Overzicht van parels

Parels
Filter parels

Kwaliteitsnetwerk

Overkoepelend domein

Jaar

Out of the box denken
Er wordt op een creatieve wijze gezocht naar mogelijkheden om buiten de kaders te denken als dit het beste is voor de client. Dit wordt ook bij uitstroom gedaan.
Kwaliteitsnetwerk
FVZ
Cyclus
C2
Domein
Personeel
Instelling
VNN
Contactgegevens
f.vanderwoude@vnn.nl
Periode
2018 - 2019
Samenwerking
FPA GGZ Friesland heeft de oester ‘gebrek aan samenwerken’ weten te kraken en dit heeft geresulteerd in een parel. Om de wij/zij cultuur tussen de ‘achterkant’ (de werkvloer) en de ‘voorkant’ (de kantoorgang waar het behandelteam werkt) aan te pakken is een verandertraject gestart. Dit traject heeft een zeer positieve invloed op de overgang van de ‘oude cultuur’ (minder transparantie) naar de ‘nieuwe cultuur’ (openheid in communicatie). Onder andere door de komst van nieuwe medewerkers en werkgroepen die de fpa gezamenlijk gestart zijn, staat iedereen in de stand van samenwerking. Er is veel positieve energie en men wil samen vooruit. Eén van de eerste opbrengsten in het verandertraject is de samenwerking tussen het behandelteam en de afdelingen. Men is op de hoogte van elkaar en weet elkaar beter te vinden.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C5
Domein
Personeel, Cliënten en Familie
Instelling
FPA GGZ Friesland
Contactgegevens
zorgadministratie.forensisch@ggzfriesland.nl
Periode
2018
Samenhorig team
Bij IMC zijn er enthousiaste medewerkers werkzama die hart voor de zaak hebben. Het is een hecht team met veel saamhorigheid. Er worden regelmatig teammiddagen georganiseerd waarbij diverse belangrijke onderwerpen worden besproken. Ook is er aandacht voor persoonlijk leiderschap.
Kwaliteitsnetwerk
FVZ
Cyclus
C2
Domein
Personeel
Instelling
VNN
Contactgegevens
f.vanderwoude@vnn.nl
Periode
2018 - 2019
Steunsysteem betrekken
FPA GGZ NHN betrekt op verschillende wijzen het steunsysteem bij de behandeling van de patiënten. Naasten worden, met goedkeuring van de patiënt, uitgenodigd voor de behandelplanbesprekingen en de zorgafstemmingsgesprekken en worden op de hoogte gehouden van de behandeling. Elk jaar wordt een familiedag georganiseerd waar familie de mogelijkheid heeft om te zien waar hun familielid is opgenomen en hoe de behandeling vorm wordt gegeven. De fpa weet het steunsysteem bij de behandeling te betrekken en maakt het mogelijk om hier begeleiding in te geven.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C5
Domein
Personeel, Cliënten en Familie
Instelling
FPA GGZ NHN
Contactgegevens
secretariaatfpa@ggz-nhn.nl
Periode
2018
Teamcoachingstraject
FPA Rotterdam heeft door de vele wisselingen in personeel het afgelopen jaar een vrij nieuw team. Door middel van een team coaching traject is de fpa gestart met het creëren van meer verbinding tussen de medewerkers en het zo optimaal mogelijk maken van de veiligheid. De fpa heeft een externe coach ingevlogen en investeert veel tijd in de teambuilding. Het team coaching traject heeft de samenhorigheid en het doorzettingsvermogen om er samen de schouders onder te zetten erg vergroot.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C5
Domein
Personeel, Cliënten en Familie
Instelling
FPA Rotterdam - Fivoor
Contactgegevens
Fpa.rotterdam@fivoor.nl
Periode
2018
Teamspirit
Binnen FPA Coornhert heerst een positieve teamspirit. Ondanks de tijden van personele krapte zijn de medewerkers van de fpa hard blijven werken. Binnen de fpa heeft iedereen passie voor het vak wat steeds weer zorgt voor positieve energie. Het team zit op één lijn met elkaar, is flexibel, weerbaar en veerkrachtig. Het aanpassingsvermogen en de gelijkwaardigheid maakt het team sterk. Medewerkers zijn bekend met elkaar, de units en de patiënten. Indien nodig vallen medewerkers in op een andere unit.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C5
