Dit is een groep die zich richt op herkenning, erkenning en het uitwisselen van ervaringen, begeleid door de ervaringsdeskundige. De ervaringsdeskundige wordt echt als een aanvulling gezien en heeft de mogelijkheid om een eigen invulling aan zijn functie te geven, welke hij ook goed kan invullen.
Kwaliteitsnetwerk
FVZ
Cyclus
C3
Domein
Personeel
Instelling
VNN
Contactgegevens
f.vanderwoude@vnn.nl
Periode
2020 - 2021
Houding en bejegening in de begeleiding van de cliënt
Een absolute parel is het wanneer je als FPA complimenten mag ontvangen van je eigen cliënten over de houding en bejegening. Cliënten gaven als feedback dat zij trots zijn op de medewerkers, omdat zij het gevoel hebben betrokken te worden bij de invulling van hun eigen behandeling. Ze worden gevraagd mee te denken over leerdoelen en de plek waar zij naartoe zouden willen uitstromen. Ook gaven cliënten aan dat zij vinden dat er tussen de verschillende afdelingen goed wordt gecommuniceerd.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C7
Domein
Personeel, Cliënten en Familie
Instelling
FPA Zuidlaren - Lentis/Forint
Contactgegevens
secretariaatcederborg@lentis.nl
Periode
2020 - 2022
Out-of-the-box denken
Medewerkers van het Intramuraal Motivatiecentrum (IMC) zijn heel cliënt en oplossingsgericht. Er wordt niet alleen gekeken naar de regels en het beleid, maar vooral ook naar mogelijkheden. Een voorbeeld hiervan is het aanbieden van verlof in een beschermd wonen locatie (BW): enkele cliënten hebben een nachtje doorgebracht in de BW waar ze na afronding van de behandeling bij het IMC naartoe gaan. Cliënten hebben zo de mogelijkheid te wennen op hun nieuwe plek, wat de overgang makkelijker maakt. Daarnaast zijn medewerkers goed in het inzetten, doorzetten, implementeren en evalueren van nieuwe ontwikkelingen.
Kwaliteitsnetwerk
FVZ
Cyclus
C3
Domein
Personeel
Instelling
VNN
Contactgegevens
f.vanderwoude@vnn.nl
Periode
2020 - 2021
Gefaseerde doorontwikkeling
FPA Franeker kenmerkt zich door de gestage doorontwikkeling, waarbij goed nagedacht wordt over de context waarbinnen de fpa zich bevindt en de ontwikkelsnelheid die daarbij past. Zo wordt er rekening gehouden met de draagkracht van het team en is er een realistisch (plannings)beleid op de werkgroepen die zijn gevormd om het verandermanagement breed te dragen. De mate waarin het management zicht heeft op de werkvloer is daarbij helpend: het management werkt ten dele ook mee in de uitvoering. Dit maakt dat de ontwikkelingen die zijn ingezet gestaag verlopen, in de goede volgorde zijn ingezet, groot draagvlak en grote kans van slagen hebben.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C7
Domein
Personeel, Cliënten en Familie
Instelling
FPA GGZ Friesland
Contactgegevens
zorgadministratie.forensisch@ggzfriesland.nl
Periode
2020 - 2022
Autonomie cliënt
Cliënten hebben, krijgen en ervaren veel eigen verantwoordelijkheid bij het IMC. Zo doen ze zelf boodschappen, komen ze rond met een bepaald budget en koken ze zelf. Daarnaast worden cliënten ook betrokken bij de behandeling en wordt samen met de cliënt de HKT-R doorgenomen en wordt er gekeken naar sterke punten van de cliënt.
Kwaliteitsnetwerk
FVZ
Cyclus
C3
Domein
Cliëntperspectief
Instelling
VNN
Contactgegevens
f.vanderwoude@vnn.nl
Periode
2020 - 2021
Cliëntgerichtheid
Cliënten zijn tevreden over de mate waarin zij worden betrokken bij de invulling van de behandeling en zij ervaren een goede samenwerking met de behandelaren. Met name de houding en de bejegening wordt hierbij als persoonsgericht ervaren. Het ‘’visie denken’’ en ruimte voor maatwerk geeft de patiënten het gevoel dat er aandacht is voor individuele behoeften.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C7
Domein
Personeel, Cliënten en Familie
Instelling
FPA Transfore
Contactgegevens
secretariaatfpa@transfore.nl
Periode
2020 - 2022
Individuele gesprekken & kleine groepen
Cliënten vinden het sociotherapeutisch milieu dat geboden wordt de grootste kracht van het IMC. De groepen bestaan uit ongeveer zeven cliënten waardoor er meer individuele aandacht is voor de cliënt en meer ruimte is voor individuele gesprekken met de sociotherapeut. Daarnaast kan er hierdoor beter gekeken worden naar welke behandeling het beste past bij de cliënt.
Kwaliteitsnetwerk
FVZ
Cyclus
C3
Domein
Cliëntperspectief
Instelling
VNN
Contactgegevens
f.vanderwoude@vnn.nl
Periode
2020 - 2021
Werknemers
Ook deze cyclus viel op dat binnen FPA Zuidlaren veerkrachtige en bevlogen medewerkers werkzaam zijn en dat men zich inzet voor continue verbetering van kwaliteit van zorg. De gezamenlijke missie om de verbeterslag door te zetten en de focus daarop is voelbaar.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C7
Domein
Personeel, Cliënten en Familie
Instelling
FPA Zuidlaren - Lentis/Forint
Contactgegevens
secretariaatcederborg@lentis.nl
Periode
2020 - 2022
Cliëntvolgend werken
Cliënten hebben een vaste behandelaar en mentor die bij de cliënt blijft als hij doorstroomt naar een andere afdeling binnen het IMC. Dit zorgt voor een soepele overgang en het draagt bij aan de continuïteit in de behandeling van de cliënt. Cliënten zijn heel positief over het cliëntvolgend werken van de behandelaar en mentor.
Kwaliteitsnetwerk
FVZ
Cyclus
C3
Domein
Samenwerking met en in de keten
Instelling
VNN
Contactgegevens
f.vanderwoude@vnn.nl
Periode
2020 - 2021
Veerkracht en gedrevenheid
FPA de Mare is volop in beweging en heeft een verloop onder personeel doorgemaakt. Het reviewteam was onder de indruk van de inzet van medewerkers om van veranderingen een succes te maken en de kwaliteit van zorg te blijven ontwikkelen.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C7
Domein
Personeel, Cliënten en Familie
Instelling
FPA De Mare - GGZ WNB
Contactgegevens
Fp.opname@ggzwnb.nl
Periode
2020 - 2022
Warme overdracht
Bij het Intramuraal Motivatiecentrum (IMC) wordt er zorggedragen voor een warme overdracht van de cliënt. Zo worden behandelaren die later in het traject van de cliënt betrokken zijn bij de overgang naar een BW al in een vroeg stadium betrokken in het multidisciplinair overleg (MDO). Daarnaast laat het IMC de zorg niet los voordat iemand anders het heeft overgenomen. Wanneer een cliënt tijdelijk naar huis gaat in afwachting van een volgende behandeling elders, is het team van IMC heel actief in het onderhouden van contact.
Kwaliteitsnetwerk
FVZ
Cyclus
C3
Domein
Samenwerking met en in de keten
Instelling
VNN
Contactgegevens
f.vanderwoude@vnn.nl
Periode
2020 - 2021
Scholing van medewerkers
FPA de Mare biedt medewerkers diverse mogelijkheden om zich verder te ontwikkelen, zoals de onlangs aangeboden opleiding over herstelgericht werken binnen de forensische zorg. In een multidisciplinaire samenstelling wordt een vervolgopleiding gevolgd zodat de kennis weer verder verspreid kan worden onder de teams.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C7
Domein
Personeel, Cliënten en Familie
Instelling
FPA De Mare - GGZ WNB
Contactgegevens
Fp.opname@ggzwnb.nl
Periode
2020 - 2022
Zorg voor elkaar
Het reviewteam signaleerde dat ondanks het personeelsverloop en de afstand tussen de verschillende teams, men aandacht heeft voor elkaar. Om elkaar te helpen worden waar nodig taken (tijdelijk) overgenomen en staat medewerkers voor elkaar klaar.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C7
Domein
Personeel, Cliënten en Familie
Instelling
FPA De Mare - GGZ WNB
Contactgegevens
Fp.opname@ggzwnb.nl
Periode
2020 - 2022
Multidisciplinair verbetertraject
Binnen FPA de Mare wordt gewerkt aan het versterken van de sfeer en het geven van feedback aan elkaar. Er zijn multidisciplinaire teams opgezet om de verbinding en samenwerking tussen disciplines te verbeteren en mee te denken over de verbetering van het leefklimaat. Een coach biedt daarbij ondersteuning en iedere twee weken vindt een terugkoppeling van de voortgang plaats.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C7
Domein
Personeel, Cliënten en Familie
Instelling
FPA De Mare - GGZ WNB
Contactgegevens
Fp.opname@ggzwnb.nl
Periode
2020 - 2022
Cliënt - Staf Meetings