Domein
Personeel, Cliënten en Familie
Instelling
FPA Coornhert - Reinier van Arkel
Contactgegevens
reinierkwadraat-zorgnetwerken-zorgadministratie@reiniervanarkel.nl
Periode
2018
Verbondenheid
Medewerkers van FPA Transfore voelen grote verbondenheid met elkaar. In een van de gesprekken wordt gezegd “ik ben trots op mijn collega’s, je bent er voor elkaar in goede en slechte tijden. Daardoor houd je je staande in de gekkigheid” en “De pilaren van de fpa zijn sociotherapie en verpleegkundigen”.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C5
Domein
Personeel, Cliënten en Familie
Instelling
FPA Transfore
Contactgegevens
secretariaatfpa@transfore.nl
Periode
2018
Zelforganisatie
FPA Coornhert werkt met zelforganisatie binnen de teams. De verschillende rollen en verantwoordelijkheden zijn duidelijk verdeeld en daardoor ervaren de teams gelijkwaardigheid. De zelforganisatie heeft geresulteerd in een stabiel team met veel positieve energie. Elke medewerker is eigenaar van het plan en voelt dat hij/zij invloed heeft bij de besluitvorming. Een voorbeeld van de zelforganisatie is de vacatureprocedure die vorm wordt gegeven door alle medewerkers. Medewerkers van de fpa geven aan dit erg prettig te vinden met als resultaat dat er veel nieuw personeel met ervaring in het forensisch werken is aangenomen.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C5
Domein
Personeel, Cliënten en Familie
Instelling
FPA Coornhert - Reinier van Arkel
Contactgegevens
reinierkwadraat-zorgnetwerken-zorgadministratie@reiniervanarkel.nl
Periode
2018
Zelfsturende teams
FPA Vincent van Gogh heeft de oester ‘verbinding en samenwerking tussen het afdelingsteam’ weten te kraken en dit heeft gersulteerd in een parel. Zo werkt de fpa met zelfsturende teams. Het afdelingsteam en het behandelteam hebben dezelfde visie en een gezamenlijk startpunt (dat wat het beste is voor de patiënt). De zelfsturende teams zijn transparant in de werkwijze en gelijkwaardig naar elkaar toe.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C5
Domein
Personeel, Cliënten en Familie
Instelling
FPA Vincent van Gogh
Contactgegevens
info@vvgi.nl
Periode
2018
Doorstroom
FPA Radix heeft op het terrein van Mondriaan de ambulante poli en mogelijkheden tot beschermd wonen. Patiënten kunnen hierdoor gemakkelijk doorstromen en blijven langer in beeld. Er kan goede nazorg worden geboden en de persoonlijk begeleider blijft aan de patiënt verbonden. Dit zorgt ervoor dat de patiënt langer begeleid kan worden waardoor hij steviger in zijn schoenen staat bij zijn terugkeer in de maatschappij. De fpa heeft tot slot goede contacten met externe partners wat gunstig is voor de doorstroom van patiënten buiten Mondriaan.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C5
Domein
In-, door- en uitstroom
Instelling
FPA Radix - Mondriaan
Contactgegevens
FPAV2@mondriaan.eu
Periode
2018
Doorstroom en nazorg
Op het terrein van FPA Vincent van Gogh zijn er goede doorstroom mogelijkheden voor de patiënten. Zo kunnen de patiënten doorstromen naar de ftu waar 24-uursbegeleiding aanwezig is. Daarnaast is er een aantal appartementen waar de patiënt kan wonen en waar de begeleiding gemakkelijk naar toe kan komen. De fpa is een eigen RIBW voorziening aan het opzetten en een nazorgprogramma aan het ontwikkelen. Onderdelen van het nazorgprogramma zijn het tijdelijk beschikbaar en bereikbaar blijven van de verpleging van de FTU nadat de patiënt de FTU heeft verlaten en het in behandeling van de fpa kunnen verblijven na het verlaten van de afdeling.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C5