Er wordt bij FPA Den Haag structureel en frequent ruimte geboden aan de cliëntgroep om met het management in gesprek te gaan. Zij vinden het een groot goed dat hiervoor iedere twee weken ruimte wordt gemaakt, waarbij er een uitwisseling plaatsvindt tussen beide.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C7
Domein
Personeel, Cliënten en Familie
Instelling
FPA Den Haag - Fivoor
Contactgegevens
fpa.denhaag@fivoor.nl
Periode
2020 - 2022
Deskundigheidsbevordering
De VOV heeft in samenwerking met het behandel- en managementteam een indrukwekkende opleidingsstructuur neergezet. Er zijn drie opleidingsdagen met een organisatorisch dagdeel en een zorginhoudelijk dagdeel. Daarbij vindt er kennisoverdracht plaats en wordt de organisatie van zorg eenduidig neergezet. Ook is er structureel een teambuildingsdag per jaar.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C7
Domein
Personeel, Cliënten en Familie
Instelling
FPA Den Haag - Fivoor
Contactgegevens
fpa.denhaag@fivoor.nl
Periode
2020 - 2022
Ontwikkelmogelijkheden medewerkers
FPA De Diepen kijkt naar de talenten van zijn medewerkers en denkt in mogelijkheden. Zo is de post van de verpleegkundig specialist niet gevuld en zijn er nu twee verpleegkundigen die daarvoor willen worden opgeleid. Zij krijgen extra taken, zodat zij enerzijds werkdruk bij de collega weghalen en anderzijds extra uitdaging vinden in het werk. Er is een boventallige dienst die een “crea-dienst” vervult gericht op begeleiding bij gezamenlijke activiteiten op de groep. Ook zijn er casemanagers. Dit zijn HBO opgeleide zorgprofessionals die 2 tot 3 cliënten begeleiden gedurende het traject binnen de fpa. Een mooie ontwikkeling ook zijn de zogenoemde expertisegebieden, waarbij personeel naar expertise is opgedeeld om zo een belangrijke rol te vervullen in de bundeling van de kennis en expertise op een specifiek gebied. Als onderdeel van een expertisegebied, draag je bij aan de optimalisatie van het zorggebied en coach je collega’s daar waar nodig is. Er is een goede onderlinge samenhang, waarbij ook oog is voor de positie van het MBO opgeleid personeel.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C7
Domein
Personeel, Cliënten en Familie
Instelling
FPA De Diepen - GGZ Drenthe
Contactgegevens
Elise.van.maastrigt@ggzdrenthe.nl
Periode
2020 - 2022
Scholingsaanbod
De wens om te leren is bij FPA Kompas niet alleen aanwezig, maar wordt ook op een ondersteunende wijze gefaciliteerd. Er is keuze voor een ruim aanbod verplichte scholing. Daarnaast is er ook individueel veel mogelijk. Door het brede aanbod, zou het risico bestaan om het overzicht kwijt te raken, maar ook daaraan heeft de fpa gedacht. Zij houden overzicht over wie, waarom, wanneer, welke scholing volgt. Resultaat hiervan wordt ook bijgehouden in het overzicht. Zo weet iedereen welke scholing door wie is gevolgd en ook wanneer er een herhaling nodig is. Niet alleen is er scholing op gebied van kennisvergaring, ook is er de personeelsbegeleider die gekoppeld is aan de afdeling die intervisie biedt, groepsbegeleidingsactiviteiten organiseert, ondersteuning geeft bij incidenten en coaching aan de collega’s. Er wordt gewerkt vanuit de MAT methodiek; een methodiek die ervoor zorgt dat ieder bij zijn eigen verantwoordelijkheid blijft en aanspreekbaar is hierop, vanuit een gezamenlijk gedragen methodiek.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C7
Domein
Personeel, Cliënten en Familie
Instelling
FPA Kompas - Pro Persona
Contactgegevens
info@pompestichting.nl
Periode
2020 - 2022
Communicatie/samenwerking (overlegstructuur)
Iedereen bij FPA de Diepen is goed op de hoogte is van beleid, discussiepunten in het beleid en ook toekomstige ontwikkelingen. Er zijn met personeel door alle lagen van de organisatie -en ook met de patiëntgroep- regelmatig overlegmomenten. Zo is er een cliënt- staf overleg tussen management en de cliënten, zijn er leefgroep- momenten die naar gelang de sfeer worden opgeschaald en ook weer afgeschaald, is er een multidisciplinaire samenwerking door de expertisegebieden, waarbij op inhoud met elkaar wordt gedeeld en wordt er jaarlijks gestructureerde cliëntfeedback gevraagd. Dit laatste wordt ook aangevuld met de pilot “happy or not”, waarbij er een feedbackzuil rouleert onder de diverse afdelingen.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C7