Domein
In-, door- en uitstroom
Instelling
FPA Vincent van Gogh
Contactgegevens
info@vvgi.nl
Periode
2018
In-, Door- en uitstroom
FPA GGZ NHN heeft goede in-, door- en uitstroommogelijkheden. Zo is er een open unit waar de patiënten heel zelfstandig kunnen wonen en op het terrein zijn er pre-wonen units. In de pre-wonen units wordt een stap gezet in de klinische behandeling om de overgang naar een RIBW of zelfstandig wonen kleiner te maken en te toetsen of patiënten eraan toe zijn en/of nog vaardigheden moeten ontwikkelen. Daarnaast maakt de fpa gebruik van verdienwoningen. De mogelijkheid om de zorg op het terrein van de fpa af te schalen naar minder beveiligde woningen maakt het mogelijk dat patiënten heel gefaseerd kunnen oefenen in het zelfstandig of zelfredzaam worden. Voor de uitstroommogelijkheden heeft de fpa contacten met forensische woontrainingshuizen.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C5
Domein
In-, door- en uitstroom
Instelling
FPA GGZ NHN
Contactgegevens
secretariaatfpa@ggz-nhn.nl
Periode
2018
Ontvangst in een warm bad
Over de ontvangst binnen FPA Zuidlaren zijn patiënten erg positief. De binnenkomst wordt als een warm onthaal ervaren. Voorafgaand aan de opname ontvangen patiënten een informatiepakket over de fpa, is duidelijk wie de persoonlijk begeleider is en wie het opnamegesprek gaat voeren. Bij binnenkomst krijgen de patiënten over het algemeen een goede uitleg, een rondleiding over de afdeling en een opnamegesprek. Patiënten kunnen met vragen altijd bij de medewerkers terecht.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C5
Domein
In-, door- en uitstroom
Instelling
FPA Rotterdam - Fivoor
Contactgegevens
secretariaatcederborg@lentis.nl
Periode
2018
Veerkracht en saamhorigheid
In februari 2017 heeft het overlijden van een sociotherapeut door het toedoen van een patiënt een enorme schok veroorzaakt in de hele instelling. Na een periode van rouw, boosheid en verdriet is er een tijd van rust gekomen. Medewerkers hebben enorme veerkracht laten zien en er is een groot gevoel van saamhorigheid ontstaan.
Kwaliteitsnetwerk
FPC/K
Cyclus
C1
Domein
Gezond werkklimaat en personeel
Instelling
FPC de Kijvelanden
Contactgegevens
rinke.boone@fivoor.nl
Periode
2018
Samenwerking met ambulant
FPA GGZ Friesland heeft een goede samenwerking met de ambulante tak. FPA GGZ Friesland heeft een letterlijke verbinding tussen de FPA en de ambulante tak doordat de manager behandelzaken zowel aan de klinische tak (OFS en FPA) als aan de ForFACT verbonden is. Vanuit het ForFACT en de poli FP wordt behandelinhoudelijke aanvulling geboden aan de behandelaren van de FPA. Daarnaast kunnen de patiënten vanuit het ForFACT het gehele traject gevolgd worden, de hulpverleners zijn daardoor een continue, vertrouwde factor binnen de behandeling. De samenwerking met de OFS zorgt er tot slot voor dat zorg gemakkelijk op- en afgeschaald kan worden. Zo zijn er op de locatie in Leeuwarden binnen de OFS 10 klinische bedden beschikbaar voor op- en afschaling van forensische patiënten.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C5
Domein
In-, door- en uitstroom
Instelling
FPA GGZ Friesland
Contactgegevens
zorgadministratie.forensisch@ggzfriesland.nl
Periode
2018
Programma 'Over de streep'
Dit programma bestaat uit verschillende opeenvolgende modules waar patiënten die een positieve urinecontrole hebben ingeleverd, of behoefte hebben aan een extra programma, focussen op verslaving en gebruik. De patiënten bespreken gebruik en er wordt steun aan ontleend. Het programma wordt ingezet om patiënten te motiveren voor hun behandeling.