Domein
Personeel, Cliënten en Familie
Instelling
FPA De Diepen - GGZ Drenthe
Contactgegevens
Menno.voortman@ggzdrenthe.nl
Periode
2020 - 2022
De onderwijstrajectbegeleider
FPA De Diepen werkt met een onderwijstrajectbegeleider. De cliëntgroep blijkt zeer tevreden te zijn met de rol en functie van de onderwijstrajectbegeleider. Zij voelen zich gehoord en betrokken bij hun traject, waarbij er gekeken wordt naar de mogelijkheden. Successen die gevierd worden zijn trajecten naar werk en dagbesteding buiten het terrein van de fpa. Daar waar het voor de cliëntgroep vaak lastig is om werk te vinden, zeggen cliënten dat het hier wel lukt. De onderwijstrajectbegeleider werkt nog steeds aan het vormen van haar netwerk met dagbestedingsaanbieders en ook werkvoorzieningen.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C7
Domein
Personeel, Cliënten en Familie
Instelling
FPA De Diepen - GGZ Drenthe
Contactgegevens
Lynn.van.der.laan@ggzdrenthe.nl
Periode
2020 - 2022
Ieder kwartaal ontwikkelgesprekken met de leidinggevende
Naast de jaargesprekken met de medewerkers zijn er bij FPA Transore ook gesprekken die ieder kwartaal gehouden worden met de teamleider. Geboren vanuit een wens om ook regelmatig de medewerkers te spreken die je sneller uit het oog verliest, zijn deze individuele momenten tussen de medewerker en de direct leidinggevende ingepland. Het doel hiervan is het behouden van de aansluiting, preventie van uitval en onvrede en ook het bespreekbaar maken van de (individuele) ontwikkelingswensen. De fpa kent een laag verzuim.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C7
Domein
Personeel, Cliënten en Familie
Instelling
FPA Transfore
Contactgegevens
secretariaatfpa@transfore.nl
Periode
2020 - 2022
Zorg voor elkaar; Personal Check Point (PCP)
Het personal check point (PCP) is een moment tijdens elke dienst bij FPA Rotterdam, waarin de collega’s bij elkaar komen en je bij elkaar checkt hoe de ander erbij zit. Personeel vertelt elkaar waar ze tegenaan lopen, stellen elkaar een vraag, of er wordt hulp van een andere afdeling gevraagd. Soms wordt er ook een spel gespeeld, waarbij ieders kwaliteiten benoemd worden, of gaat het over teamontwikkeling en de multidisciplinaire samenwerking. FPA Rotterdam borgt hiermee op een relatief eenvoudige wijze de ruimte en aandacht voor iedere professional, waarbij er ook ruimte is voor dingen die niet lekker gaan. Door het PCP ervaart personeel dat er meer met elkaar in gesprek wordt gegaan en dat er meer gebouwd kan worden aan de teams.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C7
Domein
Personeel, Cliënten en Familie
Instelling
FPA Rotterdam - Fivoor
Contactgegevens
Fpa.rotterdam@fivoor.nl
Periode
2020 - 2022
Hart voor de zorg op alle lagen
FPA Coornhert is gastvrij en vriendelijk in het contact. Iedereen is in zijn rol betrokken en verantwoordelijk voor de zorgverlening die de fpa biedt. Binnen de diverse rollen en taken in FPA Coornhert is er sprake van een cliëntgerichtheid. De cliënten zeggen ook dat het contact met de professionals gelijkwaardig voelt en dat zij benaderbaar zijn. Er is een wederzijds respect merkbaar, waarbij de beginselen van het herstelgericht werken aanwezig zijn.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C7
Domein
Personeel, Cliënten en Familie
Instelling
FPA Coornhert - Reinier van Arkel
Contactgegevens
reinierkwadraat-zorgnetwerken-zorgadministratie@reiniervanarkel.nl
Periode
2020 - 2022
Het team