Kwaliteitsnetwerk
FPC/K
Cyclus
C1
Domein
Behandeling
Instelling
FPC de Kijvelanden
Contactgegevens
rinke.boone@fivoor.nl
Periode
2018
Werken met een grote keten
FPA De Mare is onderdeel van GGZ WNB. GGZ WNB is een grote keten met onder andere een forensisch FACT en forensisch wonen. Daarnaast heeft de fpa goede contacten met de gemeente Bergen op Zoom. Dit maakt dat de doorstroommogelijkheden vanuit de fpa naar forensisch wonen en zelfstandig wonen goed zijn. Wanneer er wachttijden zijn, blijft de fpa naar alternatieven zoeken en kijkt samen met de reclassering naar andere opties. Patiënten moeten, voordat zij kunnen doorstromen vanuit de resocialisatieafdeling, aan verschillende eisen voldoen. Zo dient de patiënt minstens drie dagen per week dagbesteding te hebben. Tijdens het verblijf op de resocialisatieafdeling wordt de dagbesteding dan ook opgebouwd. De fpa verwacht dat wanneer de patiënt zelfstandig gaat wonen, hij dan voldoende dagbesteding heeft.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C5
Domein
In-, door- en uitstroom
Instelling
FPA De Mare - GGZ WNB
Contactgegevens
Fp.opname@ggzwnb.nl
Periode
2018
Groot en flexibel aanbod therapieen en dagbesteding
Er is een grote formatie vaktherapeuten, psychologen en medewerkers WL&S in de instelling die samen werken aan het aanbod therapieën en dagbesteding. Hiervan is het doel dat patiënten altijd een passend programma kunnen volgen. Wat betreft dagbesteding is er veel aanbod in de instelling.
Kwaliteitsnetwerk
FPC/K
Cyclus
C1
Domein
Behandeling
Instelling
FPC de Kijvelanden
Contactgegevens
rinke.boone@fivoor.nl
Periode
2018
Aandacht voor de individuele patiënt
FPA Coornhert werkt vanuit de-escalerende principes en zorg op maat voor de individuele patiënt. Van nature werken alle medewerkers op een de-escalerende manier wat resulteert in weinig dwang en drang. Patiënten geven aan dat zij merken dat de medewerkers zien wat zij nodig hebben. Daarnaast is het team altijd geïnteresseerd in de patiënt, behulpzaam, toont interesse en staat voor de patiënten open. De fpa heeft de juiste aandacht voor haar patiënten.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C5
Domein
Zorgprogramma
Instelling
FPA Coornhert - Reinier van Arkel
Contactgegevens
reinierkwadraat-zorgnetwerken-zorgadministratie@reiniervanarkel.nl
Periode
2018
Laagdrempeligheid in alle lagen van de organisatie
Directie geeft aan dat ‘de deur altijd open staat’. Dit bevestigen medewerkers en patiënten. In alle gesprekken die de reviewers hebben gevoerd kwam naar voren hoe zeer medewerkers en patiënten het waarderen dat directie goed zichtbaar en benaderbaar is. De patiëntenraad heeft geregeld (goed) contact met de directie en zij merken dat er aan verbeterpunten gewerkt wordt.
Kwaliteitsnetwerk
FPC/K
Cyclus
C1
Domein
Gezond werkklimaat en personeel
Instelling
FPC de Kijvelanden
Contactgegevens
rinke.boone@fivoor.nl
Periode
2018
Behandelaanbod
Binnen de muren van FPA Coornhert is er een ruim behandelaanbod. De fpa heeft zowel groepsaanbod als individueel aanbod op het gebied van PMT, muziektherapie en beeldende therapie. Naast het ruime behandelaanbod vinden er op de units groepsgesprekken en -therapieën plaats, is er activiteitenbegeleiding en kan er onder begeleiding, in een daarvoor bestemde ruimte, gesport worden. De fpa biedt behandeling op maat en heeft veel mogelijkheden voor patiënten zonder vrijheden.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C5
Domein
Zorgprogramma
Instelling
FPA Coornhert - Reinier van Arkel
Contactgegevens
reinierkwadraat-zorgnetwerken-zorgadministratie@reiniervanarkel.nl
Periode
2018
Focus op relationele veiligheid
Medewerkers zetten zich in om alle patiënten van de instelling te leren kennen. Zij investeren in contact met de patiënten. De visie is dat er vanuit dat contact ook gede-escaleerd kan worden.