FPA Heiloo is erg trots is op het team wat er staat. Cliënten noemen de begeleiding erg vriendelijk en betrokken bij hun herstel. Het team is benaderbaar en beschikbaar. Ook de verpleegkundigen en agogen zijn erg trots op zichzelf en het team wat er staat. Iedereen herkent dat de motivatie en inzet die getoond wordt, niet vanzelfsprekend is. Het management ziet een enorme veerkracht in de nieuwe teams en een gedrevenheid de fpa naar een hoger niveau te tillen. Men is betrokken bij de fpa en wil graag samenbouwen. “Zij werken echt met hun hart”.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C7
Domein
Personeel, Cliënten en Familie
Instelling
FPA GGZ NHN
Contactgegevens
secretariaatfpa@ggz-nhn.nl
Periode
2020 - 2022
Leergierigheid
De leergierigheid binnen FPA Kompas is groot. Men wil graag de fpa en de kwaliteit van zorg hierbinnen vergroten. Dit alles gebeurt in een prettige sfeer, met oog voor elkaar en elkaars standpunten. Dit maakt dat er een goede voedingsbodem voor professionals is om te leren, te ontwikkelen en mee te denken over de uitdagingen die er liggen.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C7
Domein
Personeel, Cliënten en Familie
Instelling
FPA Kompas - Pro Persona
Contactgegevens
info@pompestichting.nl
Periode
2020 - 2022
Ketenzorg met de specifieke positie als FPA daarbinnen
Hoewel de cliëntengroep van FPA De Diepen soms verdeeld is over de voor- en nadelen van de fpa met de fpk in de achtertuin, de positie van FPA De Diepen in het geheel positief. De fpa kenmerkt zich duidelijk door een beveiligingsniveau twee en met de functionaliteiten van de fpk binnen handbereik biedt FPA De Diepen ook een behandelmogelijkheid aan de cliëntgroep die anders binnen een fpk zouden moeten verblijven. Dit schept aan de ene kant mogelijkheden voor een zwaardere doelgroep met zorg op maat, terwijl aan de andere kant de cliënten ook zien dat hierdoor bijvoorbeeld de patiomuren hoger zijn dan zij gewend zijn bij andere fpa. FPA De Diepen heeft een goede samenwerking binnen de ketenzorg. Er zijn duidelijke dwarsverbindingen gemaakt met bijvoorbeeld de behandelmogelijkheden binnen de fpk. Ook de forensisch ambulante partner is nauw betrokken, waarbij ook hier behandelmogelijkheden worden geboden aan een cliënt binnen de fpa. FPA De Diepen heeft een helder afwegingskader wanneer wordt samengewerkt met de keten en ook kiest men specifiek welke partner passend is. Daarbij wordt gekeken naar wat passend is bij het individuele traject van een cliënt. Het zorgt voor een flexibiliteit in op- en afschalingsmogelijkheden.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C7
Domein
In-, door- en uitstroom
Instelling
FPA De Diepen - GGZ Drenthe
Contactgegevens
Menno.voortman@ggzdrenthe.nl
Periode
2020 - 2022
Ketennetwerk
De ketensamenwerking bij FPA Transfore beperkt zich niet tot samenwerking op cliëntlogistiek niveau, maar ook op het niveau van de kennisoverdracht en ook organisatie van zorg. Een voorbeeld hiervan is de verslavingszorg en de samenwerking met Tactus op het gebied van de kennisdeling, alsook de samenwerking met de polikliniek als het gaat om de uitleen van behandelaren.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C7
Domein
In-, door- en uitstroom
Instelling
FPA Transfore
Contactgegevens
secretariaatfpa@transfore.nl
Periode
2020 - 2022
Het expertisenetwerk
Met de reorganisatie van de zorg in wijkteams, kwam ook de behoefte bij FPA Heiloo om de expertise van diverse zorgprofessionals beter te borgen. De angst om expertise te verliezen in een vooral generalistisch georiënteerd veld, had ook betrekking op de expertise forensische zorg. De fpa besloot om deel te nemen in het Expertise netwerk, waarbinnen zij medewerkers leverden met expertise ‘forensische zorg’. Het idee is kortweg dat iedereen kan putten uit de diverse expertises. Zo helpt de fpa anderen met hun vragen over bijvoorbeeld delictgedrag en kunnen zij expertise vragen op bijvoorbeeld het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling. Er is sprake van een mooie balans van geven en nemen.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C7
Domein
In-, door- en uitstroom
Instelling
FPA GGZ NHN
Contactgegevens
secretariaatfpa@ggz-nhn.nl
Periode
2020 - 2022
Uitstroomcoördinatoren met herstelvisie
De HUCO’ s hebben bij FPA Den Haag veel aandacht voor de uitstroom, waarbij zij een goede samenwerking hebben met alle andere disciplines en de extramurale ketenpartners. Zij zijn aanwezig bij de VGB’ s en ook bij de systeemgesprekken, waardoor zij goed op de hoogte zijn van het traject van de cliënt. Zij werken vanuit de herstelvisie en dragen dit ook als zodanig uit binnen de multidisciplinaire samenwerking. De “HUCO” en zijn extramurale netwerk is van grote waarde bij het oplossen van de stagnatie in de uitstroom en het nog beter integraal inbedden van de herstelvisie.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C7
Domein
In-, door- en uitstroom
Instelling
FPA Den Haag - Fivoor
Contactgegevens
fpa.denhaag@fivoor.nl
Periode
2020 - 2022
Unitdifferentiatie op behandel- en begeleidingsbehoefte
Bij FPA Coornhert is nagedacht over de indeling en de doorstroom binnen de fpa. Op de eerste unit, waarin de cliënt ontvangen wordt, is sprake van een observatieperiode. Hier wordt de cliënt niet per se behandeld, maar kan iemand eerst binnenkomen en wennen. Deze unit biedt de eerste 3 maanden een stabiele basis en geeft inzicht in het milieu waarin de cliënt het best gedijt. Unit 2 en 3 zijn behandelunits, gericht op de resocialisatie en re-integratiedoelen. Unit 2 is meer groepsgericht, waarbij de groepsdynamiek en zelfstandigheid wordt gestimuleerd. Unit 3 is een meer individueel gerichte afdeling, waarbij de behandeling zich richt op verstevigen van de basis. De fpa herkent dat niet iedere cliënt gebaat is bij eenzelfde milieu en benadert dit niet vanuit stoornis alleen, maar kijkt daarbij ook vooral naar hetgeen bijdraagt aan het herstel.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C7
Domein
In-, door- en uitstroom
Instelling
FPA Coornhert - Reinier van Arkel
Contactgegevens
reinierkwadraat-zorgnetwerken-zorgadministratie@reiniervanarkel.nl
Periode
2020 - 2022
De uitstroomcoördinator
Er is een landelijke stagnatie op uitstroom. Wachtlijsten zijn soms erg lang en werken demotiverend voor een cliënt die klaar is voor een volgende stap. FPA Heiloo heeft nog geen oplossing voor de wachtlijst, maar organiseert wel kennis en expertise op dit vlak door de intrede van een nieuwe functie binnen de fpa: de uitstroomcoördinator. Deze uitstroomcoördinator verzorgt alleen díe uitstroom, waarbij de verwachting is dat deze complex zal zijn. Uitstroomprofielen, waarbij geen moeilijkheden te verwachten zijn, kunnen door de persoonlijk begeleider worden gecoördineerd. De uitstroomcoördinator kan met een goede focus op de probleemgebieden inzet plegen op behoud en vergroting van het netwerk en maakt duidelijke samenwerkingsafspraken. Ook kijkt deze medewerker naar bovenregionale stagnering in de uitstroom en probeert hij regio-overstijgende oplossingen te bedingen. Het weghalen van deze tijdrovende klus bij de persoonlijk begeleiders (pb’ers) geeft ruimte aan de pb’ ers om de overige zorg goed te organiseren, waarmee de continuïteit van zorg beter gewaarborgd blijft.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C7
Domein
In-, door- en uitstroom
Instelling
FPA GGZ NHN
Contactgegevens
secretariaatfpa@ggz-nhn.nl
Periode
2020 - 2022
Behandelplanbespreking
Binnen FPA Kompas wordt het behandelplan in samenspraak met de cliënt opgesteld, geëvalueerd en bijgesteld. Cliënten zijn de gehele behandelplanbespreking aanwezig en mogen hun familie en naasten uitnodigen. Cliënten ervaren dit als prettig omdat zij op deze manier inzicht krijgen in hun eigen behandeling. Iets wat voor de fpa vanzelfsprekend is maar wat in de praktijk nog niet in alle instellingen gebeurt.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C6
Domein
Zorgprogramma
Instelling
FPA Kompas - Pro Persona
Contactgegevens
info@pompestichting.nl
Periode
2019 - 2020