Kwaliteitsnetwerk
FPC/K
Cyclus
C1
Domein
Forensische scherpte binnen het spanningsveld behandelen en beveiligen
Instelling
FPC de Kijvelanden
Contactgegevens
rinke.boone@fivoor.nl
Periode
2018
Behandelafdelingen
FPA Utrecht heeft een duidelijk onderscheid in afdelingen. Zo is er een afdeling waar supportieve zorg geboden kan worden, een afdeling waar sociaal therapeutische zorg geboden kan worden en een FHIC die gericht is op de-escalatie bij crisis. De afdelingen van de fpa zijn gericht op de zorgbehoefte van de patiënt en de patiënt ontvangt hierdoor passende zorg. De afdelingen waarop supportieve zorg en sociaal therapeutische zorg geboden wordt hebben zowel gesloten, besloten als open plaatsen. Dit maakt dat de intensiteit van de zorg en de behandeling van de patiënt makkelijk op- en afgeschaald kan worden.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C5
Domein
Zorgprogramma
Instelling
FPA Utrecht - Fivoor
Contactgegevens
fpa.utrecht@fivoor.nl
Periode
2018
Omgekeerde integratie met buurtbewoners
Er wordt veel geinvesteerd in de relatie met buurtbewoners. Via Social Media wordt contact onderhouden tussen de instelling en de buurtbewoners en kunnen buurtbewoners zich opgeven voor sportactiviteiten. Daarnaast stelt de instelling haar deuren open voor rondleidingen, open dagen en meet&greets. Patiënten hebben hierin een actieve rol; zij geven de rondleidingen en denken mee over de invulling.
Kwaliteitsnetwerk
FPC/K
Cyclus
C1
Domein
Overig
Instelling
FPC de Oostvaarderskliniek
Contactgegevens
info@oostvaarderskliniek.nl
Periode
2018
Breed aanbod
FPA Rotterdam heeft een breed aanbod in behandeling, vaktherapieën en sportieve mogelijkheden. De fpa heeft dagelijks van 08:00 – 20:00 uur activiteitenbegeleiders in dienst die activiteiten kunnen ondersteunen. De fpa werkt daarnaast samen met FPC/K Rotterdam waardoor alle vaktherapieën aan de patiënten aangeboden kunnen worden. Voor patiënten met verslavingsproblematiek en patiënten met LVB-problematiek heeft de fpa een passend behandelaanbod. De fpa heeft tot slot op het terrein mogelijkheden om te sporten (zwemmen/ voetballen/ tennissen), zowel binnen als buiten.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C5
Domein
Zorgprogramma
Instelling
FPA Rotterdam - Fivoor
Contactgegevens
Fpa.rotterdam@fivoor.nl
Periode
2018
Ontwikkelslag in het terugdringen van separaties
Medewerkers geven aan trots te zijn op de veranderingen die ingezet zijn om separaties en agressie naar personeel te verminderen. Op de Intensieve Begeleidings Afdeling wordt gewerkt volgens het FHIC-model. Door middel van contacttoename wordt de patiënt nooit alleen gelaten en vindt er continu vroegsignalering plaats. Er wordt gekeken naar individuele behoeftes van de patiënt.
Kwaliteitsnetwerk
FPC/K
Cyclus
C1
Domein
Forensische scherpte binnen het spanningsveld behandelen en beveiligen
Instelling
FPC de Oostvaarderskliniek
Contactgegevens
info@oostvaarderskliniek.nl
Periode
2018
Cliëntgerichtheid
FPA Zuidlaren gaat erg patiëntgericht te werk. Patiënten kunnen hun wensen gericht op de toekomst aangeven, mogen meedenken in de behandeling en hebben hier ook inspraak in. Patiënten kunnen daarnaast altijd met iedereen in gesprek gaan, mogen hun mening geven, ook wanneer zij het ergens niet mee eens zijn, en hebben het gevoel dat er dan naar hen geluisterd wordt. De fpa heeft aandacht voor haar patiënten en neemt de tijd om uit te leggen waarom bepaalde keuzes gemaakt worden. Patiënten Patiëntvoelen zich hierdoor gehoord, serieus genomen en tevreden.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C5
Domein
Zorgprogramma
Instelling
FPA Zuidlaren - Lentis/Forint
Contactgegevens
secretariaatcederborg@lentis.nl
Periode
2018
Maatschappelijk werk is betrokken van begin tot eind van de behandeling
Vanaf het moment dat een patiënt wordt opgenomen tot het moment dat iemand met ontslag gaat, heeft hij/zij dezelfde maatschappelijk werker. Dit zorgt voor continuïteit binnen de behandeling en vertrouwen in de relatie met de patiënt.
Kwaliteitsnetwerk
FPC/K
Cyclus
C1
Domein
Behandeling
Instelling
FPC de Oostvaarderskliniek
Contactgegevens
info@oostvaarderskliniek.nl
Periode
2018
Ervaringsdeskundigheid
FPA Den Haag heeft een ervaringsdeskundige in dienst. De ervaringsdeskundige heeft de herstelgroep opgericht en geeft deze aan de patiënten. Dit werkt positief omdat de ervaringsdeskundige op een andere manier met de patiënten praat. De ervaringsdeskundige draait binnen de fpa daarnaast ook mee als teamlid. De patiënten vinden dit fijn, zowel in de dagbesteding als in de dagelijkse begeleiding van zorg. De patiënten geven aan dat zij hun verhaal kwijt kunnen en met de ervaringsdeskundige kunnen levelen.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C5
Domein
Zorgprogramma
Instelling
FPA Den Haag - Fivoor
Contactgegevens
fpa.denhaag@fivoor.nl
Periode
2018
Handleiding van elke patient op Intensieve Begeleidings Afdeling
Op de Intensieve Begeleidings Afdeling wordt er voor en met elke patiënt een handleiding geschreven. Hierin wordt beschreven welk gedrag de patiënt in crisis laat zien en hoe hij geholpen kan worden door medewerkers. De best-practices uit de opname worden hierin beschreven. Deze handleiding gaat mee als de patiënt weer terugkeert naar de eigen afdeling of doorstroomt naar een andere afdeling.
Kwaliteitsnetwerk
FPC/K
Cyclus
C1
Domein
Patiënt en leefklimaat
Instelling
FPC de Oostvaarderskliniek
Contactgegevens
info@oostvaarderskliniek.nl
Periode
2018
Geen beheersmatige cultuur
FPA Transfore heeft geen beheersmatige cultuur. Zo zijn de kamers van de patiënten ruim en heeft de afdeling geen klinische uitstraling. De patiënten kunnen daarnaast zelf de deur van hun kamer open en dicht doen en patiënten mogen bij elkaar op kamer komen (met de deuren open) om een kopje koffie/thee te drinken of een film te kijken.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C5
Domein
Zorgprogramma
Instelling
FPA Transfore
Contactgegevens
secretariaatfpa@transfore.nl
Periode
2018
Winkel
Tijdens de rondleiding viel het reviewteam op hoe verzorgd de beveiligde en onbeveiligde ring eruit zien. Het is er schoon en er heerst rust. De winkel is een dynamisch middelpunt van de onbeveiligde ring.
Kwaliteitsnetwerk
FPC/K
Cyclus
C1
Domein
Overig
Instelling
FPC de Oostvaarderskliniek
Contactgegevens
info@oostvaarderskliniek.nl
Periode
2018
Inzage EPD
Binnen FPA Transfore kunnen alle patiënten sinds 1 juni 2018 alle rapportages via het EPD inzien. De fpa heeft in het inzicht in de rapportages een vertraging van zeven dagen verwerkt. Het is zeer goed dat de fpa patiënten via het EPD inzicht geeft in de rapportages, mede omdat hier op landelijk niveau door ervaringsdeskundigen, veel aandacht aan besteed is.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C5
Domein
Zorgprogramma
Instelling
FPA Transfore
Contactgegevens
secretariaatfpa@transfore.nl
Periode
2018
Cursus Forensische scherpte
Vanwege personeelsverloop in de sector en vrij veel onervaren teams heeft de Pompestichting een cursus ontwikkeld om medewerkers klaar te stomen voor het werk in tbs-kaders. De cursus bestaat uit zes dagdelen waar zaken als omgaan met piepers en afstand en nabijheid ter sprake komen. De cursus stimuleert het gesprek en het aanspreken van elkaar op de werkvloer.
Kwaliteitsnetwerk
FPC/K
Cyclus
C1
Domein
Forensische scherpte binnen het spanningsveld behandelen en beveiligen
Instelling
FPC de Pompestichting
Contactgegevens
r.greve@pompestichting.nl
Periode
2018
MindUp
GGZ Friesland werkt samen met MindUp. MindUp begeleidt patiënten bij werk en dagbesteding. Met MindUp biedt GGZ Friesland patiënten prachtige mogelijkheden voor dagbesteding op het terrein. Zo zit in het gebouw van MindUp onder andere een fietsenwerkplaats, productiewerkplaats en een houtwerkplaats. De receptie van dit gebouw wordt bemand door patiënten, ook voeren zij administratieve taken uit. Op het terrein van GGZ Friesland wordt het onderhoud, onder begeleiding, door de groenvoorziening en het klussenteam gepleegd. In de Tille, het restaurant op het terrein, werken patiënten zowel in de keuken als in de bediening. Tot slot zijn er middels MindUp ook doorstroommogelijkheden voor patiënten naar werk bij een extern bedrijf.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C5
Domein
Zorgprogramma
Instelling
FPA GGZ Friesland
Contactgegevens
zorgadministratie.forensisch@ggzfriesland.nl
Periode
2018
Voetbalteam en -veld
Een aantal patiënten en medewerkers is als voetbalteam ingeschreven bij de KNVB. Zij spelen competitie en hebben een eigen voetbalveld op het terrein. Daarnaast kan er voor en na de wedstrijd teambuilding plaatsvinden in de kantine. Daarnaast is de kantine in beheer van patiënten en draaien zij zelf de bardiensten. Ook voetbalteams die van buiten in de instelling komen voetballen, zijn erg te spreken over deze ‘vereniging’. Het is tevens een mooie, ongedwongen manier om de maatschappij een kijkje te laten nemen in de instelling.
Kwaliteitsnetwerk
FPC/K
Cyclus
C1
Domein
Patiënt en leefklimaat
Instelling
FPC de Pompestichting
Contactgegevens
r.greve@pompestichting.nl
Periode
2018
Module 'Blijf uit de problemen'
De module ‘Blijf uit de problemen’ brengt het delictscenario in beeld en zorgt voor samenhang binnen de verschillende therapieën. De module bestaat uit veertien verschillende thema’s. Wekelijks komt er één thema terug bij de verschillende therapieën die de patiënten volgt. Aan het eind van de module geeft de patiënt een presentatie over wat hij geleerd heeft, hier komen mooie conclusies uit voort. De module zorgt ervoor dat patiënten zich gehoord voelen en biedt een helpende hand. Er is sprake van vertrouwelijkheid tussen de therapeut en patiënt en als medewerker kun je er voor de patiënten zijn.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C5
Domein
Zorgprogramma
Instelling
FPA De Mare - GGZ WNB
Contactgegevens
Fp.opname@ggzwnb.nl
Periode
2018
Uitgebreide mogelijkheden dagbesteding en sport
Sporten is mogelijk op individuele basis en in groepsverband. De faciliteiten hiervoor zijn wijds uitgestrekt over het terrein en de instelling. Ook dagbesteding wordt in allerlei vormen aangeboden en is er voor iedere patiënt iets dat past. Dit aanbod is naar ieders tevredenheid.
Kwaliteitsnetwerk
FPC/K
Cyclus
C1
Domein
Patiënt en leefklimaat
Instelling
FPC de Pompestichting
Contactgegevens
r.greve@pompestichting.nl
Periode
2018
Opzetten introductie-, herstelgroep en Liberman module
Binnen FPA Den Haag hebben de sociotherapeuten en ervaringsdeskundige de introductie-, herstelgroep en een Liberman module opgezet. Deze bijeenkomsten bestaan uit groepsgesprekken waarbij de patiënten niet alleen basisinformatie ontvangen maar ook meer uitleg krijgen over bepaalde onderwerpen. Een voorbeeld hiervan is uitleg over het bespreken van klachten maar ook het vertellen over de risico’s en effecten van middelengebruik en het creëren van bewustzijn. Binnen de groepen heeft elke medewerker haar eigen onderwerp waardoor de verantwoordelijkheid van de bijeenkomsten niet bij de gehele groep ligt. Medewerkers zijn van mening dat de bijeenkomsten altijd door moeten gaan, zo vallen collega’s voor elkaar in om de bijeenkomst door te laten gaan.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C5
Domein
Zorgprogramma
Instelling
FPA Den Haag - Fivoor
Contactgegevens
fpa.denhaag@fivoor.nl
Periode
2018
Collegiale sfeer
Alle medewerkers die het reviewteam gesproken heeft zijn positief over de onderlinge sfeer tussen collega’s. Voor het inwerken van nieuwe medewerkers wordt ruim de tijd genomen. Medewerkers die op de afdeling gaan werken, worden 16 diensten boven de bezetting ingepland en iemand krijgt echt de tijd om te wennen.
Kwaliteitsnetwerk
FPC/K
Cyclus
C1
Domein
Gezond werkklimaat en personeel
Instelling
FPC de Pompestichting
Contactgegevens
r.greve@pompestichting.nl
Periode
2018